2015-08-26


Słaboszów, dnia 2015.08.26

Znak: ZEAS.341.1.2015    

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 12 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro ustalonego zarządzeniem Nr ZEAS.0161.9.2014 Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Słaboszowie z dnia 16 kwietnia 2014 r., zwanego dalej: „Regulaminem” w związku z pkt 12.2. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 19.08.2015 r. zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Słaboszów i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

 

informuję,

że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2015/2016”, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w trybie przetargu publicznego odbytego w dniu 26 sierpnia 2015 r., z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm./ w oparciu o jej art. 4 pkt 8, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie, dokonano rozstrzygnięcia w dwóch częściach zamówienia, z których każda była przedmiotem odrębnej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

1) w Części Nr 1 o nazwie: „Transport uczniów do i ze szkół autobusem posiadającym co najmniej 20 miejsc siedzących i przystosowanym do przewozu dziecka na wózku inwalidzkim”     

 • dokonano wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:

Andrzej Grądek – PRZEWÓZ OSÓB, Baranów 22, 28-530 Skalbmierz

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, którego ofertę wybrano, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. W kryterium oceny ofert, którym jest najniższa cena za 1 km trasy przewozowej, oferta Wykonawcy otrzymała 100 punktów.
Wartość zamówienia ustalona w oparciu o wybraną ofertę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • na wykonanie przedmiotu zamówienia objętego Częścią Nr 1 oferty złożyli:
  • Jackiewicz Grzegorz Transport „GRZEŚ BUS” 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 18/15 – ofertę Nr 1, której przyznano 77,56 punktów,
  • Jackiewicz Sylwester Transport J.S. Baranów 60, 28-530 Skalbmierz – ofertę Nr 2, której przyznano 83,12 punktów,
  • Grądek Andrzej – Przewóz Osób „MINI BUS”, Baranów 22, 28-530 Skalbmierz – ofertę Nr 3, której przyznano 100 punktów,
  • Robert Byczek TRANS-GRYF, 32-200 Miechów, ul. Jagiellońska 20/40 – ofertę Nr 4, której przyznano 73,78 punktów;

 

2) w Części Nr 2 o nazwie: „Transport uczniów do i ze szkół autobusem posiadającym co najmniej
                                                       20 miejsc siedzących”

 • dokonano wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:

Andrzej Grądek – PRZEWÓZ OSÓB, Baranów 22, 28-530 Skalbmierz

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, którego ofertę wybrano, spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia określone w Ogłoszeniu o zamówieniu. W kryterium oceny ofert, którym jest najniższa cena za 1 km trasy przewozowej, oferta Wykonawcy otrzymała 100 punktów.
Wartość zamówienia ustalona w oparciu o wybraną ofertę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • na wykonanie przedmiotu zamówienia objętego Częścią Nr 2 oferty złożyli:
  • Jackiewicz Grzegorz Transport „GRZEŚ BUS” 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 18/15 – ofertę Nr 1, której przyznano 77,56 punktów,
  • Jackiewicz Sylwester TRANSPORT J.S., Baranów 60, 28-530 Skalbmierz – ofertę Nr 2, której przyznano 83,12 punktów,
  • Grądek Andrzej – Przewóz Osób „MINI BUS”, Baranów 22, 28-530 Skalbmierz – ofertę Nr 3, której przyznano 100 punktów,
  • Robert Byczek TRANS-GRYF, 32-200 Miechów, ul. Jagiellońska 20/40 – ofertę Nr 4, której przyznano 76,95 punktów.

                                                                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                                                                                             mgr Marta Vozsnak

Skip to content