2015-08-19


OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  PUBLICZNYM
O WARTOŚCI  DO  30.000 EURO

Znak: ZEAS.341.1.2015
1.    Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słaboszowie
Słaboszów 57
32-218 Słaboszów
NIP: 659-13-75-509                     REGON:  357106880
Telefon: 41 3847022                   faks: 41 3847915
Gmina Słaboszów, powiat miechowski, województwo małopolskie
Strona internetowa Gminy: www.slaboszow.pl
e-mail: zeasslaboszow@wp.pl

2.    Opis przedmiotu zamówienia:
2.1.    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2015/2016
2.2.    Rodzaj zamówienia: usługi.
2.3.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.3.1.    Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów do i ze szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych oraz gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Słaboszów dwoma autobusami o liczbie miejsc siedzących co najmniej 20 (BUS), w tym jednym przystosowanym do przewozu dziecka na wózku inwalidzkim.
2.3.2.    Szacowana długość tras przejazdów określonych dla całego przedmiotu zamówienia w okresie ok. 184 dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 wynosi ok. 32291 km, co w przeliczeniu na jeden dzień stanowi ok. 175 km.
2.3.3.    Planowany zakres świadczonych usług przewozowych osób obejmuje trasy i ich długości określone dla dwóch środków transportu – dwóch części: Nr 1 – autobusem o liczbie co najmniej 20 miejsc siedzących (BUS) przystosowanym do przewozu dziecka na wózku inwalidzkim, o łącznej długości przejazdów w roku szkolnym ok. 16109 km, a średnio  dziennie – ok. 88 km oraz Nr 2 – autobusem o liczbie co najmniej 20 miejsc siedzących (BUS), o łącznej długości przejazdów w roku szkolnym ok. 16182 km, a średnio  dziennie – ok. 88 km.
2.3.4.    Zakres zamówienia dla poszczególnych jego części określa Załącznik Nr 1 i 2.
2.3.5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmian przebiegu tras i ich długości, wydłużania i skracania oraz kolejności ich wykonywania, zawieszania i uruchomiania dodatkowych kursów, zmian godzin odjazdów czy przyjazdów, zwiększania lub zmniejszania ilości dni, w których będą przewożeni uczniowie. Rozkład jazdy może być korygowany z uzasadnionych powodów, o czym Wykonawca będzie powiadamiany z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
2.3.6.    Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

3.    Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia obejmuje okres od 01 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r.  – ok. 184 dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po wyłączeniu dni wolnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm./ i Kalendarza roku szkolnego 2015/2016 MEN, a w szczególności: zimowej przerwy świątecznej od 23 do 31 grudnia 2015 r., ferii zimowych od 18 do 31 stycznia 2016 r., wiosennej przerwy świątecznej od 24 do 29 marca 2016 r..

4.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
4.1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia;
4)    dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
5)    sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4.2.    Wykonawca  spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania zamówienia, jeżeli udowodni posiadanie zezwolenia lub licencji na wykonywanie przewozów osób autobusem.
4.3.    Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udowodni  wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób należyty, usług przewozowych osób autobusem, na rzecz dwóch podmiotów, o wartości odpowiadającej co najmniej połowie ceny ofertowej zamówienia, o które się ubiega.
4.4.    Zamawiający uzna spełnianie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia, jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie autobusami o wymaganej zdolności przewozowej osób, odpowiadającymi wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym, w liczbie uwzględniającej zastępczy  środek transportu.
4.5.    Zamawiający uzna spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, jeżeli wykonawca udowodni dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy autobusu i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w jego prowadzeniu, w liczbie większej od koniecznej do realizacji zamówienia.
4.6.    Wykonawcy, którzy nie wykażą zdolności do należytego wykonania zamówienia zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
4.7.    Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną także wykluczeni:
1)    wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;  
2)    wykonawcy, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.   

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
5.1.    Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 3  wraz z dokumentami potwierdzającymi, o których mowa w pkt 5.2 – 5.5.  
5.2.    W celu potwierdzenia spełniana warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca przedkłada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem.
5.3.    Na potwierdzenie spełniana warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5.3.1.    Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług przewozowych osób stanowi Załącznik Nr 4.
5.3.2.    Dowodami, o których mowa w pkt  5.2. są:
1)    poświadczenie;
2)    oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
5.3.3.    Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń wykonanych usług na rzecz podmiotu wskazanego w wykazie, którym jest zamawiający.
5.4.    Dowodem spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia jest wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy usług w celu wykonywania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – według wzoru:  Załącznik Nr 5 .
5.5.    Weryfikacji spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia służą:
1)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowani tymi osobami – według wzoru: Załącznik Nr 6 ;
2)    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodnie z wzorem: Załącznik Nr 7 .
5.6.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania wobec niezaistnienia okoliczności uzasadniających wykluczenie wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.    Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
6.1.    W niniejszym postępowaniu zamawiający i wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje – pisemnie faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub e-maila.
6.2.    W przypadku braku potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania faksu lub e-maila od  zamawiającego, uznaje się, że pismo wysłane na nr faksu lub adres poczty elektronicznej  wskazane przez wykonawcę w ofercie, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający  zapoznanie się z jego treścią.
6.3.    W sprawach dotyczących prowadzonego postępowania Zamawiający udziela informacji drogą  elektroniczną.
6.4.    Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Aniela Kruczek – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Słaboszowie.  

7.    Termin związania ofertą:   20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
8.    Opis sposobu przygotowywania ofert:
8.1.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę – wzór formularza oferty stanowi Załącznik Nr 8.
8.2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
8.3.  Opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę, wymagane dokumenty i oświadczenia, określone w dziale 5, wykonawca składa w formie pisemnej wraz z ofertą i zaakceptowanym projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 9.
8.4.  Oferta i oświadczenia wykonawcy, są składane w oryginale, a pozostałe wymagane dokumenty mogą być złożone w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (data, pieczęć i podpis wykonawcy).
8.5. Treść oferty wraz musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym wraz z jego załącznikami.
8.6.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
8.7.  Koperta ma być zaadresowana:
„ Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Słaboszowie
Słaboszów 57,  32-218 Słaboszów
Oferta w sprawie zamówienia publicznego na:
 Przewóz  uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2015/2016
Nie otwierać do dnia 26 sierpnia 2015 r. do godz. 10.15”.

9.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
9.1    . Miejsce i termin składania ofert: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słaboszowie  – do  dnia 26 sierpnia 2015 r. godz. 10:00
9.2    .   Miejsce i termin otwarcia ofert:   sala konferencyjna Urzędu Gminy w Słaboszowie – 26 sierpnia 2015 r.  godz. 10:15

10.    Opis sposobu obliczenia ceny:
10.1.     Wykonawca obliczy cenę w oparciu o określone w załączniku Nr 1 lub/i Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, trasy przewozowe i ich długości, wizję lokalną, liczbę dni przewozowych uczniów okresu świadczenia usług.
10.2.    Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia w danej części, która nie ulegnie zmianie w okresie jego realizacji, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 pkt 4 projektu umowy (w wyniku ustawowej zmiany stawki podatku VAT).
10.3.    Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 8.
10.4.    Cena oferty (brutto) za 1 km trasy przewozowej w danej części stanowi sumę wartości netto i podatku VAT za 1 km trasy, która musi być podana w formularzu ofertowym w walucie polskiej (PLN) cyfrowo i słownie.
10.5.    Cenę brutto każdej oferty, odrębnie w każdej części, stanowi suma iloczynu odpowiedniej oferowanej stawki za 1 km trasy przewozowej netto i liczby planowanych km przewozowych oraz kwoty podatku VAT.

11.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
11.1.     Oferty wykonawców podlegać będą kontroli formalnej, merytorycznej i finansowej.
11.2.     Każda część zamówienia będzie przedmiotem odrębnej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
11.3.    Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli::
1)    jest niezgodna z regulaminem;
2)    jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu;
3)    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w dziale 4;
4)    zawiera błędy w obliczeniu ceny;
5)    wpłynie do zamawiającego po upływie terminu do składania ofert.
11.4.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena w danej części za 1 km trasy przewozowej – 100 punktów.
11.5.    Spośród ofert ważnych tj. nie odrzuconych, ofercie z najniższą ceną za 1 km trasy przewozowej w danej części przyznaje się 100 punktów, a ofertom z wyższymi cenami – proporcjonalnie mniej, obliczone jako stosunek ceny najniższej w danej części do ceny oferty badanej w tej części, pomnożony przez 100, z zaokrągleniem do części setnych.  
11.6.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ważną ofertę z najniższą ceną w danej części, pod warunkiem, iż wartość zamówienia ustalona w oparciu o taką ofertę nie przekroczy kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.7.    Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w całości lub w części, jeżeli:
1)    nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2)    oferta z najniższą ceną będzie przewyższać kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3)    wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4)    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
11.8.     O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający, podając uzasadnienie  faktyczne i prawne, zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1)    ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
2)    złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
11.9.    Informacja o unieważnieniu postępowania w części lub w całości zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.

12.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
12.1.    Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru oraz wykonawcach (nazwy i adresy), którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ich ofertom, a także wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
12.2.    Informacje, o których mowa w pkt 12.1., za wyjątkiem informacji o wykonawcach wykluczonych z postępowania i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
12.3.    Umowa o przewóz uczniów do i ze szkół Gminy Słaboszów w roku szkolnym 2015/2016 zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, niezwłocznie po jej wyborze.
12.4.    Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.
12.5.    W celu zawarcia umowy, Wykonawca/y, którego/ych ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, przedłoży zamawiającemu dowód/dowody rejestracyjny/rejestracyjne i ubezpieczenia OC i NNW pojazdu/pojazdów, którym/i będzie świadczył usługi przewozowe oraz dokumenty uprawniające osoby mające prowadzić pojazdy do wykonywania zawodu kierowcy i przewozu drogowego osób autobusem.

13.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 9.

14.     Procedura prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu publicznego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny /Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm./ i zasadami gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./, a w szczególności – w art. 44 ust. 3.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm./ w oparciu o jej art. 4 pkt 8, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie.

15.    Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Zał. Nr 1 –  Zakres zamówienia objęty częścią Nr 1
Zał. Nr 2 –  Zakres zamówienia objęty częścią Nr 2
Zał. Nr 3 –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. Nr 4 –  Wykaz wykonanych usług  przewozowych osób  
Zał. Nr 5 –   Wykaz środków transportu dostępnych wykonawcy
Zał. Nr 6 –  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Zał. Nr 7 –   Oświadczenie o uprawnieniach osób, które będą wykonywać zamówienie
Zał. Nr 8 –   Formularz oferty
Zał. Nr 9 –   Projekt umowy

Słaboszów, dnia 19.08.2015 r.                

Aniela Kruczek
Kierownik
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Skip to content