2015-10-21


Słaboszów, dnia 2015.10.21

 

Znak: ZS.Dz.341.1.2015    

 

 

ZMIENIAJĄCA INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z treścią zawartą w poz. 12.2. w związku z poz. 12.4. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 01.10.2015 r. zamieszczonym na stronie internetowej Zespołu Szkół w Dziaduszycach i Gminy Słaboszów oraz na tablicach ogłoszeń w ich siedzibach

 

zawiadamiam,

że w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy Wykonawcy, którego ofertę wybrano, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, w drodze przetargu publicznego odbytego w dniu 09 października 2015 r., z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm./ w oparciu o jej art. 4 pkt 8, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie,

 

dokonano zmiany rozstrzygnięcia – wybrano najkorzystniejszą ofertę – z najniższą ceną, złożoną przez Wykonawcę:

 

LINKART STANISŁAWA LASKOWICZ

32-016 Stanisławice 254

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, którego ofertę wybrano, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. W kryterium oceny ofert, którym jest najniższa cena, oferta Wykonawcy przedstawia najniższą cenę i otrzymała 100 punktów, po odrzuceniu oferty Wykonawcy, który odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. Wartość zamówienia ustalona w oparciu o wybraną ofertę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia oferty złożyli:

  • LPK GROUP Spółka cywilna Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów, 59-700 Bolesławiec, ul. Łokietka 10 – ofertę Nr 1, której przyznano 96,46 punktów;
  • LINKART STANISŁAWA LASKOWICZ, 32-016 Stanisławice 254 – ofertę Nr 2, której przyznano 100 punktów;
  • CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna, 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4 – ofertę Nr 3, której przyznano 72,46 punktów;
  • Prime Computers Dariusz Leszczyński, 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 15A – ofertę Nr 4, której przyznano 99,60 punktów;
  • Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizera, 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 95 – ofertę Nr 5, której przyznano 61,19 punkty;
  • E-TECH s.c. M. Duda, P. Kapusta, 90-031 Łódź, ul. Tuwima 95A – ofertę Nr 6, której przyznano 87,95 punktów;
  • VOLSYSTEM Sp. z o.o., 60-224 Poznań, ul. Dąbrowskiego 553 – ofertę Nr 7, której przyznano 70,29 punktów;
  • H.U. „Horyzont” Krzysztof Lech, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 21 – ofertę Nr 8, która została odrzucona z powodu uchylenia się Wykonawcy od zawarcia umowy;
  • Studio Komputerowe Andrzej Mucha i Teresa Mucha, 32-200 Miechów, ul. Miechowity 1 – ofertę Nr 9, której przyznano 75,35 punktów.

 

Dyrektor Zespołu Szkół

// Stanisław Lichosik

Skip to content