2015-08-25


Słaboszów  25.08.2015 r.

Znak:ROŚI.6840.3.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
WÓJT GMINY SŁABOSZÓW
o g ł a s z a
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność komunalną
gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Święcice.

I.Przedmiotem przetargu jest  działka  oznaczona  w ewidencji gruntów obrębu Święcice nr 482/1 o powierzchni 0,3420 ha .

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7115,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto piętnaście złotych 00/100) brutto.
III.Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym  uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 482/1 została oznaczona symbolem RZ-tereny obudowy biologicznej rzek i potoków, wyrobisk i teren o dużych spadkach.
Posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr KR1M/00040684/2  prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa  Śródmieścia w Krakowie XVIII Zamiejscowy-Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami .
IV.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 30 września 2015 r. ( środa) o godz.9⁰⁰ .
V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden  tysiąc złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr.konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia  24 września 2015 roku do godz.1400 /liczy się data uznania na rachunku urzędu/.
VI.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie , jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
VII.Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.
VIII..Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeliprzynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
IX.Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
X.Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
XI.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.
XII.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

WOJT  GMINY
/-/Marta Vozsnak

Skip to content