2019-08-28


Słaboszów dnia 28.08.2019 r. r.

Znak:ROŚI.6840.4.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZYNYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW
o g ł a s z a
 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną
gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Słaboszów.

I.Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona w ewidencji gruntów nr  271/1  o pow.0,0174  ha  , położona w  Słaboszowie .
II.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  4238,00 zł(netto) słownie : cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100.
Uwaga: Działka podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości  23%.
III.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym  uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie  Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 271/1  została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.
Posiada założoną księgę wieczystą KW nr KR1M/00044469/7  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.
IV.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 4 października 2019 r.( piątek ) o godz.1000 .
V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset  złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr.konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia 27 września  2019  roku
 / liczy się dzień odnotowania  środków na rachunku Urzędu Gminy w Słaboszowie /
VI.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
VII.Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.
VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
IX.Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
X.Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
XI.Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek i koszt kandydata na nabywcę.
XII.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości  można uzyskać wUrzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.
XIII.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WÓJT GMINY
/-/Marta Vozsnak

Skip to content