2015-12-15


Słaboszów dnia 14.12.2015 r.

 

Znak:ROŚI.6840.8.2015

 

INFORMACJA

 o wyniku przeprowadzonego przetargu

 Wójt Gminy Słaboszów

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 11 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Buszków stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr nr 497/3,497/4,497/5 o powierzchni łącznej 5,77 ha , objęte Księgą Wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych .

 

Nieruchomość stanowi teren nieczynnych stawów rybnych wraz ze znajdującymi się na niej urządzeniami hydrotechnicznymi Do przetargu nikt nie został dopuszczony , gdyż nikt nie wpłacił wadium .Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 161 738,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100 ) brutto. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsank

Skip to content