2020-01-08


CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2020

 

 

 

Lp.

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2020

OSO.2150.1.2020

02.01.2020

Lila Piwowarska Komorów 30,

32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2020 roku

01.01.2020 31.12.2020r.

32,00zł  za godzinę

 

 

1a

02.01.2020

——————

30.12.2019

SIMLE DENT Budziński Spółka Jawna zs. Dziaduszyce 25, reprezentowana przez Piotra Budzińskiego

32-218 Słaboszów

Zapewnienia sprawowania opieki stomatologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziaduszycach i Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach .

0d 1 02.2020r. na czas nieokreślony

W ramach umowy z NFZ

 

 

2.

08.01.2020

ROŚI.7021.98.2019

30.12.2019

JUKO Sp..z o.o.

 42-400 Zawiercie ul. Piłsudskiego 54/40

1.Wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słaboszów

01.01.2020r

31.12.2020.

1845,00zł brutto (wyłapanie i umieszczenie w   schronisku)

738,00zł brutto ryczałt miesięczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

08.01.2020

—————–

02.01.2020

ZM”NIDZICA” Kazimierza Wielka ul. Zielona 12,

 

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Śladów 35 A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

4.

 

08.01.2020

—————–

02.01.2020

ZM”NIDZICA” Kazimierza Wielka ul. Zielona 12,

 

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Kalina Wielka 54

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

5.

08.01.2020

——————

02.01.2020

 

ZM”NIDZICA” Kazimierza Wielka ul. Zielona 12,

 

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Kropidło 48A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

6.

08.01.2020

——————

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Słaboszów 24A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

7.

08.01.2020

——————

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Janowice 29

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

8

08.01.2020

——————

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Nieszków 36

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

9.

08.01.2020

——————

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Świetlica Wiejska OSP Słupów 45A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

10.

08.01.2020

——————

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości : Słaboszów nr 57

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

11.

08.01.2020

——————

02.01.2020

 

ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej ul. Zielona 12

Dostarczenie wody z urządzeń wodociągowych do nieruchomości :  Dziaduszyce 25 A

02.01.2020 do 31.12.2020

wg odczytu wodomierza

 

 

12.

08.01.20220

——————

23.12.2019

MPGO Sp. z  o.o. zs. w Krakowie ul .Barska 12

Wywóz niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów komunalnych z pojemników  typowych, wg harmonogramu wywozu.

Od 01.01.2020rdo 31.12.2020r.

194,40zł pojemnik

 

 

13.

15.01.2020

ROŚI.6830.1.

2020

15.01.2020

Grzegorz Musiał,

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Czestoszowice4 5, 32-210

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych polegających na ustaleniu granic działki nr 495/1 w Święcicach

Do 30.06.2020r.

1900,00zł brutto

 

 

14.

17.01.2020

ROŚI.6840.2.2020

17.01.2020

Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Wykonanie podziału działki ewidencyjnej nr 522/1 w obrębie Święcice

Do 30 06.2020r.

4800,00zł.

 

 

15.

17.01.2020R.

ROŚI.7021.109.2019

30.12.2020r.

MPGO Sp. z o.o.

Ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, w których wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Słaboszów oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Od 01.01.2020r. do 31.03.2020r.

Miesięcznie:

1242,00zł brutto(odpady zmieszane),

1404,00zł brutto(ulegające

biodegradacji oraz zielone),

1674,00zł

brutto( papier i tektura

1782,00zł brutto pozostałe.

 

 

16.

17.01.2020

OSO.2150.1.2020

02.01.2020

Zbigniew Lis Kalina Wielka  24,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Kalina Wielka w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2020r

Do 31.12.220

204,00zł brutto

 

 

17.

17.01.2020

OSO.2120.2.2020

02.01.2020

Kamil Madetko Kalina Wielka  86

,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Święcice w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2020r

Do 31.12.220

204,00zł brutto

 

 

18.

17.01.2020

OSO.2150.3.2020

02.01.2020

Henryk Janus Nieszków 30

,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Nieszków w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od 01.01.2020r

Do 31.12.220

204,00zł brutto

 

 

19.

31.01.2020

OSO.2151.2.2020

31.01.2020

Agata Rebes

Kancelaria Adwokacka Agata Rebes  zs. W Miechowie ul. Adama Mickiewicza 2A, 32-200 Miechów

Prowadzenie doradztwa prawnego oraz kompleksowej obsługi prawnej Gminy Słąboszów w tym : Urzędu Gminy , Rady Gminy, Wójta oraz jednostek organizacyjnych Gminy łącznie z obsługą procesową przed sądami powszechnymi, polubownymi, arbitrażowymi oraz w postępowaniu administracyjnym.

Od 1.02.2020r.

31.03.2020r.

2000,00zł netto+ VAT

 

 

 

20.

27.02.2020

3.2020/PIK

27.02.2020

Starostwo Powiatowe w Miechowie

Starosta Jacek Kobyłka

Wicestarosta Paweł Osikowski

Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie  interwencji kryzysowej realizowanych przez PCPR w Miechowie

01.01.2020

do 31.12.2020

400,00zł brutto miesięcznie

 

 

21.

27.02.20102

——————-

25.02.2020r.

MPGO Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie ul. Barska 12 , 30-307 Kraków

Porozumienie dotyczy rozwiązania umowy Nr ROŚI.7021.109.2019 z dnia 30.12.2019r.

z dniem 29.02.2020r.

—————–

 

 

21a

28.02.2020

OSO.814.1.2.2020r.

28.02.2020r.

Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51,32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

02.03.2020 do 31.03.2020r.

210,00zł brutto od osoby

 

 

22.

09.03.2020r.

OSO.2151.3.2020

09.03.2020

Małgorzata Łuczyk Słaboszów 8,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym UG w Słaboszowie w związku z nieobecnością  usprawiedliwiona sprzątaczki

Od 9.03.2020

do 13.032020

17,00zł. brutto za godzinę

 

 

22a

13.03.2020

OSO.2151.4.2020

13.03.2020

Małgorzata Łuczyk

Słaboszów nr 8,

32-218-Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym UG w Słaboszowie w związku z nieobecnością  usprawiedliwiona sprzątaczki

Od 14.03.2020

do 20.03.2020

17,00zł. brutto za godzinę

 

 

23.

20.03.2020r.

ROŚI..7021.17.2020

20.03.2020

F.H.U.”ZEG—POL”

Piotr Zegan zs. W Janowicach 2A,

32-218Słaboszów

Świadczenie usługi ważenia samochodów lub samochodów z załadunkiem celem kontroli systemu wagowego rozliczania odpadów.

01.04.2020r.do 31.12.2020r.

20,00zł. netto

 

 

24.

24.03.2020

ROŚI.271.1.2020

02.03.2020

MPGO Sp. z  o.o. z siedzibą w Krakowie

Ul.Nowohucka1,

31-580 Kraków

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych w których wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Słaboszów 

Wynagrodzenie według ceny jednostkowej

A)odpady zmieszane- 104,00zł,

B)ulegające biodegradacji i zielone,

C)papier i tektura szkło, opakowania wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET- 1782,00zł

d)pozostałe 1890,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

31.03.2020

OSO.2151.5.2020

31.03.2020

Agata Rebes

Kancelaria Adwokacka Agata Rebes  zs. w Miechowie ul. Adama Mickiewicza 2A, 32-200 Miechów

Prowadzenie doradztwa prawnego oraz kompleksowej obsługi prawnej Gminy Słąboszów w tym : Urzędu Gminy , Rady Gminy, Wójta oraz jednostek organizacyjnych Gminy łącznie z obsługą procesową przed sądami powszechnymi, polubownymi, arbitrażowymi oraz w postępowaniu administracyjnym.

Od 01.04.2020 rok do 31.12.2020 rok

400,00zł netto+ VAT

 

 

 

26.

15.04.2020

ROŚI.271.1.1.2020

15.04.2020

MPGO SP.Z O.O. UL. Barska 12,30-307 Kraków

Andrzej Czaderski Prezes Zarządu

Rafał Kruszyński Wiceprezes Zarządu

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w umowie.

02.03.2020 do 30 .12. 2020r.

———————

 

 

27.

15.04.2020

———————-

30.03.2020r.

LINKART Maciej Laskowicz

Stanisławice 254,32-015 Stanisławice

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Od 30.03.2020r do 7.04.2020r.

44999,99zł brutto

 

 

28.

30.04.2020

OSO.2150.4.2020

30.04.2020

Jarosław Grzyb

Święcice 56,32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminy. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy , jednostek organizacyjnych, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej, oraz na terenie Gminy Słaboszów Sprzątanie przystanków (BUS)na terenie Gminy Słaboszów. Czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych . Utrzymanie poboczy dróg gminnych. Wykonywanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku socjalnym w Rzemiędzicach nr 25.

01.05.2020r. do 30.09.2020r

 

 

 

28/A

06.05.2020

812/220/06/oz-up-go/D

06.05.2020

NFOŚ i GW zs. w Warszawie ul. Konstruktorska 3a , 02-673 Warszawa

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

01.06.2020r do 30.11.2020r.

25 387,00zł.

 

 

29.

01.06.2020r.

OSO.2150.5.2020

01.06.2020

Ewa Madetko

Świecice 50,

32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości i pielęgnacja budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego w Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów.

Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów.

01.06.2020

do 30.09.2020r.

1360,00zł brutto miesięcznie

 

 

30.

12.06.2020r.

OSO.2150.6.2020

12.06.2020

Marek Dróżdż

Maciejów 48,

 3218 Słaboszów

Plakatowanie urzędowych obwieszczeń transport  kart wyborczych do lokali, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.

12 .06. 2020r.

 do 29 .06.2020r.

160,00zł brutto

 

 

31.

15.06.2020r.

OSO.2150.7.2020r.

15.06.2020r.

Lila Piwowarska Komorów 30,

32-200 Miechów

Przygotowanie spisu wyborców, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na 28 czerwca 2020r.

15.06.2020r. 26.06.2020r.

180,00zł brutto

 

 

 

32.

16.06.2020r.

OSO.2150.12.2020

16.06.2020

Halina Marzec

Słaboszów53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie, przygotowanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie ,w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.

26.06.2020 do 29.06.2020r.

100,00zł brutto

 

 

33.

16.06.2020r.

OSO.2150.11.2020r.

16.06.2020

Anna Antolska

Śladów 13,32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi  informatycznej OKW Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

17.06.2020rdo 30.06.2020r.

295,00zł.

 

 

34.

16.06.2020r.

OSO.2150.10.2020r.

16.06.2020r.

Anna Klimczyk

Kalina Wielka 176,32-218 Słaboszowie

Zapewnienie obsługi  informatycznej OKW Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

17.06.2020 do 30.06.2020r.

295,00zł.

 

 

35.

16.06.2020r.

OSO.2150.9.2020r.

16.06.2020r.

Sylwia Molenda

Wymysłów nr 29.

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi  informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

17.06.2020 do 30.06.2020r.

295,00zł

 

 

36.

16.06.2020

OSO.2150.8.2020r.

16.06.2020r.

Monika Mrozowska

Ilkowice 67,32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi  informatycznej OKW Nr 1 w Słaboszowie, w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

17.06.2020 do 30.06.2020r

295.00zł.

 

 

37.

16.06.2020r.

OSO.2151.6.2020

16.06.2020r.

FUH Sławomir Słapek

Ul. Wesoła 2a/34

Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.

16.06.2020r.do 30.06.2020r.

542,00zł

 

 

38.

16.06.2020

OSO.2151.7.2020

16.06.2020r.

Iwona Krawiec Ilkowice 85,

32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

26.06.2020r. do 29.06.2020r.

100,00zł brutto

 

 

39.

16.06.2020r.

OSO.2151.8.2020r.

16.06.2020r.

Beata Chojnacka Słaboszów 77,32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

26.06.2020r. do 29.06.2020r

100,00zł. brutto

 

 

40.

16.06.2020

OSO.2151.8.2020r.

16.06.2020r.

Małgorzata Pawłowska Janowice 47,32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28.06.2020r.

26.06.2020r. do 29.06.2020r

100,00zł brutto

 

 

41.

25.06.2020

OSO.2151.10.2020

25.06.2020

Jarosław Grzyb

Święcice 56,

Słaboszów 32-218

Przeprowadzenie(wielokrotne) dezynfekcji 4 lokali wyborczych w Gminie Słaboszów w dniu 28 czerwca 2020r., w związku z wyborami Prezydenta Rzeczpospolitej  Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r.

28-29 czerwca 2020r.

460,00zł.brutto

 

 

42.

25.06.2020

ROŚI.6324.39.2.2020

25.06.2020

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie

Pan Jan Nocuń Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej, Pan Stanisław Mucha- Zastępca przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej

21.09.2020 do 25.09.2020r.

3041,70zł  brutto

 

 

43.

03.07.2020

OSO.2150.20.2020r.

03.07.2020

Lila Piwowarska

Komorów 30,32-200 Miechów

Przygotowanie spisu wyborców w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Słaboszowie

03.07.2020do

11.07.2020r.

85,00zł brutto

 

 

44.

06.037.2020

OSO.2151.16.2020r.

06.07.2020

Marcin Podsiadło Słaboszów 78

32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi Informatycznej GKW w Słaboszowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Słaboszowie  .

06.07.2020r

do 13.07.2020r

283,00zł brutto

 

 

45.

06.07.2020r.

OSO.2151.17.2020r.

06.07.2020r.

Agata Krawiec  Ilkowice 85, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona  lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Słaboszów zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020r.

10-  12 lipca 2020r.

100,00zł.brutto

 

 

46.

06.07.2020r.

OSO.2151.11.2020

06.07.2020r.

Marcin Podsiadło Słaboszów 78, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej jako koordynator gminny odpowiedzialny za szkolenie, wsparcie operatorów obsługi informatycznej w Gminie Słaboszów w związku z wyborami

Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym.

06.-13.07.20120r.

542,00zł brutto

 

 

47.

06.07.2020

OSO.2151.12.2020r.

06.07.2020r.

Agata Krawiec Ilkowice 85,32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym

10-13 lipca 2020r.

100,00zł brutto

 

 

48

06.07.2020

OSO.2151.13.2020r.

06.07.2020r.

Beata Chojnacka Słaboszów nr 77, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym

10-13 lipca 2020r.

100,00zł. brutto

 

 

49.

06.07.2020r.

OSO.2151.14.2020r.

06.07.2020r.

Małgorzata

Pawłowska Janowice 47, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym

10-13 lipca 2020r.

100,00zł.

 

 

50.

06.07.2020r.

OSO.2151.15.2020r

06.07.2020r.

Jarosław Grzyb

Świecice  , 32-218 Słaboszów

Przeprowadzenie,(wielokrotne ) dezynfekcji (wielokrotne) 4 lokali wyborczych w Gminie Słaboszów w dniu 28 czerwca 2020r., w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

12-13 lipca 2020r.

460,00zł brutto

 

 

51.

06.07.2020

OSO.2150.22.2020r.

06.07.2020r.

Marek Dróżdż Maciejów 48,32-218 Słaboszów

Plakatowanie obwieszczeń urzędowych, transport kart wyborczych do lokalu wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Słaboszów na dzień 12 lipca 2020r.

06-13 lipca 2020r.

100,00zł brutto

 

 

52.

06.07.2020

OSO.2150.21.2020r.

06.07.2020r.

Agnieszka Kućmierz

Grzymałów 24,32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi Informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach , w związku z wyborami uzupełniającymi do rady Gminy Słaboszów zarządzonymi na dzień 12 lipca 2020r.

06-13 lipca 2020r.

170,00zł brutto

 

 

53.

06.07.2020r.

OSO.2113.2020r.

03.07.2020r.

Lila Piwowarska Komorów 30,32-218 Słaboszów

Przygotowanie spisu wyborców , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

03-11 lipca 2020r.

180,00zł brutto

 

 

54.

06.07.2020r.

OSO.215014.2020r.

06.07.2020r.

Monika Mrozowska

Ilkowice 67, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 1 w Słaboszowie , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

06-13 lipca 2020r.

295,000zł.brutto

 

 

55.

06.07.2020

OSO.2150.15.2020

06.07.2020

Sylwia Molenda Wymysłów 29, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 2 w Dziaduszycach , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

6-13 lipca

2020r.

295,00zł brutto

 

 

56.

06.07.2020

OSO.2150.16.2020

06.07.2020r.

Anna Klimczyk Kalina Wielka 176.32-218 Słaboszów

 Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 3 w Kalinie Wielkiej , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

6-13.lipca2020r.

295,00zł brutto

 

 

57.

06.07.2020

OSO.215017.2020

06.07.2020

Anna Antolska

Śladów 13,

32-218 Słaboszów

 Zapewnienie obsługi informatycznej OKW Nr 4 w Janowicach  , w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

6-13 lipca 2020r.

295.00zł. brutto

 

 

58.

06.07.2020r.

OSO.2150.18.2020

06.07.2020

Marek Dróżdż Maciejów48,32-218 Słaboszów

Transport kart wyborczych, w związku z wyborami Prezydenta RP  zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r.

11-13 lipca

2020r.

140,00zł.brutto

 

 

59.

06.07.2020

OSO.2150.19.2020

06.07.2020r.

Halina Marzec Słaboszów,32-218 Słaboszów

Sprzątanie , przygotowanie ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w Słaboszowie w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020r.

10-13 lipca 2020r.

100,00zł brutto

 

 

60.

06.07.2020

—————-

06.07.2020

Agnieszka Pieprzyca SKARBNIK Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg 65,32-005,NIP 683-184-38-04 reprezentowaną przez Roberta Pieprzycę.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na bieżącym  doradztwie podatkowym związanym z centralizacją podatku VAT tj. konsultacji dotyczących podatku VAT poprzez kontakt email, telefoniczny.

01.07.2020do 31.12.2020r.

615,00zł brutto miesięcznie

 

 

61.

07.07.2020

——————-

07.07.2020

EKO DRUK Łukasz Idzik ul. Tadeusza Kościuszki 78c,

32-090 Słomniki

1.Eko Druk wydzierżawi Klientowi a klient dzierżawi od EKO Druk niżej wymienione urządzenie.

2.EKO DRUK w czasie trwania umowy zapewnia bezpłatny serwis urządzenia, tonery i pozostałe materiały eksploatacyjne za wyjątkiem papieru kserograficznego.

3.Klient zapewnia sobie we własnym zakresie papier kserograficzny.

07.07.2020

do 31.12.2020r.

179,00zł.+ VAT

miesięcznie

 

 

62.

07.07.2020r.

OSO.5540.28.2020

07.07.2020r.

Janusz Gajos Firma Remontowo- Budowlana „INSPIRATOR” Książ Mały Kolonia, 32-210 Książ Mały

Modernizacja remizy OSP w Słaboszowie (zgodnie z kosztorysem ofertowym )

01.07.2020 do 31.08.2020r.

2100,00zł  brutto

 

 

62A

08.07.2020r.

ROŚI..041.1.2020

08.07.2020

Adam Dudzinski- Usługi Remontowo Budowlane, ul. Kamienna 13,

32-200 Miechów

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Nieszków w Gminie Słaboszów.

Do 30.09.20202r.

55.996,34zł brutto

 

 

62B

08.07.2020r.

ROŚI..041.1.2020

08.07.2020

Adam Dudzinski- Usługi Remontowo Budowlane, ul. Kamienna 13,

32-200 Miechów

Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Śladów w Gminie Słaboszów.

Do 30.09.20202r

55.990,92zł brutto

 

 

62C

08.07.2020

ROŚI.041.1.NAD.2020

08.07.2020

Usługi Projektowe i Kosztorysowe- Jerzy Pacia zam. Jagiellońska20A/67,32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania : Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Nieszków w Gminie Słaboszów

Od 06.07.2020rdo 30.09.2020r.

839,94zł

brutto

 

 

62D

08.07.2020

ROŚI.041.2.NAD.2020

08.07.2020

Usługi Projektowe i Kosztorysowe- Jerzy Pacia zam. Jagiellońska20A/67,32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania : Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Śladów w Gminie Słaboszów

Od 06.07.2020rdo 30.09.2020r.

839,86zł.

 brutto

 

 

63.

31.07.2020

OSO.2150.18.2020

31.07.2020

Małgorzata Łuczyk, Słaboszów 8, 32-218 Słaboszów

Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie. Pranie firan i zasłon w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Słaboszowie.

01.08.2020 do 31.12.2020

2000,00 zł brutto

 

 

64.

31.07.2020r.

672/018/0211/2020

31.07.2020

Telestrada S.A. zs. w Warszawie ul. Aleja Krakowska 22a

02-284 Warszawa

1.Usługa telefoniczna komórkowa,

2.Usługa telefoniczna

stacjonarna.

12  miesięcy

Według stawek określonych w umowie

 

 

64A

31.07.2020r.

OSO.814.1.4.2020

31.07.2020

Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

03.09.2020 do

31.08.2020

210.00zł brutto

 

 

64B

31.07.2020r.

OSO.814.1.5.2020

31.07.2020

Iwona Krzyżyk ul Żeromskiego 51,

32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań i wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

03.09.2020 do

31.08.2020

210.00zł brutto

 

 

64C

17.08.2020

ROŚI.421.1.2020

17.08.2020

Klub Sportowy „NIDZICA” Ilkowice 68,32-218 Słaboszów

Realizacja zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów .Realizacja zadania pn. Udział drużyny K.S. „NIDZCA” Słaboszów w rozgrywkach  piłkarskich organizowanych  przez Olkuski  Podokręg  Piłki Nożnej.

Od 17.08.2020r. do 31.12.2020r.

8.000,00zł

 

 

65.

18.08.2020r.

——————–

18.08.2020r.

Fundacja im. Władysława Żeleńskiego zs.  Grodkowice 1a,

32-015 Kłaj reprezentowana przez Prezesa Fundacji Panią Martę Trybulec

Przygotowanie i przeprowadzenie wystawy lalek w Grzymałowie ( „Dwór w Jabłoniowym Sadzie” )

Od 30.08.2020rdo 27.09..2020r.

3.500,00zł  brutto

 

 

 

 

 

65A.

21.08.2020r.

7021.48.2020r.

30.07.2020r.

Magdalena Szaczecina Kalina Mała 34.32-200 Miechów

Przygotowanie  analizy ściekowej efektywności kosztowej dla operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków’ w miejscowości Słupów.

Do dnia 15.08.2010r.

2000,00zł brutto

 

 

66,

24.08.2020

Omino 181353590X1

24.08.2020r.

Orange Polska S.A. zs. w Warszawie 02-326 Al. Jerozolimskie 160

Dotyczy Umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych

20.08.2020rDo 20.08.2022r.

50.99zł za 1 m-c

 

 

67.

03.09.2020r.

OSO.5540.26.2020

03.09.2020

Usługi Projektowe i Kosztorysowe Jerzy Pacia zam. Os. Sikorskiego 18/8, 32-200 Miechów

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego – „Modernizacja remizy strażackiej OSP w Kalinie Wielkiej”

03.09.2020

Do 30.11.2020r.

962,48 zł brutto

 

 

68.

03.09.2020r.

OSO.5540.26.2020

03.09.2020r.

Adam Dudziński- Usługi Remontowo Budowlane ul. Kamienna 13,

32-200 Miechów

Wykonanie zadania : Modernizacja remizy strażackiej OSP w Kalinie Wielkiej”.

Do 30.11.2020r.

64 165,88zł brutto

 

 

69.

09.09.2020

——————

09.09.2020r.

Związek Międzygminny Nidzica w Kazimierzy Wielkiej, ul Zielona 12.

Umowa o dostawę wody do celów  przeciwpożarowych

oraz pokrycia kosztów utrzymania urządzeń służących  na cele przeciwpożarowe.

09.09.2020r.na czas nieokreślony

Według  ceny określonej w taryfie cen i stawek opłat

 

 

70.

24.09.2020r.

194-UA-1208072-2021

23.09.2020r.

Technika IT Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach(44-102) ul. Toszecka 2

Świadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju w zakresie :

 -aktualizacji i modyfikacji oprogramowania,

– diagnozowania i usuwania błędów,- dostarczania rozwiązań zastępczych,  wykonywania prac  konserwacyjnych itd..

01.01.2021r.do 31.12.2021r.

1660,00zł netto + VAT

 

 

71.

24.09.2020r.

——————-

23.09.2020r.

Agencja  Turystyczna „ Grzybowski „zs. w Wieliczce, ul. Strzelców Wielickich 3A,32-020 Wieliczka

Kompleksowa Organizacja wycieczki dwudniowej szkolnej pn. Polskie Podtatrze- Kultura, Tradycja i Przyroda „ w ramach projektu „ Odkrywam Małopolskę „

23-24.09.2020r.

13 967,00 zł brutto

(55 osób)

 

 

72.

24.09.2020r.

1/2020

24.09.2020r.

KGW w Rzemiędzicach , Rzemiędzice 25,

32-218  Słaboszów

Dofinansowanie zadania pn.” Akademia Siedliska pod Lipami- warsztaty serowarskie i chlebowe w gminie Słaboszów „

05.10.2020r.15.12.2020r.

1000,00zł

 

 

73.

28.09.2020r.

ROŚI.041.4.2020r.

28.09.2020

Tadeusz Sokal konserwator dzieł sztuki ul. Pasternika 120A, 31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figura Jezusa Chrystusa zlokalizowanej na działce 59/1 w miejscowości Janowice.

Do 20 listopada 2020r.

16 000,00zł. brutto

 

 

74.

30.09.2020

OSO.2150.23.2020

30.09.2020

Jarosław Grzyb

Świecice 56,

 32-218 Słaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca C.O. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie , sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. wykonywanie drobnych remontów ,  napraw, usterek, i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

01.10.2020 do 30.04.2021

2067,90zł. brutto miesięcznie

 

 

75.

30.09.2020r.

2/2020

30.09.2020r.

Agencja Turystyczna „Grzybowski” zs. w Wieliczce, ul. Strzelców Wielickich 3A,32-020 Wieliczka reprezentowana przez Bogusława  Grzybowskiego.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej wycieczki szkolnej pn. Muszyna i Krynica- Perły Uzdrowisk Karpat”

8-7 10 2020r.

15528,00zł. brutto

 

 

76.

09.10.2020r.

OSO.814.1.6.2020.

09.10.2020

Róża Łazarewicz Harfa Traw- Kraków ul. Pawilikowskiego 7/6 , 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

20.10.2020r.do 30.10.2020r.

210,00zł od osoby

Nie zrealizowana

 

76A

09.10.2020r.

OSO.814.1.7.2020

09.10.2020r.

Iwona Krzyżyk ul. Żeromskiego 51 , 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

20.10.2020r.do 30.10.2020r.

210,00zł od osoby

Nie zrealizowana

 

 

77.

12.10.2020r.

3/2020

12.10.2020r.

Agencja Turystyczna „Grzybowski” zs. w Wieliczce, ul. Strzelców Wielickich 3A,32-020 Wieliczka reprezentowana przez Bogusława  Grzybowskiego

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwudniowej wycieczki szkolnej pn. „Ojcowski Park Narodowy, Bochnia, Nowy Wiśnicz”

21-22.10.2020r.

15 505,00zł brutto

 

 

78.

19.10.2020r.

OSO.19.1.2020

19.10.2020r.

FUH Sławomir Słapek

Ul. Wesoła 2A/34,32-200 Miechów

Realizacja przedmiotu umowy w

§ 4 ust.2.

Od 01.11.2020r.

1 650,00zł brutto miesięcznie

 

 

78A

30.10.2020r.

OSO.2150.24.2020

30.10.2020r.

Joanna Kozieł Ilkowice  82.

32-218 Słaboszów

Archiwizacja dokumentów Referatu Podatkowego

01.11.2020

Do 31.12.2020r.

200,00zł brutto za 1 godzinę  pracy max.

10 godzin m-c

 

 

79.

18.11.2020r.

——————-

17.11.2020r.

Jacek Warzecha Kraków oś. Niepodległości 6/42

Przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników UG w Słaboszowie odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych oraz planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach zewnętrznego  zagrożenia  państwa i w czasie wojny.

27.11.2020r.

600,00zł brutto

 

 

80.

20.11.2020r.

——————–

22.10.2020r.

Iwona Kądziołka

Ul. Rybacka 14,

33-300 Nowy Sącz

Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia i wykonania automatycznych transkrypcji ( dodania napisów do materiału filmowego) dla osób niepełnosprawnych w retransmisjach Sesji Rady Gminy.

26.10.2020rdo 31.12.2020r.

35,00 zł netto za  godzinę

 

 

81.

30.11.2020r.

Aneks nr 2

21.12.2020

Polska Poczta Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 , 00-940

Warszawa

Poczta zobowiązuje się na świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z Załącznikiem nr II do niniejszej Umowy, usług niepowszechnych w obrocie krajowym zgodnie z załącznikiem Nr III do niniejszej umowy.

01.01.2021r. do 31.12.2021r,

według cennika w ust.2 umowy

 

 

82.

30.11.2020r.

385/OA/21

30.11.2020r.

Spółka Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o. o.  zs.

w Krakowie ul. Lea 114,

1.Stałe udostępnianie  użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów wymienionych w §1,modyfikowanych zgodnie ze zmieniającymi się zasadami prawa,

2.Sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia prawidłowego działania programów komputerowych wymienionych w załączniku nr 1.

Od 01.01.2021- do 31.12.2021

19313,24zł brutto

 

 

83.

30.11.2020r.

——————-

30.11.2020r.

AZTV Iwona Kądziołka  33-300

Nowy Sącz, u. Rybacka 14

a)wykonywanie usługi hostingu umożliwiającego prowadzenie relacji na żywo oraz późniejszych retransmisji z Sesji Rady Gminy Słaboszów,

b)wykonanie usługi automatycznego rozpoznawania tekstu z nagrań audio video z możliwości a edycji oraz dodania jako napisów do retransmitowanych materiałów filmowych.

01.01.2021-31.12.2022r.

274,00zł +Vat

 

 

84.

30.11.2020r.

———————-

30.11.2020r.

Krzysztof Capiga  Miechowski .Pl Regionalny Portal Informacyjny zs.  Głogowiany Wrzosy 50, 32-210 Książ Wielki

Tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów, zdjęć zapowiedzi na portalu informacyjnym „miechowski.pl”.01.01.

01.01.2021 do 21.12.2021

160,00 zł brutto

 

 

85.

30.11.2020r.

OSO.2150.25.2020

30.11.2020r.

Katarzyna Ragan

 Słaboszów 38,

32-218 Słaboszów

 

Archiwizacja dokumentów Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury. Przygotowanie druków i korespondencji w związku z realizacją programów unijnych

01.12.2020r.28.02.2021r.

2196,00zł brutto

 

 

86.

30.11.2020r.

66/2020

17.11.2020r.

Brzeziński i Wspólnicy sp .k.

ul .Jugosłowiańska 15 B/40, 03-984 Warszawa

Świadczenie usługi doradztwa prawnego polegającego na wsparciu Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu niegraniczonego na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Słaboszów”

Do 24 12.2020r.

6.150,00zł brutto

 

 

87.

11.12.2020

——————-

11.12.2020r.

Wydawnictwo C. H. Beck sp. z o.o. w Warszawie ul. Bonifraterska 17.9

Korzystanie z produktów elektronicznych wydawnictwa

36 miesięcy

9.963,00zł

 

 

88.

11.12.2020r.

OSO.2151.20.2020

20.10.2020

Stanisław Krawiec Dziaduszyce 12, 32-218 Słaboszów

Zorganizowanie działań OSP mających na celu przeciwdziałanie COVID- 19 ( działania  przeprowadzone w 2020r.)

15.12.2020r.

1200,00zł.

 

 

89.

31.12.2020

——————-

31.12.2020r.

OSP Śladów nr 35 reprezentowana przez:

Prezes OSP- Robert Zegan

Skarbnik OSP-Tadeusz Babiarz

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 35 remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

————–

 

 

90.

31.12.2020r.

——————–

31.12.2020

OSP w Słupowie nr 45A

reprezentowana przez:

Prezes OSP-Arkadiusz Szych

Skarbnik OSP-Teresa Nowak

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 45A remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

—————

 

 

91

31.12.2020

——————–

31.12.2020

OSP w Słaboszowie nr 24A

reprezentowana przez:

Prezesa OSP – Czesława Dobrzańskiego

Skarbnika OSP – Mariusza Wójcika

 

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 24 A remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

—————

 

 

92

31.12.2020

——————-

31.12.2020r.

OSP w Nieszkowie nr 36 reprezentowana przez:

Prezesa OSP Stanisława Nowaka

Skarbnika OSP – Tomasza Wolskiego

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 36 A remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

—————

 

 

93.

31.12.2020

——————–

31.12.2020

OSP w Kropidle nr 48A

reprezentowana przez:

Prezes OSP – Ryszard Jaros

Skarbnik OSP – Eugenia Grądkiewicz

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 48 A remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

—————

 

 

94

31.12.2020r.

———————

31.12.2020r.

OSP w Kalinie Wielkiej reprezentowana przez

Prezesa OSP Wojciecha Gaika

Skarbnika – Konrada Kochańskiego

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 54 remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

—————

 

 

95

31.12.2020

——————

31.12.2020

OSP w Janowicach  reprezentowana przez Prezesa OSP Marka Pilawskiego

Skarbnika OSP Marka Nocunia

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 29 remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

—————

 

 

96

31.12.2020.

——————-

31.12.2020

OSP w Ilkowicach reprezentowana przez Prezesa OSP Waldemara OTAK Skarbnika OSP Marcina Juszczyka

Bezpłatne użytkowanie nieruchomości nr 54 remizy OSP

01.01.2021 do 31.12.2023r.

—————

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Skip to content