2017-01-11


CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2017

 

 

 

 

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

02.01.2017

ID 349426

02.01.2017

Poczta Polska. S .A.

z/s. w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich8, 00-940 Warszawa

1)usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z Załącznikiem Nr II do niniejszej umowy,

2) usługi niepowszechne w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z załącznikiem nr III A oraz III B do niniejszej umowy.

Od 02.01.2017

Do 31.12.2017r.

w/g faktur za nadane przesyłki

 

 

1A.

02.01.2017

——————-

30.12.2016

Związek Międzygminny „Nidzica”

w  Kazimierzy Wielkiej

Umowa określa :

– warunki dostarczania wody z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy,

– zasady prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w odniesieniu do nieruchomości położonej Słaboszów 57 ,

Od 01.01.2017

Do 31.12.2017

Na podst. określonych w taryfach cen i stawek opłat

 

 

2.

02.01.2017

OSO.2150.2.2017

02.01.2017

Zbigniew Bąkowski

32-200

Miechów ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych tj:

– sporządzanie upoważnień geodetom upoważnionym do wykonywania prac rozgraniczeniowych(przygotowanie opinii do Starostwa Powiatowego),

– przygotowanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych.

01.01.2017

do 31.12.2017r.

600,00zł brutto miesięcznie

 

 

3.

02.01.2017

OSO.2150.1.2017

02.01.2017

Lila Piwowarska

Komorów 30.

32-200 Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2017r.

0d 31.12.2017r.

29,75zł brutto miesięcznie

 

 

4

02.01.2017

OSO.814.1.2017

02.01.2017

Iwona Janus Stanecka, ul. Wesoła2a15,32-200 Miechów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym ”Pierwszy Kontakt „  w Miechowie, ul. Szpitalna 1.

02.01.2017 do 31.01.2017

200,00zł. brutto

 

 

5.

02.01.2017

ROŚI.2614.1.2017

02.01.2017

Marcin Kwiecień- Zakład Instalacji Elektrycznej Cudzynowice 77,

 28-500 Kazimierza Wielka

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia drogowego w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami wymogami gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych realizowanych przez oświetlenie .

Od 02.01.2017

do 21.12.2017

3 198,00zł

brutto miesięcznie

 

 

5A

02.01.2017

OSO.2151.1.2017

02.01.2017

Stanisław Krawiec Dziaduszyce 12,

 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego , konserwacja , dbałość o sprzęt w jednostce OSP Nieszków w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu.

Od

01.01.2017

do

31.12.2017r

196,00zł.  brutto miesięcznie

 

 

5B

02.01.2017

OSO.2150.3.2017

02.01.2017

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24,

32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego , konserwacja , dbałość o sprzęt w jednostce OSP Kalina Wielka w tym   utrzymanie stałej czystości pomieszczenia garażu

Od

01.01.2017

Do

31.12.2017r

196,00zł.  brutto miesięcznie

 

 

5C

02.01.2017

OSO.2151.2.17.

02.01.2017

Konrad Madetko

Święcice 12

32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego , konserwacja , dbałość o sprzęt w jednostce OSP Święcice utrzymanie stałej czystości pomieszczenia garażu

Od

01.01.2017

do

31.12.2017r

196,00zł.  brutto miesięcznie

 

 

5D

02.01.2017

————–

02.01.2017

Krzysztof Capiga, Miechowski.Pl REGIONALNY PORTAL  INFORMACYJNY z siedzibą w Głogowian- Wrzosy 50, 32-210 Książ Wielki

Przedmiotem umowy jest tworzenie i publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych, artykułów, zdjęć , zapowiedzi na portalu informacyjnym ‘ miechowski.pl”

02.01.2017 do 31.12.2017

104,00 zł brutto miesięcznie

 

 

5E

02.01.2017

2017-1208072-336

02.01.2017

Technika IT S.A.

Gliwice ul. Toszecka 2, 44-102 Gliwice

Świadczenie Usług Utrzymania  oraz Usług Rozwoju i konserwacji programów oraz  zbioru danych osobowych  .

 

02.01.2017 do

31.12 2017r.

1 632 00zł.

netto

 

 

5F

02.01.2017

67/2017/R

02.01.2017

Wojciech Tchórzewski, Cecylia Tchórzewska , Biuro Usług Informatycznych

T-SOFT s.c. 30-702 Krakw ul. Romanowica 17

Utrzymanie w mocy warunków gwarancji na zakupione  systemy informatyczne  .

02.01.2017 do 31.12.2017

4632,67zł.

 

 

5G.

02.01.2017

2017-1208072-0336

02.01.2017

Technika IT S.A. Gliwice44-102, ul. Toszecka 2.

Władysław Penar

Prezes Zarządu, Ryszard Tymkiewicz- członek Zarządu

Świadczenie Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju w zakresie aktualizacji  i modyfikacji Oprogramowania .

01.01.2017 do 31.12.2017

1632,00zł.

netto

 

 

6.

03.01.2017

ROŚI.7021.1.2017

03.01.2017

Krzysztof Nowak Pracownia Projektowa os. Młodych 11,

 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się wykonać projekt budowlano- wykonawczy budowy budynku świetlicy

Od

03.01.2017 do

28.02.2017r.

6 000,00zł brutto

 

 

6A

03.01.2017

009/UG/17

02.01.2017

Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J.Wąsik, K.Niziołek Sp.j.

25-116 Kielce ul. Ściegiennego 177

Przedmiotem umowy jest specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowań wymienionych w umowie.

02.01.2017

Do 31.12.2017

5520,00zł opłata roczna

netto

 

 

6B

03.01.2017

368/OA/17

02.01.2017

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z s. w Krakowie ul. J.Lea 114

Marta Deszyńska Wiceprezes Zarządu.

Stałe udostępnianie użytkownikowi prawa do korzystania z licencji najnowszych wersji programów, sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia  prawidłowego działania programów komputerowych wymienionych w załączniku nr 1.

Od 01.01.2017do 31.12.2017

6700,00zł netto

 

 

7.

04.01.2017

—————–

04.01.2017

MODR w Karniowicach , Oś. XXXV- Łecina PRL9, 32-32-082 Bolechowice

Dyrektor Marek Kwiatkowski

 

Wynajem Sali posiedzeń w budynku UG w dniu 05.01.2017r. w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin nr 1/2017

05.01.2017r.

100,00zł. netto

 

 

7A.

05.01.2017

Nr 42/PUBE/2017/on-line

05.01.2017

„Wolters Kluwer”

S .A

z/s w Warszawie ul. Przyokopowa 33,

01-208 Warszawa

Na mocy umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy  niewyłącznie i niezbywalnie licencje na korzystanie z serwisu on-line o nazwie „LEX”

Od.

01.01.2017rdo 31.12.2017r.

5832,00zł. netto

 

 

8.

18.01.2017

—————-

18.01.2017

Jarosław Moskwa Prezes Zarządu NZOZ Centrum medyczne „TOP-MED.”- Jarmix Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów

  1. Badania  wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno- epidemiologiczne, laboratoryjne, diagnostyki obrazowej.
  2. 2.Konsultacje specjalistyczne wymagane do badań z punktu 1.

18.01.2017.do 31.12.2017r.

w/g załącznika 1,2,3.

 

 

9

01.02.2017

OSO.814.12.2017

01.02.2017

Janus Stanecka

Parkoszowice 5,

 32-200 Miechów

 

Prowadzenie zajęć  psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym „Pierwszy Kontakt w Miechowie ul. Szpitalna 1.( budynek GOPS”) w wymiarze 4 godziny w miesiącu.

01.02.2017r

do 31.03.2017r

50,00zł. brutto za godzinę

 

 

9A

6.02.2017

OSO.814.10.2017

6.02.2017

Katarzyna Łukowska

Ul. Wileńska 6a/3, 03-414 Warszawa

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Słaboszów

07.02.2017

250,00zł netto

 

 

10.

08.02.2017

ROŚl7021.3.2017

08.02.2018

Monika Szarek zam. Bukowska Wola 25, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się wykonać uproszczony projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej do pól Kalina Wielka- do pól do zgłoszenia robót, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót.

08.02.2017 do

15.023.2017r.

3.500,00zł brutto

 

 

11.

08.02.2017

OSO.814.14.2017

08.02.2017

Krzyżyk Iwona Miechów ul. Powstańców 23, 27/25,

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie psychiatrii i przedmiocie uzależnień

Realizacja czynności związanej z przeprowadzeniem badań oraz wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

01.02.2017 do 31.03.2017

190,00zł  brutto

od osoby

 

 

12.

08.02.2017

OSO.814.13.2017.

08.02.2017

 Róża legaticz

Harfa Traw Kraków ul Urzędnicza 55 lok. 7 , 30-040 Kraków Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie

W zakresie psychologii

Realizacja czynności związanej z przeprowadzeniem badań oraz wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów

01.02.2017

do 31.03.2017

190.00zł. brutto od osoby

 

 

13.

14.02.2017

3.2017/PIK

14.02.2017

Powiat Miechowski, Zarząd Powiatu Starosta – Marian Gamrat

Wicestarosta – Jerzy Pułka

Wykonywanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez PCPR w Miechowie .

Od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

400,00zł miesięcznie

 

 

14.

14.02.2017

OSO.5540.9.2017

14.02.2017

Jerzy Pacia  Usługi Projektowe i Kosztorysowe, ul. Jagiellońska 20A/67, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się  wykonać kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami na zadanie pn. Modernizacja budynku remizy  OSP w Nieszkowie „.

14.02.2017

do 28.02.2017

1.000,00zł. brutto

 

 

15.

01.03.2017

OSO.2151.5.2017

01.03.2017

FHU Paweł Zbieżek Klub OYAMA Karate,

ul. Kosynierów 16, 32-100 Proszowice

Prowadzenie zajęć karate dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słaboszów

01.03.2017 do 30.06.2017

250, 00zł

miesięcznie

 

 

16.

09.03.2017

ROŚI.7021.8.2017

09.03.2017

Tomasz Błach, Usługi Budowlane, Wola Knyszyńska 11, 28-440 Działoszyce

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Maciejowie .

09.03.20127

Do 31.03.2017

5.500zł brutto

 

 

17.

09.03.2017

ROSI.7021.9.2017

09.03.2017

Wanda Skwara F.H.U. Kropidło 39, 32-218 Słaboszów

Przywrócenie przejezdności po okresie zimowym na drogach gminnych na terenie gminy Słaboszów.

09.03.2017

do 20.04.2017

123,00zł brutto za 1 godzinę

 

 

17a

16.03.2017

ROSI.6232.3.2017

1603.2017

MPGO Sp. Z o .o.

zs. w Krakowie ul. Barska 12

Ryszard Żaba Kierownik Działu Zarządzania Regionami

Wywóz odpadów komunalnych z pojemników typowych według harmonogramu wywozu uzgodnionego ze Zleceniodawcą

01.03.2017

Do 31.12.2017

64,80zł. za m3 brutto

 

 

18

24.03.2017

ROSI.7021.12.2017

24.03.2017

Bogdan Janicki

Firma Usługowo Handlowa BOREX” , oś. Sikorskiego 12/61, 32-200 Miechów

Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Buszkowie .

Od 24.03.2017

Do 31.05.2017

9.600,00zł.

brutto

 

 

19.

03.04.2017

OSO.814.1.6.2017

01.04.2017

Iwona Janus Stanecka Parkoszowice 5,

 32-200 Miechów

Prowadzenie zajęć  psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym „Pierwszy Kontakt w Miechowie ul. Szpitalna 1.( budynek GOPS”) w wymiarze 4 godziny w miesiącu.

Od 01.04.2017r

do

31.05.2017r.

50,00zł brutto za godzinę

 

 

20.

07.04.2017

Nr 1.S.2017

07.04.2017

Klub Sportowy Nidzica z/s. Święcice nr 6 ,

Tomasz Madejski Prezes

 Łukasz Czapla Z-ca

Paweł Rosół Skarbnik

Realizacja zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy Słaboszów oraz w oparciu o harmonogram stanowiący integralną część wniosku.

07.04.2017

Do 31.12.2017r.

6450,00zł

 

 

21.

14.04.2017

OSO.2150.4.2017

14.04.2017

Jarosław Grzyb

Święcice 56,

32-218 Słaboszów

Wykonywanie drobnych remontów, napraw i konserwacji urządzeń w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych gminy oraz obiektach komunalnych gminny.

Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz na terenie Gminy Słaboszów.

Sprzątanie przystanków (BUS) na terenie Gminy Słaboszów. Czyszczenie przepustów, zjazdów przy drogach gminnych. Utrzymanie poboczy dróg gminnych .

Od 15.04.2017 do 30.09.2017

1008,00zł brutto

 

 

22.

19.04.2017r.

Nr 2.S.2017

19.04.2017

Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpijczyk”

P. Marek Sarna Prezes

P. Agata Piotrowska Skarbnik

Dziaduszyce 23.

32-218 Słaboszów

Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Słaboszów oraz w oparciu o harmonogram, stanowiący integralną część wniosku.

18.05.2017

do 31.12.2017

3550,00zł

netto

 

 

23.

04.05.2017

OSO.434.5.2017

01.05.2017

Andrzej Bednarczyk

F.H.U. Ogród Galicja

Masłomiąca ul. Wspólna 3,  32-091 Michałowice

Pielęgnacja oraz utrzymanie i koszenie trawnika( 6 koszeń wraz z usunięciem trawy ) na boisku sportowym w Kalinie Wielkiej w terminie od 1 maja do 31 października 2017r.

01.05.2017 do 31 10.2017r.

2500,00zł brutto

 

 

24.

04.05.2017

OSO.2151.6.2017

04.05.2017

Sławomir Słapek Firma Usługowo- Handlowa, 32-200 Miechów , ul. Wesoła 2a/34

Zapewnienie obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Słaboszowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Słaboszów w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 18 czerwca 2017roku

04.05.2017 do 20.06.2017r.

20,00zł brutto

za przepracowana godzinę

 

 

25.

04.05.2017

ROSI.7021.19.2017

04.05.2017

Anna Malik – F.H.U.T. Bolęcin, ul. Podleśna 6, 32-540 Trzebienia

„Remont i przebudowa /modernizacja infrastruktury sportowej/boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego

Infrastrukturą w Słaboszowie- odwodnienie drenaż) zgodnie z kosztorysem ofertowym .

 

20.05.2017r.

45.674,02zł brutto

 

 

26.

08.05.2017

OSO.814.1.2.2017

08.05.2017

Róża legaticz

Harfa Traw- Kraków ul. Urzędnicza 55 lok.7, 30-040 Kraków Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Wykonanie czynności zwianych z przeprowadzeniem badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

08.05.2017r.

do 31.05.2017r.

190,00zł brutto od osoby

 

 

27

08.05.2017

OSO.814.1.3.2017

08.05.2017

Iwona Krzyżyk zam. Miechów ul. Powstańców 23, 27/25- Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie

Wykonanie czynności zwianych z przeprowadzeniem badań oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

08.05.2017r.

do 31.05.2017r.

190,00zł brutto od osoby

 

 

27a

18.05.2017

ROSI.7021.19.1.2017

18.05.2017

Usługi Remontowo- Budowlane Adam Dudziński, ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów

Wykonanie przedmiotów umowy w terminie ,zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy  technicznej i technologicznej.

Do 30.06.2017r.

43.400,55zł brutto

 

 

28.

08.06.2017

ROŚI.6830.4. 2017

08.06.2017

Sławomir Filipek Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Miechowity 1, 32-200 Miechów

Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozgraniczeń w KaIinie Wielkiej.

Do 31 lipca 2017r.

3000,00zł brutto

 

 

28A

09.06.2017

ROŚI.6324.48. 2017

09.06,2017

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie

P. Nocuń Jan Przewod.

Pan Stanisław Mucha z-ca Przewod.

Wykonanie konserwacji rowu odwadniającego na obiekcie Nidzica II we wsi Słaboszów, oraz wykonanie przepustu na obiekcie Nidzica I we wsi Słaboszów.

Obiekt II 26.06.2017

Do 29.06.2017

Obiekt I

18.09.2017 do 19.09.2017

3000,00zł

 

 

29.

19.06.2017

OSO.2151.7.2017

19.06.2017

Jacek Warzecha Kraków oś. Niepodległości 6/42,

31-621 Kraków

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia l. „Przygotowanie administracji publicznej do realizacji zadań obronnych związanych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej”.

20.06.2017r

920,00zł brutto

 

 

30.

03.07.2017

OSO.814.1.10.

2017

01.07.2017

Iwona Janus- Stanecka Parkoszowice 5, 32-200 Miechów

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym „Pierwszy Kontakt w Miechowie , ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów.

01.07.2017 do

31.12 2017r.

50zł brutto za 1 godzinę

 

 

31.

09.08.2017

ROŚI.6830.5.2017

09.08.2017

Mn-Geo Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Marek  Mol 32-091 Michałowice , il. Smolna 10.

Ustalenia granic  działki ewidencyjnej  nr 244/6 o pow. 0,0400ha objętej  KW KR1M/00063729/7 stanowiąca własność Gminy Słaboszów oznaczona w ewidencji jako droga gminna z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Buszków.

Do 16 października 2017r.

1800,00zł. brutto

 

 

32.

09.08.2017

ROŚI.6830.6.2017

09.08.2017

Grzegorz Musiał Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Częstoszowice 45, 32-210 Książ Wielki

Wyznaczenie  osi drogi Nr 513/1 położonej w obrębie Janowice, jednostce ewidencyjnej Słaboszów objętej księgą wieczysta kw nr KR1M/00062548/7 stanowiącej własność Gminy Słaboszów

Do 30 września 2017r.

2000,00zł.

 

 

33.

17.08.2017

OSO.814.1.11.2017

17.08.2017

Skrobisz Anna Kalina Wielka 62b

32-218 Słaboszów

1.Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Dziaduszycach i w Janowicach.

2.Zajęcia prowadzone będą przez 4 godziny tygodniowo tj. 2 godziny

w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach , i 2 godziny w Szkole Podstawowej w Janowicach .

Od.01.09

.2017r. do 22.12.2017r.

55,00zł brutto za godzinę lekcyjną.

1/2017

z dnia 29.09.2017r.

 

34.

21.08.2017

USC.5365.2.2017

21.08.2017

Zakład Introligatorski Wojciech Grzywa, oś . Centrum B,bl.7,

31-927 Kraków Nowa Huta

Wykonanie zamówienia polegającego na oprawie 17 ksiąg przechowywanych w Urzędzie Stanu  Cywilnego w Słaboszowie.

 

Do 4 09.2017r.

1254,60zł

brutto

 

 

35.

27.09.2017

ROŚI.6840.4.2017

27.09.2017

Mn-Geo Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Marek Mol , 32-091 Michałowice, ul. Smolna 10.

Wykonanie podziału działki nr 884/4 położonej w obrębie Słaboszów, jednostce ewidencyjnej Słaboszów objętej księgą wieczystą  Kw.KR1M/00044315/3 stanowiącej własność Gminy Słaboszów.

Do 31.08.2018r.

2200,00zł

brutto

 

 

36.

28.09.2017

USC.5365.2.2017

28.09.2017

Zakład Introligatorski

Wojciech Grzywa

Oś. Centrum B bl.7, 31-927 Kraków Nowa Huta

„Usługa oprawy 10 ksiąg stanu cywilnego dla Urzędu  Stanu Cywilnego w Słaboszowie „

Do 12.10.2017r.

738,00zł brutto

 

 

37.

28.09.2017

——————-

28.09.2017

Anna Łucak Borki 108A,26-080 Mniów

Konserwacja 3 ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Kalinie Wielkiej z lat 1914-1915 oraz legat przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słaboszowie.

Do 30.10.2017r.

3100,00zł  brutto

 

 

38.

28.09.2017

——————

28.09.2017

Janusz Czapla zam. Święcice 6, 32-218 Słaboszów

Przeprowadzenie prac porządkowych na działce nr 522/1 w Święciach stanowiącej własność gminy Słaboszów.

Od. 29.09.2017

 Do 03.10.2017

135,00zł. brutto

 

 

39.

29.09.2017

OSO.2150.5.2017

29.09.2017

Jarosław Grzyb

Święcice 56, 32-218 Słaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca C.O. w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni, wrzucanie opału. Wykonywanie drobnych remontów , napraw, usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

Od 01.10.2017 do 30.04.2018

1008,00 zł.

brutto

 

 

40.

25.10.2017

ROSI.6840.3.2017

25.10.2017

Grzegorz Musiał Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Częstoszowice 45, 32-210 Książ Wielki

Ustalenie granic działki nr 747/1 o pow. 0,0127ha obrębu Słupów jednostce ewidencyjnej Gminy Słaboszów.

Do 28 lutego 2018r.

2000,00zł brutto

 

 

41.

31.10.2017

OSO.2150.6.2017

31.102017

Roman Marzec

Słaboszów 53,

32-218 Słaboszów

Sprzątanie  pomieszczeń w budynku administracyjnym  Urzędu Gminy w Słaboszowie- w związku z urlopem  wypoczynkowym  sprzątaczki .

Od 01.11.do 30.11.2017r.

1500,00zł.

 

 

42.

27.12.2017

OSO.1610.3.2017

02.01.2018

Poczta Polska S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8 ,

00-940 Warszawa

1)Usługi powszechne w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z załącznikiem II do niniejszej umowy,

2)usług niepowszechnych w obrocie  krajowym , zgodnie z załącznikiem nr III A do niniejszej Umowy.

Od.02.01.

Do 31.12. 2018r.

Zgodnie z obowiązującymi w dniu realizacji usług  cennikami

 

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Skip to content