2018-01-03


CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2018

 

 

 

 

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2018

OSO.2150.2.2018

02.01.2018

Lila Piwowarska

Komorów 30, 32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w  2018roku

01.01.2018 do 31.12.2018r.

29,75zł brutto miesięcznie

 

Rozwiązano z dniem 31.11.2018r.

2.

02.01.2018

OSO.2150.3.2018

02.01.2018

Zbigniew Bąkowski

32-200

Miechów , ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów , geodezyjnych tj:

-sporządzanie upoważnień geodetom upoważnionym do wykonywania prac rozgraniczeniowych( przygotowywanie opinii do Starostwa Powiatowego),

-przygotowywanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych )

 

01.01.2018

Do 30.06.2018

600,00zł. brutto miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

02.01.2018

OSO.2150.1.2018

02.01.2018

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24,

 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2018

Do 31.12.2018

196,00zł brutto miesięcznie

 

 

4.

02.01.2018

OSO.2151.2.2018

02.01.2018

Konrad Madetko

Święcice 12,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2018

Do 31.12.2018

196,00

brutto miesięcznie

 

 

5.

02.01.2018

OSO.2151.3.2018

02.01.2018

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12,32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP w Kalina Wielka w tym  utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

01.01.2018

Do 31.12.2018

196,00

brutto

miesięcznie

 

 

6.

02.01.2018

OSO.2151.1.2018

02.01.2018

Krzysztof Capiga MIECHOWSKI.PL REGIONALNY PORTAL INFORMACYJNY Głogowiany Wrzosy 50 ,32-210 Książ Wielki

Tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów, zdjęć zapowiedzi na portalu informacyjnym” miechowski.pl”.

02.01.2018 do 31.12.2018

160,00zł brutto miesięcznie

 

 

7.

02.01.2018

ROŚI.2614.1.2018

02.01.2018

Marcin Kwiecień Zakład Instalacji Elektrycznej Cudzynowice77,

28- 500 Kazimierza Wielka

Konserwacja oświetlenia  drogowego

02.01.2018

Do 31.12.2018

3.198,00zł brutto miesięcznie

 

 

8.

02.01.2018

OSO.2151.2.2018

02.01.2018

Kazimierz Olchowa wydawca gazety Miechowskiej Miechów oś. XXX Lecia 2/16

Opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania Gminy w wymiarze 1 strony i zamieszczanie ich w wydawanej Gazecie Miechowskiej oraz dostarczanie 20 egzemplarzy każdego jej wydania

Od 1 stycznia 2018r. na czas nieokreślony

450,00zł kwartalnie

 

 

8A

02.01.2018

2018-1208072-0424

02.01.2018

Technika IT S.A. zs. Gliwice 44-102, ul. Toszecka 2

Świadczenie usług utrzymania, oraz usług rozwoju w zakresie aktualizacji i modyfikacji  oprogramowania.

01.01.2018

Do 31.12.2018r.

netto 1632,00zł.

 

 

9.

02.01.2018

OSO.814.1.1.2018

02.01.2018

Anna Skrobisz Kalina Wielka 62b,

32-218 Słaboszów

Prowadzenie terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach

02.01.2018r.

Do 30.06.2018r.

55,00zł. brutto za 1 godzinę lekcyjną

 

 

10.

02.01,2018

OSO.814.1.2.2018

02.01.2018

Iwona Janus Stanecka Parkoszowice 5,

32-218 Słaboszów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych .

02.01.2018

Do 30.06.2018

55,00zł. brutto za 1 godzinę

 

 

10/A

02.01.2018

377/OA/18

01.01.2018

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. Lea 114

Udostępnienie prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów, sprawowania opieki autorskiej.

01.01.2018 do 31.12.2018

7159,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10B

0201.2018

103/2018

02.01.2018

Wojciech Tchórzewski, Cecylia Tchórzewska Biuro Usług Informatycznych T-SOFT s.c. 30-702 Kraków, ul. Romanowicza 17

Utrzymanie w mocy warunków gwarancji na zakupione systemy informatyczne

01.01.2018 do 31.12.2018

4831,92zł.

 

 

11.

10.01.2018

OSO.814.1.4.2018

10.01.2018

Lek med. Iwona Krzyżyk, ul. Powstańców 23. 32-200 Miechów

Przeprowadzenie badań , oraz wydanie  pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

10.01.2018r. do 10.02.2018r.

190,00zł brutto

od osoby

 

 

12

10.01.2018

OSO.814.1.3.2018

10.01.2018r.

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31- 137 Kraków

Przeprowadzenie badań , oraz wydanie  pisemnej opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

10.01.2018r

Do10.02.2018r.

190,00zł brutto od osoby

 

 

12/a

16.01.2018

——————

16.01.2018r.

Niepubliczny ZOZ, Centrum Medyczne „TOP- MED.”- Jarmix Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12 , 32-200 Miechów

1.Badania wstępne, okresowe, kontrolne , sanitarno- epidemiologiczne , laboratoryjne, diagnostyki obrazowej.

2.Konsultacje specjalistyczne wymagane do badań z pkt.1.

16..01.2018 do

31.12. 2018r.

Odpłatność wg załączników 1, 2.

 

 

13.

18.01.2018

ROŚI.7021.3.2018

18.01.2018

Janusz Gajos Firma Remontowo- Budowlana „Inspirator” Książ Mały- Kolonia 10, 32-210 Książ Wielki „

„Modernizacja remizy OSP w Śladowie „

Do 28.02.2018r.

12.870,00zł.

brutto

 

 

14.

18.01.2018

ROŚI.7021.4.2018

18.01.2018

Wanda Skwara F.H.U. Kropidło 39, 32-218 Słaboszów

„Przywrócenie przejezdności na drogach gminnych i dojazdowych do pól na terenie Gminy Słaboszów wg. wskazań zamawiającego.”

Do 23.01.2018r.

100,00zł netto za 1 godzinę + VAT

 

 

15,

18.01.2018

ROŚI.7021.5.2018

18.01.2018

Maksymilian Mirek

Usługi Transportowo- Drogowe ‘MATEX”, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól Rzemiędzice – do pól w m. Rzemiędzice „

Do

12.02.2018r.

13.081,05zł brutto

 

 

16.

02.02.2018

ROŚI.7021.57.2017

02.02.2018

Katarzyna Jurczyk JUKO Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40, 42-400 Zawiercie

Wyłapywanie i odbiór  bezdomnych zwierząt z terenu gminy Słaboszów

Od 01.01.2018rdo 31.12.2018r.

1550,00zł brutto

 

 

17,

05.02.2018

ROŚI.7021.10.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego „Przebudowa  boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach

Od 05.02.2018

Do 10.04.2018r.

5000,00zł brutto

 

 

18.

05.02.2018

ROŚI.7021.11.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego „Przebudowa  drogi dojazdowej do pól- Słupów

Od 05.02.2018

Do 10.04.2018r.

3800,00zl brutto

 

 

19

05.02.2018

ROŚI.7021.12.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego „Przebudowa  drogi dojazdowej do pól- Janowice

Od 05.02.2018

Do 10.04.2018r.

2500,00zł brutto

 

 

20.

05.02.2018

ROŚI.7021.13.2018

05.02.2018

Monika Pieczara

Bukowska Wola 25,32-200 Miechów

Wykonanie uproszczonego projektu budowlanego  do zgłoszenia robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami , specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót:

Droga gminna Wilkowice- Cybowa,  ,Słupów- przez Wieś, Raszówek – Rędziny Borek ,

Janowice – Raszówek, Nieszków – Kamieniec

Od 05.02.2018

Do 30.04.2018r.

20 000,00zł brutto

 

 

21.

05.02.2018

——————

25.01.2018r.

Związek Międzygminny Nidzica Kazimierza Wielka  ul. Zielona 12

Umowa dotyczy warunków dostarczania wody z urządzeń wodociągowych, zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  dla nieruchomości Słaboszów 57.

02.01.2018r.do 31.12.2018r

Na podstawie taryf cen i stawek opłat

 

 

22.

05.02.2018r.

ROŚI.6232/1/2018

05.02.2018

MPGO Sp. z o.o. w Krakowie , ul. Barska 12

Wywóz odpadów komunalnych według  harmonogramu uzgodnionego ze Zleceniodawcą

01.01.2018 do

31.12.2018r.

Według obowiązującego cennika

 

 

23.

05.02.2018r.

ROŚI.04.2.2018r.

05.02.2018

Grzegorz Łabuz zam. ul. Słowackiego 3, 34-730 Mszana Dolna

Przygotowanie  dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy wraz z niezbędnymi załącznikami i ewentualnymi poprawkami / uzupełnieniami na etapie oceny formalnej, finansowej i merytorycznej.

Od 15.01.2018

Do

30.01.2018r.

2 340 zł.

 

 

23A

23.03.2018r

OSO.2151.5.2018

23.03.2018

FUH Paweł Zbieżek Klub OYAMA Karate ul. Kosynierów 16, 32-100 Proszowice

Prowadzenie zajęć karate dla dzieci z terenu Gminy Słaboszów

Od 03.04.2018 do 30.09.2018

300 zł / mies.

   

24.

12.04.2018r.

——————-

12.04.2018r.

Adam Wachacki  Dziaduszyce 24/1

32-218 Słaboszów

Sprawowanie opieki nad uczniami S.P.w Dziaduszycach w czasie transportu na /z basen/ i realizacji projektu „Umiem Pływać „ na Krytej Pływalni w Miechowie oraz jego promocji, a także dokumentowania przebiegu realizacji zajęć pływania prowadzonych przez instruktora basenu, w formie pisemnej i fotograficznej.

Od.13 kwietnia

Do 1 czerwca 2018r.

480zł brutto

 

 

25.

12.04.2018

——————-

12.04.2018

Marek Sarna Dziaduszyce nr 16

Sprawowanie opieki nad uczniami S.P.w Dziaduszycach w czasie transportu na /z basen/ i realizacji projektu „Umiem Pływać „ na Krytej Pływalni w Miechowie oraz jego promocji, a także dokumentowania przebiegu realizacji zajęć pływania prowadzonych przez instruktora basenu, w formie pisemnej i fotograficznej.

Od.13 kwietnia

Do 1 czerwca 2018r

480 zł brutto

 

 

26.

12.04.2018

——————

12.04.2018r.

Anna Sarna

Dziaduszyce nr 16

32-218 Słaboszów

Sprawowanie opieki nad uczniami S.P.w Dziaduszycach w czasie transportu na /z basen/ i realizacji projektu „Umiem Pływać „ na Krytej Pływalni w Miechowie oraz jego promocji, a także dokumentowania przebiegu realizacji zajęć pływania prowadzonych przez instruktora basenu, w formie pisemnej i fotograficznej.

Od.13 kwietnia

Do 1 czerwca 2018r

480 zł brutto

 

 

27.

13.04.2018r.

——————–

13.04.2018

Sylwia Suchecka- Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Racławicka 10,32-200 Słaboszów

Odpłatne użyczenie pływalni w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie przy ul. Konopnickiej 4 ,na zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży .

Od

14.04.2018r.

Do 22.06.2018r.

10zł./2h.

 

 

28.

30.04.2018

OSO.2150.4.2018

30.04.2018

Jarosław Grzyb

Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy, oraz obiektach komunalnych gminy. Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, boiska sportowego Kalinie Wielkiej oraz na terenie Gminy Słaboszów. Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów, czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych. Utrzymanie poboczy dróg gminnych .

Wykonanie zadań związanych z zaleceniami nadzoru budowlanego w budynku socjalnym w Rzemiędzicach nr 25.

 

Od 01.05.2018 do 30.09.2018

1632,00 zł brutto miesięcznie

 

 

29

24.05.2018r.

OSO.2150.5.20118

24.05.2018

Aneta Zegan

Miechów , ul. Sowińskiego 4, 32-200- Miechów

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Słaboszowie.

25.05.2018

do 30.06.2018.

96zł brutto za m-c maj

512 zł brutto za czerwiec

 

 

30

24.05.2018

——————

24.05.2018

Technika IT S.A. zs. w Gliwicach( 44-102) ul. Toszecka 2

Administrator powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w umowie .

01.06.2018r.

Nie dotyczy

 

 

31

01.06.2018r.

OSO.814.1.9.2018

01.06.2018

Róża Łazarewicz

Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6,31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju  zakładu leczniczego.

01.06.2018 do 30.06.2018r.

190zł brutto od osoby

 

 

32

01.06.2018

OSO.814.1.10.2018

01.06.2018

Iwona Krzyżyk ul. Powstańców 23, 27/25

32-200Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju  zakładu leczniczego

01.06.2018 do 30.06.2018r

190zł brutto od osoby

 

 

33

08.06.2018

ROŚI.041.1.2018

08.06.2018

Tadeusz Sokal

Konserwator dzieł sztuki Art. Renowacja ul. Pasternika 120A,

31-354 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej zlokalizowanej na działce nr 74/1 w miejscowości Maciejów.

Do 31.07.2018r.

7000zł brutto

 

 

34.

12.06.2018

——————

12.06.2018r.

Anna Łucak zam. Borki 108A,

26-080 Mniów

Konserwacja 2 ksiąg stanu cywilnego z lat 1916-1917, 1945 parafii Kalina Wielka ,8 allegat parafii Słaboszów z lat 1917-1926 oraz oprawy 10 ksiąg stanu cywilnego parafii Słaboszów z lat 1923-1933.

Do 1  grudnia 2018r.

9500zł brutto

 

 

35.

12.06.2018r.

ROŚI.6840.5.2018

11.06.2018

Sławomir Filipek Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Miechowity 1,

32-200 Miechów

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  podziału działek nr nr 407,406,396,395,370 położonych na terenie obrębu Kalina Wielka, gminy Słaboszów, powiat Miechów Woj. Małopolskie.

Do 31 sierpnia 2018r.

4000zł brutto

 

 

36.

12.06.2018

ROŚI.6830.1.2018

07.06.2018

Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek Mol 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10

Ustalenie  granic działki ewidencyjnej nr 463 o pow. 0,1575 ha stanowiącej własność komunalną  Gminy Słaboszów

Do 31 sierpnia

2018

1800 zł brutto

 

 

36.a

21.06.2018r.

——————-

21.06.2018

Mateusz Kawiorski SOUND-LIGHT PRO, Lipówka8 ,

28-440 Działoszyce

Wynajem sceny, wynajem telebimu, nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą a także zapewnienia oprawy muzycznej podczas organizowanego w dniu 24 czerwca 2018r. „Pikniku Sportowego „

24 czerwca 2018r

5 535,00zł brutto

 

 

37.

27.06.2018

ROŚI.271.2.2018

27.06.2018

Maksymilian Mirek

MATEX, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów- do pól o długości 1.210mb

Do 10.09.2018r.

348.022,35zł

brutto

 

 

38.

02.07.2018

——————–

02.07.2018

Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów w Tarnowie ul. Zbylutowska 3,

33-101 Tarnów

Dofinansowanie konkursu „Najlepszy Sołtys AD 2017”

Województwa Małopolskiego

———–

123,00zł.

 

 

39

02.07.2018

OSO.814.11.2018

02.07.2018

Iwona Janus Stanecka

Parkoszowice  5 , 32-200 Miechów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych z terenu gminy Słaboszów.

02.07.2018

Do 31.12.2018r.

60zł brutto za 1 godz.

 

 

 

40

19.07.2018

——————–

19.07.2018r.

Mateusz Kawiorski SOUND-LIGHT PRO, Lipówka8 ,

28-440 Działoszyce

Zapewnienie występów zespołów muzycznych na dwudniowej imprezie plenerowej pn. „Słaboszowska wieś miodem i zielem pachnąca „ w dniach 21- 22 lipca 2018r.

22 lipca 2018r.

22134,00zł.

 

 

41

19.07.2018

———————

19.07.2018

Leszek Więcławek F.H.U. WIĘC-POL, Kowalów Dolny14, 28-330 Wodzisław

Organizacja  dwudniowej imprezy plenerowej pn.” DNI SŁABOSZOWA- Słaboszowska wieś miodem i zielem pachnąca”

21-22 lipca 2018r.

10 000,00zl brutto

 

 

42.

19.07.2018

ROŚI.6830.3.2018

10.07.2018

„Geo- Pomiar”

Tomasz Skóra 28-440 Działoszyce, ul. Piłsudskiego 43

Wykonanie wznowienia bądź ustalenia granic drogi gminnej oznaczonej jako działki nr.nr. 439/2,439/9,322/2, 321/6, 321/4324/2, 330/3, 330/4 325/2, 323/2, 440/1, 440/2,179/1 położone we wsi Sladów.

Do 30.10.2018r.

5700,00zł brutto

 

 

43

19.07.2018r.

ROSI.6830.4.2018

10.07.2018.

Geo- Pomiar”

Tomasz Skóra 28-440 Działoszyce, ul. Piłsudskiego 43

Wykonanie wznowienia lub ustalenia drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 446/1 położona w obrębie  wsi Nieszków

Do 30 10. 2018r.

5100,00zł brutto

 

 

44.

13.08.2018

OSO.814.1.12.2018

13.08.2018

Anna Skrobisz Kalina Wielka 62b, 32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć  terapii wymowy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach.

2.Zajęcia prowadzone będą przez 2 godziny tygodniowo w  Szkole Podstawowej w Janowicach.

Od 03.09.2018 do 31.12.2018r.

55,00zł brutto za  godzinę lekcyjną

 

 

45.

11.09.2018

OSO.2151.7.2018

11.09.2018

F.H.U. Sławomir Słapek ul. Wesoła 2a/34,32-200 Miechów

Zapewnienie obsługi informatycznej jako Pełnomocnik

ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słaboszowie w wyborach samorządowych w dniu 21.10.2018r.

11.09.2018r. do 29.10.2018r.

720,00zł.

 

 

46.

01.10.2018r.

OSO.2150.6.2018

01.10.2018r.

Jarosław Grzyb

Święcice 56,32-218 Słaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca c.o. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów napraw , usterek i konserwacja urządzeń w budynku UG. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku UG.

01.10.2018

30.04.2019

1632,00zł brutto

 

 

46a

01.10.2018

——————–

01.10.2018

Szczepan Podlach Świątniki 5,

 28-330

Wodzisław

Przeprowadzenie audytu w SP ZOZ w Słaboszowie w obszarach kadr, płac, wydatków majątkowych , oraz  osiąganych przychodów, a także ocena prawidłowości podejmowanych przez jednostkę działań.

Do 15 11.2018r.

5000.00 zł. brutto

 

 

46a

04.10.2018r.

OSO.2150.7.2018r.

04.10.2018

Anna Antolska

Śladów 13, 32-218 Słaboszów

Zapewnienie obsługi informatycznej OKW nr 4 w Janowicach .

04.10.2018

 Do 23.10.2018r.

300,00zł brutto

 

 

47.

08.10.2018

——————-

08.10.2018

Iwona Kędziołka

Ul. Rybacka 14, 33-300 Nowy Sącz

Wykonanie usługi hostingu (dostępu do serwera strumieniowego) umożliwiającej prowadzenie relacji na żywo oraz późniejszych retransmisji z Sesji Rady Gminy Słaboszów .

01.01.2019r.

Do

31.12.2020r.

8088,48zł brutto

 

 

48

08.10.2018

———————-

08.10.2018

Jacek Kędziołka  Limanowa ul. Jana Pawła II Nr 8,34-600

Limanowa

Zakup wraz z dostawą  i montażem  urządzeń niezbędnych do obsługi oraz transmisji Sesji Rady Gminy Słaboszów.

———–

19 999,96 zł brutto

 

 

49

10.10.2018

OSO.2151.8.2018

10.10.2018

Małgorzata Pawłowska Janowice 46,32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 4 w Janowicach, w związku z wyborami samorządowymi – 21.10.2018r.

15.10.do 22.10.2018r.

120,00zł brutto

 

 

49A

10.10.2018r.

OSO.132.6.2018

10.10.2018

Telestrada  S.A .zs. w Warszawie 02-284, ul. Aleja Krakowska 22a

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

24 m-ce

Zgodnie z cennikiem

 

 

50.

10.10.2018

OSO.2151.9.2018

10.10.2018

Renata Krzyżyk Nieszków 25, 32-218

Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 2 w Dziaduszycach, w związku z wyborami samorządowymi – 21.10.2018r.

15.10.do 22.10.2018r

120,00zł brutto

 

 

51.

10.10.2018

OSO.2151.10.2018

10.10.2018

Anna Miklus Kalina Wielka 152, 32-218 Słaboszów

Przygotowanie, sprzątanie oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 3 w Kalinie Wielkiej, w związku z wyborami samorządowymi – 21.10.2018r.

19.10.2018r

Do 26.10.2018

120,00zł brutto

 

 

52.

11.10.2018

OSO.2150.8.2018

11.10.2018r.

Halina Marzec Słaboszów nr 53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie,   oraz ochrona lokalu wyborczego Nr 1 w  Słaboszowie w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21.10.2018r.

15.10.2018 do 22 10.2018r.

120,00 zł brutto

 

 

53.

11.10.2018

OSO.2151.11.2018

10.10.2018

Henryk Janus

Nieszków  30.

32-218 Słaboszów

Wykonanie z drewna wieszaków na kompletne umundurowanie bojowe strażaka dla OSP Nieszków w ilości 12 sztuk.

20.10.2018r.

350, 00 zł brutto

 

 

54.

31.10.2018

OSO.2150.9.2018

31.10.2018

Roman Marzec

Słaboszów 57,32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Słaboszowie- w związku z nieobecnością usprawiedliwiona sprzątaczki.

01.11.2018

Do 30.11.2018

1500,00zł brutto

 

 

54.a

14.11.2018r.

———————

14.11.2018r.

Stanisław Radwan

Słaboszów 4, 32-218

Słaboszów

Wykonanie 6 tablic ogłoszeniowych dla sołectw , Słupów- 2 szt, Janowice- 1 szt. Rędziny Zbigalskie -1 szt. ,Święcice- 1 szt. ,Zagorzany -1 szt.

Do 21 listopada I etap ,

 do 15 grudnia II etap

2.100zł. brutto

 

 

54b

21.11.2018

——————

21.11.2018

Fundacja im. Władysława Żielińskiego zs. Grodkowie 1a,

32-015 Kłaj

Przygotowanie i przeprowadzenie

Imprezy z cyklu Noce i Dnie Ziemi Miechowskiej, Likwidacja  Żydów w Rędzinach Borku „

25 listopada 2018r.

3.000zł. brutto

 

 

55.

22.11.2108

——————

22.11.2018

Jacek Wierzcha

Oś. Niepodległości 6/42, 31-621 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie OC pracowników Urzędu Gminy w Słaboszowie.

27.11.2018r.

400,00zł brutto

 

 

56.

22.11.2018

——————

22.11.2018

Jacek Wierzcha

Oś. Niepodległości 6/42, 31-621 Kraków

Przeprowadzenie szkolenia obronnego  pracowników Urzędu Gminy w Słaboszowie.

27.11.2018r.

350,00zł brutto

 

 

57.

23.11.2018

OSO.2150.10.2018

23.11.2018

Maria Skóra Szczotkowice 12,

28-440 Działoszyce

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2018r.

23.11.2018rdo 31.12. 2018r.

29,75zł. brutto na 

m-c

 

 

58

30.11.2018

ID 402305/K

30.11.2018

Poczta Polska S.A. ul.Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z zał. II do niniejszej umowy , oraz usług niepowszechnych w obrocie krajowym , zgodnie z zał. Nr III A do umowy.

02.01.2019

Do 31,12.2019r.

Zgodnie z cennikiem usług

 

 

59

13.12.2018

OSO.814.1.13.2018r.

13.12.2018r.

Róża Łazarewicz Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie Harfa Traw- Kraków ul. Pawlikowskiego 7/6, 31-137 Kraków

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego

02.01.2019

Do 5.01.2019

190,00zł

 

 

60

13.12.2018

OSO.814.1.14.2018r.

13.12.2018r.

Iwona Krzyżyk

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Ul. Powstańców 23,27/25 Miechów

Przeprowadzenie badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego

02.01.2019

Do 5.01.2019

190,00zł

 

 

61.

13.12.2018r.

————–

12.12.2018r.

Firma EKO- MAR z/s. w Lublinie ul. Powstańców Śl. 36, 20-806  Marek Gwiazda

Niszczenie  dokumentacji niearchiwalnej kat. B,

Zgodnie ze zleceniem

Zgodnie z ofertą z dnia 03.12.2018r.

 

 

61A

13.12.2018

Nr50/ZOO/18

13.12.2018

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. J. Lea 114

Zakup licencji na programy i ich aktualizacja w przyszłości.

————–

19 972,74zł brutto

 

 

61B

13.12.2018

Nr 28/WDR/18

13.12.2018

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zs. w Krakowie ul. J. Lea 114

Wykonanie prac wdrożeniowych dotyczących  programów DISTRICTUS- Podatki Gminne, DISTRICTUS-Podatek od Środków Transportu,  DISTRICTUS-Dopłaty Paliwowe dla Rolników.

—————-

10 007,28 zł brutto

 

 

62.

20.12.2018r.

ROŚI.702181.2018

20.12.2018r.

Pani Katarzyna Jurczyk – Juko Spółka  z o.o. ul. Piłsudskiego 54/40 42-400 Zawiercie

Wyłąpywanie i odbiór zwierząt z terenu gminy Słaboszów,

Transport wyłapanych bezdomnych zwierząt  z terenu gminy Słaboszów itd.

 

01.01.2019r.

31.12.2019r.

1599,00zł

 za szt.

 

 

63.

31.12.2018r.

ROŚI.702181.2018

31.12.2018

MPGO Sp. z o.o. Kraków ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów.

01.01.2019r31.12.2019r.

415 238,40zł brutto

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Skip to content