2015-10-20


Słaboszów, dnia 2015.10.20

Znak: ZS.Dz.341.1.2015

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z treścią zawartą w poz. 12.2. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 01.10.2015 r. zamieszczonym na stronie internetowej Zespołu Szkół w Dziaduszycach i Gminy Słaboszów oraz na tablicach ogłoszeń w ich siedzibach

 

informuję,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach, prowadzonego zgodnie
z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro, w drodze przetargu publicznego odbytego w dniu 09 października 2015 r.,
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm./ w oparciu o jej art. 4 pkt 8, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w Regulaminie,

 

dokonano wyboru oferty z najniższą ceną, złożonej przez Wykonawcę:

 

F. H. U. „HORYZONT” Krzysztof Lech

38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 21, woj. małopolskie

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, którego ofertę wybrano, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. W kryterium oceny ofert, którym jest najniższa cena, oferta Wykonawcy przedstawia najniższą cenę i otrzymała 100 punktów. Wartość zamówienia ustalona w oparciu
o wybraną ofertę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Na wykonanie przedmiotu zamówienia oferty złożyli:

 1. LPK GROUP Spółka cywilna Jarosław Kaziów, Piotr Kaziów, 59-700 Bolesławiec, ul. Łokietka 10 – ofertę Nr 1, której przyznano 85,13 punktów;

 2. LINKART STANISŁAWA LASKOWICZ, 32-016 Stanisławice 254 – ofertę Nr 2, której przyznano
  88,25 punktów;

 3. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Spółka Jawna, 26-600 Radom, ul. Wolność 8 lok. 4 – ofertę Nr 3, której przyznano 63,95 punktów;

 4. Prime Computers Dariusz Leszczyński, 50-229 Wrocław, ul. Kraszewskiego 15A – ofertę Nr 4, której przyznano 87,90 punktów;

 5. Zakład Informatyki INFOMECH Janusz Mizera, 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 95 – ofertę Nr 5, której przyznano 54,00 punkty;

 6. E-TECH s.c. M. Duda, P. Kapusta, 90-031 Łódź, ul. Tuwima 95A – ofertę Nr 6, której przyznano
  77,62 punktów;

 7. VOLSYSTEM Sp. z o.o., 60-224 Poznań, ul. Dąbrowskiego 553 – ofertę Nr 7, której przyznano
  62,03 punktów;

 8. F.H.U. „Horyzont” Krzysztof Lech, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 21 – ofertę Nr 8, której przyznano
  100 punktów;

 9. Studio Komputerowe Andrzej Mucha i Teresa Mucha, 32-200 Miechów, ul. Miechowity 1 – ofertę Nr 9, której przyznano 66,50 punktów.

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół w Dziaduszycach

// Stanisław Lichosik

 

Skip to content