2015-12-30


CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ*

2016

 

 

 

 

Data rejestracji umowy

Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt

Data zawarcia umowy

Podmiot z którym zawarto umowę

Przedmiot umowy

Okres obowiązywania umowy

Wartość umowy (brutto)

Aneks do umowy-Nr
i data zawarcia

Uwagi

1.

04.01.2016

OSO.1610.1.2016

04.01.2016

Polska Poczta S.A.

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

1.Nadawca powierza, a Poczta zobowiązuje się do świadczenia:

1) usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym, zgodnie z Załącznikiem II do niniejszej Umowy,

2)usług niepowszechnych w obrocie krajowym, zgodnie z Załącznikiem nr IIIA, IIIB, IIIC do niniejszej Umowy

Od

04.01.2016.

do

31.12.2016r.

w/g faktur za otrzymane przesyłki

 

 

2.

04.01.2016

OSO.2150.1.2016

04.01.2016

Zbigniew Lis

Kalina Wielka 24

32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Kalina Wielka w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu .

Od 01.01.2016

Do

31.12.2016r.

193,00 brutto miesięcznie

 

 

3.

04.01.2016

OSO.2150.2016

04.01.2016

Zbigniew Bąkowski, ul. Kopernika 3A.

32-200 Miechów

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz  podziałów geodezyjnych tj.:

– sporządzanie upoważnień  geodetom upoważnionym do wykonywania prac rozgraniczeniowych ( przygotowanie opinii do Starostwa Powiatowego),

– przygotowanie dokumentacji w celu komunalizacji dróg gminnych .

Od

 01.01.2016

Do 30.06.2016

600,00zł. brutto miesięcznie

 

 

4.

04.01.2016

OSO.2151.1.2016

04.01.2016

Stanisław Krawiec

Dziaduszyce 12, 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Nieszków  w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu .

Od 01.01.2016

Do

31.12.2016r

193,00 brutto miesięcznie

 

 

5.

04.01.2016

OSO.2151.2.2016

04.01.2016

Konrad Madetko

Święcice 12 , 32-218 Słaboszów

Pełna obsługa samochodu pożarniczego, konserwacja, dbałość o sprzęt w jednostce OSP Święcice  w tym utrzymanie w stałej czystości pomieszczenia garażu .

01.01.2016

Do

31.12.2016r

193,00 brutto miesięcznie

 

 

5/1

04.01.2016

OSO.2150.3.2016

04.01.2016

Mielus Anna

Kalina Wielka 152.

32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń, okresowe mycie okien i pranie firan, utrzymanie w stałej czystości posesji przed wejściem do budynku oraz sprawdzanie zamknięcia okien po godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Słaboszowie z/s w Kalinie Wielkiej

Od

01.01.2016

do 31.12.2016r.

400,00zł brutto

 

 

6

05.01.2016

009/UG/16

05.01.2016

Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J. Wąsik, K. Niziołek  Sp. J.

 25-11 6 KIELCE, ul Ściegiennego 177

Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis n/w oprogramowania aplikacyjnego :

1.Podatki i Opłaty Gminne(podatek od nieruchomości, leśny i rolny osób fizycznych i prawnych; zwrot podatku akcyzowego; podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych , zaświadczenia ).

Od

01.01.2016

do

31.12.2016

Usługi są odpłatne wg cennika FORTES obowiązującego w dniu wystawienia faktury

 

 

7

05.01.2016

2016-1208072-0076

05.01.2016

Technika IT S.A.

zs. W Gliwicach(44-102) przy ul. Toszeckiej 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług wsparcia technicznego Oprogramowania w zakresie :

9-  aktualizacji i modyfikacji oprogramowania. Itd.

 

 

Od

01.01.2016

do 31.12.2016

1632,00zł netto

 

 

8

05.01.2016

26/ADMW/2016

05.01.2016

Wolters Kluwer spółka akcyjna zs. W Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33.

Na mocy umowy Licencjodawca udziela Licencjobiorcy  niewyłączne i niezbywalne licencje( każda licencja na jeden jednoczesny dostęp) na korzystanie z serwisu on-line o nazwie „LEX” ,

Od 01.01.2016

Do 31.12.2016r.

5000,00zł.

 

 

9.

05.01.2016

OSO.132.4.2016

05.01.2016

Biuro Usług Informatycznych

T-SOFT S.C. 30-702 Kraków ul. Romanowicza 17,

Zamawiający zobowiązuje się  do płacenia wykonawcy co miesiąc zryczałtowanej kwoty mającej na celu utrzymanie w mocy warunków gwarancji na zakupione od wykonawcy systemy informatyczne, na które minął 12-sto miesięczny okres gwarancji , przez cały czas trwania niniejszej umowy .

Programy objęte umową : FK, WTDB, FR, ST, STE.

Od 02.01.2016

Do 31.12.2016

4632,68zł brutto

 

 

9.

07.01.2016

OSO.814.1.1.2016

07.01.2016

Iwona Janus Stanecka

zam. Miechów ul. Wesoła2a15, 320-200

 

Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym „ Pierwszy Kontakt „ w Miechowie ul. Szpitalna 1

( budynek GOPS) w wymiarze 4 godzin w miesiącu.

Od 07.01.2016

do 31.12.2016r.

50,00zł

 brutto 1 godzina

 

 

10

07.01.16.

OSO.814.1.3.2016

07.01.2016

Iwona Krzyżyk

ul. Powstańców 23, 27/25, 32-200 Miechów

Czynności związane z przeprowadzeniem badań oraz wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

Od

07.01.2016

do 31.12.2016

190,00zł brutto

od osoby

 

 

11

07.01.16.

OSO.814.1.2.2016

07.01.2016

Róża azarewicz

Ul. Prądnicka 53A/6

32-202 Kraków

Czynności związane z przeprowadzeniem badań oraz wydania pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego dla osób z terenu Gminy Słaboszów.

Od.

07.01.2016

Do

31.12.2016r.

190,00zł

Brutto od osoby

 

 

12.

18.01.2016

361/OA/16

18.01.2016

Korelacja Systemy Informatyczne Sp. Z o.o.z /s w Krakowie ul. Lea 114

Sprawowanie opieki autorskiej dla zapewnienia prawidłowego działania programów komputerowych wymienionych w załączniku nr 1.

.Od

1.01.2016r

do.

31.12.2016r.

6550,00zł

brutto

 

 

13

22.01.2016

ROŚI.7021.1.2016

22.01.2016

Tomasz Błach, Usługi Budowlane, Wola Knyszyńska 11 , 28-440 Działoszyce

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Dziaduszycach .

Od 22.01.2016

do 5.02.2016r.

3187,74zł brutto

 

 

14.

22.01.2016

OSO.2150.3A.2016

22.01.2016

Lila Piwowarska

Komorów 30, 32-200

Miechów

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2016r.

Od

01.01.2016

Do

31.12.2016

350,00zl brutto

 

 

14/A

23.02.2016

OSO.5540.7.2016

23.02.2016

Jerzy Pacia

Usługi Projektowe i Kosztorysowe zam. Ul. Jagiellońska 20A/67,32-200 Miechów

Wykonanie projektu p.” Modernizacja (remont ) remizy strażackiej OSP Kropidło” do zgłoszenia robót wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarami .

Od 23.02.2016

Do 04.03.2016r.

1.500,00zł. Brutto

 

 

15

26.02.2016

OSO.814.3.2016

26.02.2016

PCPR Miechów

Zarząd Powiatu

Marian Gamrat

Jerzy Pułka

Wykonywanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych  przez Punkt Interwencji Kryzysowej

01.01.2016

Do

31.12.2016r.

 

400,00zł miesięcznie

 

 

15A

01.03.2016

OSO.2151.3.2016

01.03.2016

Agnieszka Pieprzyca

Skarbnik, Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg 65, 32-005

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy polegającego na doradztwie oraz sporządzeniu dokumentów w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług ( VAT) dla Gminy Słaboszów z wydatków dotyczących Urzędu Gminy Słaboszów za lata 2012- 2015.

Od 1.03.2016

Do 30.06.2016

3837,60 zł. Brutto

 

 

16

02.03.2016

OSO.814.1.13.2016

01.03.2016

Anita Siudak

Miechów

Ul. Prądzyńskiego 25

32-200 Miechów

1.Prowadzenie zajęć tanecznych dla klas 0-III,IV SP i I-III Gimnazjum Dziaduszycach,

2.Zajęcia prowadzone będą od 2 marca 2016r w każdą  środę w 3 grupach po 45 minut każda .

02.02.2016

do 22.06.2016Od

70,00zł  brutto za godzinę lekcyjną

 

 

17

09.03.2016

———————-

29.12.2015

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie

Ul. Studencka 19

 31-116 Kraków

bezpłatne używanie części nieruchomości gruntowych na których zostaną ustawione przez biorącego pojemniki metalowe w ilości 12 sztuk.

3 lat

bezpłatnie

 

 

18.

09.03.2016

ROŚI.7021.9.2016

01.03.2016

Monika Szarek Bukowaska Wola 25, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się  wykonać uproszczony projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jazdowice- do pól, kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Od

01.03.2016

Do

25.03.2016

3500,00zł brutto

 

 

19.

09.03.2016

ROŚI.7021.7.16

01.03.2016

PROXIMUS Wójcik Działalność w zakresie architektury mgr inż. Krzysztof Wójcik Laskowa 3, 28- 330 Wodzisław

Projektant zobowiązuje się wykonać uproszczony projekt budowlany na modernizację infrastruktury sportowej polegającą na  przebudowie  boiska sportowego wraz z jego infrastrukturą.

Od

0 03.2016

Do 21.03.2016.

10 000,00 zł. Brutto

 

 

20.

06.04.2016

ROŚ.6324.26.1.2016

06.04.2016

Gminna Spółka Wodna w Słaboszowie reprezentowana przez:

Przewod. Jan Nocuń

Z-ca Stanisław Mucha

Wykonanie prac konserwujących na obiekcie Nidzica I, wieś Dziaduszyce- na rowie Nr 7h oraz wykonanie prac konserwujących na obiekcie Nidzica I , wieś Buszków- na rowie Nr B realizowanego w zakresie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Od

11.04.2016

do 26.04.2016r.

3901,77zł

 

 

21.

08.04.2016

OSO.434..8.2016

08.04.2016

Andrzej Bednarczyk F.H.U. Ogród Galicja  zam. Masłomiąca ul Wspólna 3, 32-091 Michałowice

Pielęgnacja oraz utrzymanie i koszenie trawnika na boisku sportowym w Kalinie Wielkiej.

Od 08.04.2016

do 31.10.2016

2500,00zł. Brutto

 

 

21.A

06.05.2016

ROŚI.6830.2.2016

06.05.2016

Sławomir Filipek Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Miechowity 1, 32-200 Miechów

Wykonawca zobowiązuje  się do wykonania  rozgraniczenia  w miejscowościach :

-Redziny Zbigalskie ,  Kropidło,

Do 30.06.2016

3000,00zł brutto

 

 

22.

16.05.2016

ROŚI.7021.11.2016

16.05.2016

Marek Małecki- AVIS s.c. Ekologiczne Place Zabaw, ul. Turystyczna 106,20-230 Lublin

„Utworzenie placu zabaw/ dostawa i montaż/ w m. Kalina Wielka na działce o nr ewid. 93 stanowiącej własność komunalną Gminy Słaboszów/ zgodnie z przedłożona oferta cenowa z dnia 05.05.2016r.

21 dni roboczych od podpisania umowy

16500,00zł. Brutto

 

 

23.

23.05.2016

ROSI.7021.18.2016

23.05.2016

Monika Szarek Bukowska Wola 25, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się  wykonać uproszczony projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej K140479 Maciejów Nowy –  Giebułtów.

Od 23.05.2016

Do 01.06.2016

3.500,00zł brutto

 

 

23A

07.06.2016

ROŚI.7021.20.2016

07.06.2016

Monika Szarek

Bukowska Wola 25, 32-200 Miechów

Projektant zobowiązuje się wykonać uproszczony projekt budowlany na przebudowę drogi dojazdowej do pól Rzemiędzice- do pól  do zgłoszenia robót , kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, specyfikację techniczną wykonania i odbioru  robót

Od.07.06.

2016

 do 15.06.2016

3.500,00zł brutto

 

 

23 B

07.06.2016

ROŚI.7021.22.2016

07.06.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19 32-200 Miechów

Modernizacja  świetlicy wiejskiej w Buszkowie- stolarka okienna.

Od 07.06.2016

do 30.06.2016

9.601,90zł. Brutto

 

 

23C

07.06.2016

ROŚI.7021.21.2016

07.06.2016

Witold Turek

Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19, 32-200

Miechów

„Remont świetlicy wiejskiej  w Buszkowie, m. Słaboszów/zgodnie z kosztorysem ofertowym /.

Od

07.0.06.2016

Do 30.06.2016

13.544,64zł brutto

 

 

24.

13.06.2016

OSO.2150.4.2016

13.06.2016

Zbigniew Bąkowski 32-200

Miechów ul. Kopernika 3A

Wykonywanie zadań z zakresu rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów geodezyjnych tj.

– Sporządzanie upoważnień geodetom upoważnionym do wykonywania prac rozgraniczeniowych

( przygotowywanie opinii do Starostwa Powiatowego),

– przygotowywanie dokumentacji  w celu komunalizacji dróg gminnych

Od 01.07.2016

Do 31.12.2016

600,00zł brutto miesięcznie

 

 

25.

14.06.2016

ROŚI.7021.17.2016

14.06.2016

Zakład Usług Remontowo- Budowlanych Wod. Kan. Co i Gaz – Grzegorz Sajdak Miechów- Charsznica, ul. Miechowska  26.

Wymiana osadnika  gnilnego  oraz pompy do ścieków w przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Raszówek 22, 32-218 Słaboszów

Od

15.06.2016

Do 27.06.2016

3.600,00zł brutto

 

 

25/A

27.06.2016

ROŚI.2614.5.2016

27.06.2016

New Power Sp. Z o.o.

z/s przy ul. Skarbka z Gór 51 F lok.9, 03-287 Warszawa

1)przygotowanie porozumienia dla jednostek w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o zamówienie publiczne,

2)przygotowanie wartości szacunkowej zamówienia ,

3)opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ) wraz z odpowiednimi załącznikami .

Od 01.01.2017

Do 31.12.2018

3.500,00zł.

Netto

 

 

25/B

01.07.2016

ROŚI.7021.25.1.2016

01.07.2016

Maksymilian Mirek- Usługi Transportowo- drogowe” MATEX”, Nasiechowice50,

 32-200 Miechów

„Udrożnienie rowów przy drodze gminnej Święcice – mzonek”

Do 10.08.2016r.

Do

20 000,00zl brutto

 

 

26.

06.07.2016

OSO.2151.4.2016

06.07.2016

Szczepan Podlach zam. Świątniki 5, 28-330 Wodzisław

Przeprowadzenie audytu w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym w Słaboszowie

Do 31 lipca 2016r.

6000,00zł brutto

 

 

27.

15.07.2016

ROŚI.7021.27.2016

15.07.2016

Przemysław Krysa- Firma Remontowo- Budowlana, Marchocice35, 32-218 Racławice

Remont pomieszczenia- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w remizie OSP Święcice, m. Słaboszów.

Od 15.07.2016

Do 25.07.2016r.

2200,00zł. Brutto

 

 

27/A

21.07.2016

ROSI.7021.28.1.2016

21.07.2016

Maksymilian Mirek- Usługi Transportowo-Drogowe „MATEX”

Nasiechowice50,

32-200 Miechów

„Przywrócenie przejezdności na drogach dojazdowych do pól”

Do

10.08.2016r.

wg ustalonych stawek godzinowych

 

 

28.

25.07.2016

ROŚI.7021.29.2016

25.07.2016

Dariusz Florek- P.H.U.

„SPAW-SERWIS”, Kozłów 214 A,

32-241 Kozłów

„Wykonanie ogrodzenia przy remizie OSP Janowice”/ zgodnie z kosztorysem ofertowym/ .

Do 16.08.2016

6.500,00zł brutto

 

 

29.

26.07.2016

ROŚI.7021.31.2016

26.07.2016

„WALKOR” Zakład Robót drogowych i Ogólnobudowlanych Lucjan Ordys,

Bosutów, ul. Wiśniowa 28,32-086 Węgrzce 32-200 Miechów

„Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Słaboszów emulsja asfaltowa i grysami metodą  ciśnieniową  z remontera”

Do 05.08.2016

490,79zł. Brutto 1tona wbudowanego materiału

 

 

29A

03.08.2016

OSO.5540.7.2016

03.08.2016

Eugeniusz Poręba – Firma Handlowa „MPBP” ul. Racławicka 43a, 32-200 Miechów

„Modernizacja remizy OSP Kropidło  „ –

wykonanie centralnego ogrzewania .

Do 30.09.2016r.

31 989,22zł brutto

 

 

29B

03.08.2016

OSO.5540.7.2016

03.08.2016

Witold  Turek Zakład Remontowo- Budowlany Falniów 19., 32-200 Miechów

‘Modernizacja  remizy OSP  Kropidło „ roboty budowlane .

Do 30.09.2016

54 524,21 zł brutto

 

 

29C

03.08.2016

OSO.5540.7.2016

03.08.2016

Usługi projektowe i Kosztorysowe Jerzy Pacia zam. Oś .Sikorskiego 18/8 ,

32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży budowlanej przy realizacji zadania pn..” Modernizacja remizy strażackiej OSP Kropidło „

Od 03.08.2016 do 30.09.2016

1730,26 zł brutto

 

 

30.

16.08.2016

ROŚI.6830.7.2016

16.08.2016

Grzegorz Musiał, Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Częstoszowice 45,32-210 Książ Wielki.

Wykonanie częściowego odtworzenia drogi nr 423/5 położonej w obrębie śladów, jednostce ewidencyjnej Słaboszów

Do 31.10.2016r.

3000,00zł brutto

 

 

30A

17.08.2016

ROŚI.7021.37.

2016

17.08.2016

Maksymilian Mirek – Usługi Transportowo Drogowe” MATEX”, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

Transport  kamienia na drogi gminne i dojazdowe do pól na terenie gminy Słaboszów wg wskazań zamawiającego wraz z jego rozrównaniem.

Do 15.11.2016

Netto w kwocie:

Kopalnia Kielce- 45zł/1t.

Kopalnia Wierzbica- 40zł./1t.

Kopalnia Olkusz 38zł./1t.

 

 

31.

18.08.2016

ROŚI.271.1.2016

18.08.2016

Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  Jazdowice- do pól.

Do 15.09.2016r.

214.228,36zł brutto

 

 

32.

18.08.2016

ROŚI.271.2.2016

18.08.2016

Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych ”WALKOR” ,Bosutów, ul. Wiśniowa28, 32-086 Węgrzce.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzemiędzice do pól .

Do 15.09.2016r.

124.605,08zł.

Brutto

 

 

33.

18.08.2016

ROŚI.271.1.Nad.2016

18.08.2016

Krzysztof Szarek zam. Racławicka 1/23, 32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp. Nadzoru Inwestorskiego – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jazdowice.

Do 15.09.2016r.

3.483,39zł brutto

 

 

34.

18.08.2016

ROŚI.271.2.NAD.2016

18.08.2016

Krzysztof Szarek zam. Racławicka 1/23, 32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp. Nadzoru Inwestorskiego – Przebudowa drogi dojazdowej do pól- Rzemiędzice

Do 15.09.2016

2.026,10zł.

 

 

35.

18.08.2016

OSO.2151.5.2016

16.08.2016

KGW NIESZKÓW reprezentowanym przez P. Danutę Kisiel zam. Nieszków 45.

Wykonanie wieńca  dożynkowego tj. wykonanie konstrukcji do wieńca, uwicie wieńca, dekoracje wraz z materiałami oraz transport osób i wieńca na dożynki powiatowe.

Od 16.08.2016

 Do 28.08.2016

1000,00zł brutto

 

 

36

18.08.2016

OSO.2151.6.2016

16.08.2016

KGW Kalina Wielka

reprezentowanym przez P. Janinę Gaik Kalina Wielka 22

Wykonanie stoiska promocyjnego gminy. W oferowany zakres prac wchodzi : przygotowanie materiałów drukowanych nep. Informatory, foldery, mapy, ulotki , widokówki i wyroby rękodzieła artystycznego oraz transport osób i stoiska na dożynki powiatowe w dniu 28.08.2016r.

Od 16.08.2016

Do 28.08.2016

1000,00zł brutto

 

 

37.

30.08.2016

OSO.814.51.2016

30.08.2016

Skrobisz Anna

Kalina Wielka  62b, 32-218 Słaboszów

Prowadzenie zajęć terapii wymowy dla dzieci ze Szkół Podstawowych: w Dziaduszycach i w Janowicach.

Od

01.09.2016

Do 30.06.2017

55,00zł brutto za  godzinę lekcyjną

 

 

38.

01.09.2016

OSO.2150.5.2016

01.09.2016

Roman Marzec

Słaboszów 53, 32-218 Słaboszów

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Gminy- w związku z urlopem wypoczynkowym sprzątaczki

Od 01.09.2016r.

Do

30.09.2016

1500,00 zł. Brutto

 

 

39.

12.09.2016

OSO.271.4.2016

12.09.2016

Łukasz Budż Grupa METALCRAFT Sp. Z o.o. ,ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz

Zamawiający zamawia dostawę 4 urn wyborczych wraz z pokrowcami oraz zapasowymi plombami.

Do 30 września 2016r.

2.299,49zł brutto

 

 

40.

13.09.2016

ROŚI.7021.41.2016

13.09.2016

Usługi Geodezyjne Janusz Kwit zam. Oś. XXX- Lecia 9/16,

32-200 Miechów

Wykonanie mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych dla działki nr 111/4 położonej w m. Raszówek stanowiącej własność komunalną Gminy Słaboszów

13.09.2016- do 15.10.2016

1000,00zł brutto

 

 

41.

13.09.2016

ROŚI.7021.43.2016

13.09.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19, 32-200 Miechów

„Remont pomieszczeń w budynku OSP Święcice , Gm. Słaboszów /zgodnie z kosztorysem  ofertowym/.

Od 13.09.2016

Do 30.11.2016

4.569.93zł brutto

 

 

42.

19.09.2016

ROŚI.7021.44.2016

19.09.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19, 32-200 Miechów

„Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej Grzymałowie”

Od 19.09.2016r

do 30.09.2016

5.698,96,00zł.

 

 

42A

21.09.2016

OSO.5540.36.2016

21.09.2016

Witold Turek

Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów 19, 32-200 Miechów

„Modernizacja remizy OSP Kropidło- roboty budowlane dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności Nr 1/2016 z dnia 31.08.2016r. i kosztorysem ofertowym

Do 30.09.2016r.

6.143.83zł brutto

 

 

43.

30.09.2016

OSO.2150.6.2016

30.09.2016

Jarosław Grzyb

Święcice 56

32-218 Słaboszów

Wykonywanie prac związanych z obsługą pieca co w kotłowni Urzędu Gminy w Słaboszowie, sprzątanie pomieszczeń kotłowni , wrzucanie opału .Wykonywanie drobnych remontów, napraw, usterek i konserwacja urządzeń w budynku Urzędu Gminy. Odśnieżanie na terenie bezpośrednio przylegającym do budynku Urzędu Gminy.

Od.

01.10.2016

Do 15.04.2017r.

16,00zł brutto za godzinę

 

 

44.

03.10.2016

ROŚI.7021.46.2016

03.10.2016

Witold Turek- Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów19, 32-200 Miechów

„Remont pomieszczenia w budynku remizy OSP w Słaboszowie.

Od

03.10.

do 31.10.2016

11.136,67zł.

 

 

45

03.10.2016

ROŚI.602.1.2016

03.10.2016

Małopolska Fundacja Energio i Środowiska z /s ul. Krupnicza 8/3a, 31-123 Kraków

Wykonanie zamówienia pn.. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słaboszów

Do 31.12.2016r.

6.500,00zł brutto

 

 

45A

05.10.2016r.

OSO.814.57.2016

05.10.2016

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Racławicka 10, 32-200 Miechów Sylwia Suchecka- Dyrektor

Wynajem pływalni na zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży .

Od

05.10.2016r

Do 30.11.2016r.

10zł /2ha

od osoby

 

 

46.

12.10.2016

ROŚI.7021.47.2016

12.10.2016

Witold Turek- Zakład Remontowo-Budowlany, Falniów19, 32-200 Miechów

Remont podjazdu przy budynku OSP w Kalinie Wielkiej.

Od

12.10.2016

do

15.11.2016r.

9.970,76 zł brutto

 

 

46A

12.10.2016

2016/0277/4485/SubA/DIS/R

12.10.2016

Skarb Państwa- Minister Sportu i Turystyki

Pan Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Modernizacja boiska piłkarskiego w Słaboszowie .

31.05.2017r.

649 311,00zł

 

 

47

12.10.2016

ROŚI.041.1.2016

12.10.2016

Paweł Kozieł Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych ul. Snycerska 34/211, 30-817 Kraków

Wykonanie prac konserwatorskich przy kapliczce z figurą Matki Boskiej zlokalizowanej na działce 74/1 w miejscowości Maciejów – zwanej dalej „Kapliczką”.

Do 21.11.2016r

6.699,99zł. brutto

 

 

48.

24.10.2016

ROŚI.271.3.

NAD.2016

24.10.2016

Usługi Projektowe i Kosztorysowe Jerzy Pacia za. Ul. Jagiellońska 20A/67,32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp.. Nadzoru” Remont i przebudowa/modernizacja infrastruktury sportowej/boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego infrastrukturą w Słaboszowie „

Od 24.10.2016r.

Do 20.05.2017r.

6.500,00zł brutto

 

 

49

02.11.2016

ROŚI.7021.49.2016

02.11.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów19, 32-200 Miechów

„Remont świetlicy wiejskiej w Jazdowicach / zgodnie z kosztorysem inwestorskim/

Od 02.11.2016 do 15.11.2016

4.716,04zł.

brutto

 

 

50.

02.11.2016

ROŚI.7021.50.2016

02.11.2016

Witold Turek Zakład Remontowo- Budowlany, Falniów19, 32-200 Miechów

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rędzinach Borek /zgodnie z kosztorysem /

Od 02.11.2016

Do 05.12.2016

6.781,45zł. brutto

 

 

51.

04.11.2016

ROŚI.7021.51.2016

04.11.2016

Zakład Budowlano-Drogowy”DUKT”, Wola Murowana, ul. Zakładowa17, 26-052 Nowiny .

Przebudowa drogi Boleszówka- Jazdowice /zgodnie z kosztorysem ofertowym/.

Od

04.11.2016

Do 15.11.2016

19.409,40zł.

brutto

 

 

52.

09.11.2016

OSO.2611.4.2016

09.11.2016

TETRATRONIK Sławomir Janus

Zakład Usługowy ul. Wiśniowa 1, 32-340 Wolbrom

Dostawa i  zainstalowanie centrali alarmowej CA-5 w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy

 w Słaboszowie .

Do 24.11.2016r.

2.496,00zł. brutto

 

 

53.

18.11.2016

ROŚI.271.4

.NAD.2016

18.11.2016r.

Usługi Projektowe Robert Szmigielski ul. Szpitalna 5/5, 32-200 Miechów

Sprawowanie funkcji Insp. Nadzoru przy realizacji zadania pn.: Przebudowa dachu na budynku szkolnym z przebudową instalacji odgromowej na działce o nr. ewid. 561/22 w m. Dziaduszyce.

Do 20.05.2017r.

6.000,00zł.

brutto

 

 

54,

18.11.2016

ROŚI.271.4.2016

18.11.2016

Adam Dudziński Usługi Remontowo- Budowlane, ul. Kamienna 13, 32-200 Miechów

‘Przebudowa dachu na budynku szkolnym z przebudowa instalacji odgromowej na działce o nr. ewid. 561/22 w m. Dziaduszyce , Gm. Słaboszów

Do 20.05.2017r

342.449,98zł.

brutto

 

 

55.

23.11.2016

ROŚI.7021.53.2016

23.11.2016

Aneta Możdżeń F.H.U. Profil ul. Sienkiewicza 64,

28-500 Kazimierza Wielka

Wykonanie „ Projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów – Etap V

Od 23.11.2016

Do 12.12.2016r.

Kwalifikacja wstępna 50,00zł brutto za 1 szt.

Projekt budowlany- 350zł brutto za 1 szt.

 

 

55/A

28.11.2016

ROŚI.7021.59.1.2016

28.11.2016

 Maksymilian Mirek  Usługi Transportowo Drogowe „Matex „ Nasiechowice 50, 32-200 Miechów

Prace ziemne polegające na odmuleniu rowów w m. Kalina Wielka .

Do 08.12.2016r.

8.798,44zł brutto

 

 

56.

30.11.2016

OSO.814.69.2016

30.11.2016

Anita Siudak

ul. Prądzyńskiego25,

32-200 Miechów

1.Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci klas 0-III Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach.

2.Zajęcia będą prowadzone od 30 listopada do 21 grudnia 2016r. 2 godziny w tygodniu po 45 minut każda.

Od 30.11.2016r.

Do 21.12.2016r.

100,00zł. brutto za godzinę lekcyjną

 

 

57.

05.12.2016

—————-

05.12.2016

Agnieszka Pieprzyca firma SKARBNIK Audyt, Doradztwo Finansowe i Gospodarcze Słomiróg 65, 32-005

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Słaboszów oraz wszystkich jednostek budżetowych w zakresie procesu wdrażania centralizacji a także zasad i sposobu wyliczenia pre-wskaźnika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów .

Do dnia 20.12.2016r.

1 700,00zł.

brutto

 

 

57A

05.12.2016

ROŚI.7021.63.2016

05.12.2016

Wanda Skwara Firma Handlowo- Usługowa, Kropidło 39, 32-218 Słaboszów

„Prace ziemne polegające  na odmuleniu rowów w m. Kalina Wielka”

Do 20.12.2016r.

8.605,08zł. brutto

 

 

57B

05.12.2016

ROŚI.7021.62.2016

05.12.2016

Krzysztof Nowak Pracownia Projektowa oś. Młodych 11 ,

 32-200

Miechów

Wykonanie projektu architektonicznego budowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Raszówek gm. Słaboszów na działce nr ewid. 111/4

Od 12.2016

Do 30.12.2016

5.500,00zł. brutto

 

 

58.

06.12.2016

——————

06.12.2016

Firma „KTK” Mistrzejowice 2/1 31-640 Kraków , Krzysztof T. Kociołek

Przeprowadzenie  szkolenia z zakresu OC

06.12.2016r.

500,00zł. brutto

 

 

59.

19.12.2016

——————

19.12.2016

Krakowski Bank Spółdzielczy zs. w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków

1.Cecylia Dela Dyrektor Oddziału

2.Dorota Klimczyk Pełnomocnik Zarządu

 

Bank zobowiązuje się do otwierania oraz prowadzenia na czas określony 01.01.2017 do 31.12.2017r rachunków rozliczeniowych bieżących, rachunków pomocniczych Gminy Słaboszów oraz gminnych jednostek organizacyjnych:

-SP w Janowicach , ZS

w Dziaduszycach , GZEAS, GOPS,

UG Słaboszów.

01.01.2017.do 31.12.2017r.

Około

12. 500.zł. brutto

 

 

60.

23.12.2016

ROŚI.271.5.2016

23.12.2016

MPGO Sp. Z o.o.

Kraków ul. Barska 12, 30-307 Kraków

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów, oraz utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „

Od.

01.01.2017r

do 31.12.2018

20 790,00zł brutto miesięcznie

 

 

 

 

* Jeśli dokument jest inny niż umowa , w rubryce „Uwagi” należy wpisać odpowiednią nazwę.

 

Skip to content