2021-01-05


 

 

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2021

 

 

 

Lp.

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

04.01.2021

OSO.2151.1.2021

04.01.2021r.

Małgorzata Łuczyk

Słaboszów 8,

32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie. Pranie firan i zasłon w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie.

01.01.2021r- 31.12.2021r.

20,00 2zł brutto za godzinę

 

 

2.

04.01.2021

OSO.2150.1.2021

04.01.2021

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2021r.

01.01.2021 do 31.12.2021r.

34,00zł brutto

 

 

2a

04.01.2021

OSO.2151.3.2021

04.01.2021

Agata Rebes Kancelaria Adawokacka Adwokat Agata Rebes  zs. w Miechowie ul. A. Mickiewicza 2A,32-200 Miechów

Prowadzenie doradztwa  prawnego oraz kompleksowej obsługi prawnej Gminy Słąboszów

04.01.2021 do 31.12.2021r.

125,00 zł netto za 1 godzinę pracy maks. 8 godzin w miesiącu

 

 

2b

04.01.2021

——————–

04.01.2021

Robert Banaszek

Dzięwięczyce 2, 28-440 Działoszyce

Świadczenie usług w zakresie treningów personalnych.

04.01.2021r. 31.12.2021r.

150zł brutto za

1  godz. zajęć

 

 

3

12.01.2021

ROSI.271.3.2021

07.12.2021

MPGO Kraków Sp. z o. o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Prezes- Andrzej Czaderski

Wiceprezes- Rafał Kruczyński

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Saboszów

01.01.2021-31.12.2021

a)odpady zmieszane-1404,00zł/Mg brutto,

b)odpady ulegające biodegradacji oraz zielone- 1404,00zł/Mg brutto,

C)papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET, szkło-1782,00zł/Mg brutto,

d)pozostałe 1890,00zł/Mg brutto

 

 

4.

13.01.20221

———————

30.12.2020r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum medyczne „TOP-MED.”-Jarmix Sp .z o.o. ul Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów

1.Badania  wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne, laboratoryjne, diagnostyki obrazowej.

2.Konsultacje specjalistyczne wymagane do badań z punktu 1.

Od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Odpłatność zgodna z zał.

1 i 2

 

 

5.

13.01.2021

ROSI.7021.85.2020

30.12.2020r.

JUKO Sp. z o.o. ul Piłsudskiego

54/40 42-400 Zawiercie

Wykonanie usługi w zakresie :

1.Wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słaboszów,

2.Transport wyłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Słaboszów

Od 1.01.2021 do 31.12.2021r.

1845,00zł. brutto+ ryczałt miesięczny 861,00zł brutto

 

 

5a

18.01.2021

OSO.2150.4.2021

18.01.2021

Elżbieta Czekaj

Ilkowice 72, 32-218 Słaboszów

Archiwizacja dokumentów Ref. Finansowego

18.01.2021rdo 28.02.2021r.

1472,00zł. brutto

 

 

6

20.01.2021

——————-

20.01.2021

Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. zs. w Warszawie ul, Domaniewska 49,02-672 Warszawa

Pani Magdalena Szmalec

Usługodawca zobowiązuje  się  świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi związane z korzystaniem z Platformy eZamawiajacy na zadach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie korzystania z Platformy eZamawiajacy

24 m-ce

9240,00zł netto +VAT

 

 

7.

20.01.2021

———————-

—————

EKO DRUK Łukasz Idzik,32-090 Słomniki,

Wydzierżawienie, oraz serwisu urządzenia

01.01.2021r.31.12.2021

179,00zł + VAT

 

 

8.

20.01.2020

OSO.2151.2.2021

04.01.2021

Kamil Madetko

Kalina Wielka 86 ,32-218 Słaboszów

-utrzymanie w stałej czystości  garażu i pomieszczeń przyległych, utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Świecice

01.01.2021 do 31.12.2021r.

219,00zł brutto

 

 

 

9.

20.01.2021

OSO.2150.2.2021

04.01.2021

Henryk Janus

 Nieszków 30. 32-218 Słaboszów

-utrzymanie w stałej czystości  garażu i pomieszczeń przyległych, utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Nieszków

01.01.2021 do 31.12.2021r.

219,00zł brutto

 

 

 

10

20.01.2021

OSO.2150.3.2021

04.01.2021

Zbigniew Lis ,Kalina Wielka24, Słaboszów

-utrzymanie w stałej czystości  garażu i pomieszczeń przyległych, utrzymanie czystości obok budynku remizy OSP Kalina Wielka

01.01.2021 do 31.12.2021r.

219,00zł brutto

 

 

 

11.

20.01.2021

——————-

04.01.2021

Pani Agnieszka Pieprzyca – SKARBNIK Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg65, 32-005

Bieżące doradztwo podatkowe związane z  centralizacją podatku VAT

01.01.2021. do 31.12.2021

615,00zł brutto m-c

 

 

12

20.01.2021

—————-

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Śladów nr 35A

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

13

20.01.2021

—————-

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Kropidło nr 48A

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

14.

20.01.2021

—————-

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Kalina Wielka 54

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

15

20.01.2021

—————-

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Słaboszów 24A

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

16

20.01.2021

—————-

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody UG Słaboszów 57

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

17.

20.01.2021

—————-

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody UG

OSP Janowice

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

18.

20.01.2021

—————-

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody UG

OSP Nieszków 36

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

19

20.01.2021

—————-

20.02.2021

Związek Międzygminny NIDZICA Kazimierza Wielka

Dostarczenie wody OSP Słupów nr 45A

OSP Nieszków 36

Do 35.12.2025r.

Według taryfy

 

 

20.

26.02.2021

OSO.2150.5.2021

26.02.2021

Katarzyna Ragan

Słaboszów 38, 32-218 Słaboszów

Archiwizacja dokumentów Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Przygotowanie druków i korespondencji w związku z realizacją programów unijnych.

01.03.20121do 31.03.2021r.

18,30zł brutto za  godzinę max. 120 godzin

 

 

21.

11.03.2021r.

7021.8.2021

11.03.2021

Łukasz Bąk ul. Świętokrzyska 4, 26-006 Nowa Słupia

Przygotowanie operatu wodnego wraz ze złożeniem wniosku dla przydomowej oczyszczalni ścieków UG Słaboszów

Do 19 marca 2021r.

3000,00zł

 

 

22.

11.03.2021r.

ROŚI.6720.1.2021

11.03.2021

Instytut Rozwoju Miast i Regionów z siedziba ul. Targowa 45 ,03-728 Warszawa reprezentowanym przez Dyr.. Wojciecha Jarczewskiego

Opracowanie  projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słaboszów

1.12.2022r.

I transza 79950zł.

II transza 43050zł.

 

 

23.

11.03.2021

OSO.5535.2.2021

09.03.2021

OSP w Słaboszowie , Słaboszów 24, 32-218 Słaboszów reprezentowana przez:

Pan Słąwomir Chacia – Wiceprezes- Naczelnik

Pan Mariusz Wójcik Skarbnik OSP

Wykonanie dowozu pacjentów z terenu gminy Słaboszów do punktu szczepień w ramach Narodowego Punktu Szczepień

01.03.2021r.

Do 30.06.2021

50,00zł kurs brutto- osoba bez inwalidztwa , 60,00zł kurs brutto-inwalida

 

 

24.

11.03.2021

OSO.5535.2.2021

09.03.2021

OSP w Kalinie Wielkiej Kalina Wielka nr 54, 32-218 Słaboszów reprezentowana przez:

P. Wojciech gaik – Prezes OSP

P. Konrad Kochański- Skarbnik OSP

Wykonanie dowozu pacjentów z terenu gminy Słaboszów do punktu szczepień w ramach Narodowego Punktu Szczepień

O1.03.2021 do 30.06.2021

50,00zł kurs brutto- osoba bez inwalidztwa , 60,00zł kurs brutto-inwalida

 

 

25.

29.04.2021

OSO.2150.6.2021

29.04.2021

Jarosław Grzyb Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminy.

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do  budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów. Czyszczenie przepustów zjazdów przy drogach gminnych.

Utrzymanie poboczy dróg gminnych. Wykonywanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku  socjalnym w Rzemiędzicach 25.

01.05.2021 do 30.09.2021

2067,90zł brutto miesięcznie

Aneks z dnia 29.04.2021r.

21,00zł. brutto za godzinę

26.

29.04.2021

OSO.2150.7.2021

29.04.2021

Ewa Madetko Święcice 50, 32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy , jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej, oraz na terenie Gminy Słaboszów.

Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów

01.05.2021. do 30.09.2021r.

1464,00zł. brutto  miesięcznie

 

 

26a

14.05.2021

ROŚI.6830.4.2020

14.05.2021

Geo-S Usługi Geodezyjne Karolina Kowar, ul. Szewska 41, 32-200 Miechów

Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania rozgraniczenia nieruchomości nr 110 i  109 położonymi w Kalinie Wielkiej

Do dnia 30.09.2021r.

3075,00zł brtto

 

 

27.

20.05.2021

OSO.814.1.2021

20.05.2021

Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

01.06.2021 do 30.06.2021

210,00zł. brutto od osoby

 

 

28.

20.05.2021

OSO.814.2.2021

20.05.2021

Iwona Krzyżyk Ul. Żeromskiego 51, 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

01.06.2021 do 30.06.2021

210,00zł. brutto od osoby

 

 

29.

27.05.2021

—————–

27.05.2021

Teatr APLAUZ z siedzibą 34-120 Andrychów ul. Włókniarzy 1

Wykonawca przyjmuje zlecenie :

Warsztaty robienia lizaków,

Skręcanie balonowych zwierzaków dla dzieci

Przeprowadzenie zabawy w klasach i rozdanie cukierków

10 czerwca w godz. 9.00-12.00

dla 150 dzieci

4400.00zł brutto

 

 

30.

27.05.2021

ROSI.6840.2020.

24.05.2021

Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice , ul. Smolna 10.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania podziałów pod poszerzenie pasa drogowego działek 95/2, 105, 122/1 133,595/3 obręb  Kropidło 94 i obręb Rędziny Zbigalskie.

Do 31.12.2021r.

21 450,00zł brutto

 

 

31.

01.06.2021

ROSI.4125.1.2021

01.06.2021

Tadeusz Sokal konserwator dzieł sztuki, Art. Renowacja zam.

Ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

1.Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej zlokalizowanej na działce 86/3 w miejscowości Zagorzany.

Do 31.07.2021r.

12000,00zł brutto

 

 

31a

10.06.2021

—————–

10.06.2021

Ogólnopolska Grupa Szkoleniowa Sp. z. o.o. Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji

Rynek 28, 31-010 Kraków

Wykonanie „Diagnozy Problemów Społecznych Na Terenie Gminy Słaboszów”

Do 31.10.2021r.

2100,00zł brutto

 

 

32.

30.06.2021r.

——————-

30.06.2021r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Miechowie

Pan Mieczysław Szarek – Prezes OSP

Pan Łukasz Zięba- Skarbnik OSP w Miechowie

Organizacja i prowadzenie szkolenia dla 10 druhów z terenu Gminy Słaboszów

Od 30.06.2021 do 08.07.20121r.

6000,00zł brutto

 

 

33.

08.07.2021

ROSI.6830.1.2021

08.07.2021

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych polegających  na ustaleniu granic działki  nr 147/7 obrębu Słupów

Do 30.09.2021

2300,00zł brutto

 

 

34.

12.07.2021

ROSI.6831.2.2021

12.07.2021

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Wykonanie podziału działki nr 52 na terenie obrębu Janowice gm. Słaboszów, powiat Miechów

Do 31.12.2021r.

3000,00zł brutto

 

 

35.

12.07.2021

ROSI.6831.4.2021

12.07.2021

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol, 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Wykonanie podziału działki nr 24/3 na terenie obrębu Janowice gm. Słaboszów, powiat Miechów

Do 31.12.2021r.

2500,00zł brutto

 

 

36.

12.07.2021

ROSI.7021.54.1.2021

12,07.2021

F.H.U. Bogdan Krochmal Kalina Wielka 101, 32-218 Słaboszów

Przywrócenie przejezdności na  drogach gminnych i dojazdowych do pól po ulewnych opadach deszczu na terenie gminy Słaboszów.

Do 31.10.2021r.

100,00zł netto + VAT

 

 

37

02.08.2021

ROSI .8023.14.2021

02.08.2021

OSP w Śladowie

nr 35A , 32-218

P. Robert Zegan Prezes OSP ,

P. Tadeusz Babiarz Skarbnik OSP

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  Śladów i Raszówek

02.08.2021 do 31.08.2021

500zł brutto

 

 

37a

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP Święcice,15A,32-218 Słaboszów.

P. Marcin Nocoń- Prezes OSP

P. Marian Nocoń Skarbnik OSP

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  Śladów i Raszówek

02.08.2021-31.08.2021r.

500zł brutto

 

 

38.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Nieszkowie

P. Stanisław Nowak – Prezes,

Janus Henryk z-ca Prezesa

Tomasz Wolski- Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  Nieszków , Buszków Dziaduszyce

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

39.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Słaboszowie nr 24A, Mirosław Chojnacki Prezes,

Marek Misior Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  : Słąboszów,  Wymysłów

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

40.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Kalinie Wielkiej nr 54

P. Wojciech Gaik – Prezes,

P. Konrad Kochański- Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  : Kalina Wielka , Rędziny Borek , Grzymałów

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

41.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

 

OSP w Kropidle nr 48A

P. Jaros Ryszard Prezes,

P. Eugeniusz Gradkiewicz- Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach: Kropidło i Zagorzany

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

42.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Ilkowicach nr 54

Prezes- P. Waldemar Otak,

Skarbnik P. Marcin Juszczyk

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach Ilkowice , Rędziny Zbigalskie.

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

43.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Janowicach 29, 32-218 Słaboszów,

P. Sebastian Włodarczyk- Prezes

P. Marek Nocuń Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach:  Janowice i Maciejów

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

44.

02.08.2021

ROSI.8023.14.21

02.08.2021

OSP w Słupowie  45 A,32-218

Arkadiusz Szych – Prezes

Teresa Nowak Skarbnik

Udział w akcji „Szczepimy Się „ w miejscowościach  Słupów , Jazdowice

02.08.2021-31.08.2021r

500zł brutto

 

 

45.

02.08.2021

—————–

02.08.2021

OSP w Święcicach 15 A,32-218 Słaboszów

P. Marcin Nocoń Prezes OSP,

P. Marian Nocoń Skarbnik OSP

 

Użyczający( Gmina Słaboszów) jako właściciel   użycza biorącemu( (OSP) w użyczenie do bezpłatnego użytkowania na działalność statutową garaż, znajdujący się w budynku remizy OSP wraz z niezbędnym do niego dojazdem.

02.08.2021 do 31.12.2023r.

——————-

 

 

46.

06.08.2021r.

OSO.814.14.1.

2021r.

06.08.2021

P. Alicja Mazur zam. Oś Sikorskiego 14/48, 32-200 Miechów

Czynności związane z przeprowadzeniem działań promujących szczepienia przeciw COVID 19

15.08.2021rod 10.00

do 14.00

200,00zł brutto

 

 

47.

06.08.2021r.

OSO.814.14.2.2021.

06.08.2021

P. Bator Katarzyna

zam. Witowice 70,32-250 Charsznica

Czynności związane z przeprowadzeniem działań promujących szczepienia przeciw COVID 19

15.08.2021rod 10.00

do 14.00

200,00zł. brutto

 

 

48.

06.08.2021r.

OSO.814.3.2021

06.08.2021

P. Joanna Świerczek- Imiołek ul. Konopnickiej 14 32-200 Miechów

Czynności związane z przeprowadzeniem działań promujących szczepienia przeciw COVID 19

15.08.2021rod 10.00

do 14.00

200,00zł.brutto

 

 

49.

05.08.2021

ROSI.6324.64.2021

05.08.2021

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie P. Jan Nocuń Przewod. GSW

P. Czesław Maszląg  Z-ca Przewod.

Wykonanie  konserwacji rowu odwadniającego na rzece Nidzica- Słaboszów

11-15.10.2021r.

3000,00zł.

 

 

50.

25.08.2021r.

—————

25.08.2021r.

KUBARTECH SP. z O.O. 30-399 Kraków, ul. Adama Prażmowskiego 19G reprezentowana przez P. Alicję Agnieszkę Krzypkowską- Prezesa Zarządu Spółki

Przedmiotem umowy jest zakup nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu: „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny

14 dni

25953,00zł brutto

 

 

51.

01.09.2021

OSO.2150.4.2021

01.09.2021

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12, 32-218 Słaboszów

Zorganizowanie działań OSP mających na celu przeciwdziałanie COVID- 19

01.09.2021r do 15.09.2021r.

915,00

zł brutto

 

 

52.

01.09.2021

ROŚI.61.2021

01.09.2021

Radosław Rokosz Firma Remontowo Budowlana ”RAGAR

”zs. Kraków oś. Tysiąclecia 35/16

31-610 Kraków

Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Gminy Słaboszów

01.09.2021.do 30.09.2022r.

772,74zł brutto(demontaż zbieranie transport i unieszkodliwienie,

 

715,50zł brutto

-zbieranie , transport i unieszkodliwianie  345,60zł. brutto

 

 

52a

06.09.2021

—————-

06.09.2021

Maciej Laskowicz LINKART Stanisławice 254,32-015 Stanisławice

Zakup przez Gminę Słaboszów 9 laptopów  z zainstalowanym  systemem operacyjnym w ramach projektu „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny”

Do 20 września 2021r.

24660zł. brutto

 

 

53.

16.09.2021.

386/OA/22

16.09.2021

Spółka Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie , ul. J.Lea114

Sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia  działania  programów komputerowych wymienionych w załączniku nr 1.

Stałego udostępniania użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów .

01.01.2022do 31.01.2022r

257,07zł.brutto

 

 

54.

16.09.2021

UA-169-2022

16.09.2021

Technika ITSp. z o.o.

zs. w Gliwicach44-102 ul.

Toszeckiej2

Władysława Penara Prezes Zarządu

Natalia Penar- Biały Członek Zarządu

Aktualizacja i modyfikacja oprogramowania, w szczególności poprzez zapewnienie jego zgodności  z przepisami prawa oraz wymaganiami technicznymi określonymi przez ministra właściwego ds. informatyzacji

01.01.2022 do 31.12.2022

1690,00zł +VAT

w okresach półrocznych

 

 

55.

16.09.2021

—————-

15.09.2021

KGW w Rzemiędzicach

Ewelina Madejowska – Przewodnicząca

Monika Kwiecień Z-ca Przewodn.

Przygotowanie potraw, i przekąsek dla dzieci na uroczystość 28 Akcji Sprzątania Świata 20.09.2021r.w Dziaduszycach

15.09.2021r do 20.09.2021r.

1500.00zł brutto

 

 

56

17.09.2021

OSO.2150.9.2021

17.09.2021

Jarosław Grzyb

Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonanie prac związanych  z obsługą c.o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów , napraw, usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

01.10.2021.do 30.04.2022r.

2373,00zł brutto

 

 

57.

17.09.2021.

OSO.2150.10.2021

17.09.2021

Cabaj Barbara Dziaduszyce 25/2,32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy , boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów

01.10.2021- 31.10.2021

1399,92zł  brutto

 

 

58.

19.10.2021

OSO.5561.5.3.2021

19.10.2021

Warzecha Jacek, os. Niepodległości 6/42, 31-861 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Urzędu Gminy w Słaboszowie odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych, wykonujących zadania operacyjne oraz kurierów akcji kurierskiej.

22.10.2021r godz. 9:00-13:00

600,00 zł brutto

 

 

59.

25.10.2021r.

——————-

25.10.2021r.

Efigo Sp. z o.o. w Katowicach ul. M. Kopernika 8/6 , 40-064 Katowice ,reprezentowana przez P. Marcina Tyndę- Prezesa Zarządu,

Michała Chrobaka- Członka Zarządu

Przeprowadzenie audytu technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST, poprzez opracowanie „załącznika nr 8 Arkusza do oceny JST w Konkursie Cyfrowa Gmina „

Od 1.10.2021r.

4000,00zł netto

 

anulowano

59a

25.10.2021

——————

25.10.2021

Stowarzyszenie Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu w Kropidle, Kropidło 28, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie potraw i przekąsek na uroczystość pn.”Ziemniaki Fest Halloween”

W dniu 30.10.2021r.

25.10.2021r. do 30.10.2021r

500,00zł

 

 

59b

25.10.2021r.

——————–

25.10.2021

KGW w Rzemiędzicach Rzemiędzice nr 25, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie potraw, i przekąsek na uroczystość pn. „Ziemniaki Fest Halloween” w dniu 30.11.2021r.

25.10.2021r. do 30.10.2021r.

500,00zł

 

 

59c

25.10.2021

10/11/2021

25.10.2021

Di Dolce& Piccante sp. z o.o. Prezes Michał Kowalski Ostrów 157, 32-112 Klimontów

Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia kulturowego pod nazwą „ Ziemniaki Fest Halloween” w dnia 30 października 2021r.  na boisku sportowym w Słaboszowie

30.10.2021r.

14 500,00zł.brutto

 

 

60.

28.10.2021r.

——————

28.10.2021

Pani Sylwia Szczepara SilveMed Szarkówka 23,

 32-150 Szarkówka

Przeprowadzenie działań promujących szczepienia  przeciw COVID- 19 w dniu 30.10.2021r.

30.10.2021r.

200zł brutto

 

 

61.

28.10.2021r.

——————

28.10.2021

Pani Halina Krupa zam. Oś. Żeromskiego 2,

32-200 Miechów

Przeprowadzenie działań promujących szczepienia  przeciw COVID- 19 w dniu 30.10.2021r.

30.10.2021r.

200zł brutto

 

 

62.

28.10.2021r.

——————

28.10.2021

Pani Alicja Mazur

Oś. Sikorskiego 14/48,

32-200 Miechów

Przeprowadzenie działań promujących szczepienia  przeciw COVID- 19 w dniu 30.10.2021r.

30.10.2021r.

200zł brutto

 

 

63.

02.11.2021r.

————–

02.11.2021r.

Krzysztof Capiga,Miechowski.Pl Regionalny Portal Informacyjny zs. w Głogowiany Wrzosy 50.,32-210 Książ – Wielki

Tworzenie i i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów i zdjęć na portalu „miechowski.pl”

01.01.2022 do 32.12.2022r.

160,00 zł brutto miesięcznie

 

 

64.

02.11.2021r.

——————–

19.10.2021r.

Fundacja im. Władysława Żeromskiego, z siedziba Grodkowice1a, 32-015 Kłaj reprezentowaną przez Prezesa P. Martę Trybulec

Wykonanie czynności, polegające na przepisaniu z rękopisu i opublikowaniu w  wersji elektronicznej fragmentu XIX- wiecznych  pamiętników Kazimierza Girtlera.

Od 19.10.2021r.

Do 10.11.2021r.

3.000.oozł brutto

jednorazowo

 

 

64a

10.11.2021

—————–

10.11.2021

WERTINI Arkadiusz

Żyrek ul. Ogrodowa 31/33 , 48-385 Otmóchów

Wynajem samochodu Bryka Mikołaja na wydarzenie z okazji Mikołajek

05.12.2021r.od- 13.00 – do 18.00

4737,70zł. brutto

 

 

65.

22.11.2021r.

—————–

22.11.2021

Efigo Sp. .z o.o. Katowice ul. Mikołaja Kopernika 8/6, 40-064 Katowice

Przeprowadzenie  audytu technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST poprzez opracowanie „Załącznika nr 8 Arkusz do oceny JST w konkursie Cyfrowa Gmina” , zgodnie z wymaganiami Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

Do 17.11.2022r.

4000.zł netto

 

 

66.

26.11.2021r.

——————

26.11.2021

Zbigniew Lis Kalina Wielka 24, 32-218 Słaboszów

Wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Nieszków

30 grudnia 2021r.

500zł brutto

 

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Skip to content