2019-11-27


Słaboszów, 2019-11-27

Znak: ROŚI.271.8.2019         

 

O G Ł O S Z E N I E

o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. z 2017r. poz. 2479).

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Słaboszów, z siedzibą: Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, tel. 0413847900, www.slaboszow.pl  ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018r poz. 1986 z późn. zm) na zadanie pn.:

 1. Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach,
 2. Usługi remontowo-adaptacyjne stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach.

 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących następujące zadania częściowe :
 2. Zadanie częściowe nr 1: Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach,
 3. Zadanie częściowe nr 2: Usługi remontowo-adaptacyjne stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dziaduszycach.
 4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Zabezpieczenie i oznakowania terenu budowy,

2) Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca.

3) Wykonanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z wykonaniem oznakowania objazdów – nie dotyczy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

ZASADY I KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi wagami

procentowymi dla poszczególnych elementów oferty:

– cena „C”- 60%

– okres gwarancji i rękojmi „G” – 40%

 1. Minimalny czas udzielonej rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy , maksymalny 60 miesięcy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.
 2. Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:

L = C obliczona + G obliczona

gdzie:

L – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert

 1. Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:

 1. a) Nie podlegają wykluczeniu
 2. b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu , o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczą w szczególności zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy tj.:

 1. a) posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 000,00 zł brutto każda.
 2. b) posiadania osoby skierowanej do realizacji zamówienia umożliwiające jego realizację na odpowiednim poziomie jakości, to jest min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub  uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

 1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w przypadkach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12)-23)
 2. Zamawiający będzie stosował podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.5 pkt. 1, 8) ustawy PZP
 3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia- art. 24 ust. 12 ustawy PZP.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o braku podstaw do wykluczenia na oraz w zakresie art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

– o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(załączniki 3 do specyfikacji).

 1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (zał. 6 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robo-

ty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a  wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

 1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac podwykonawcom.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – dla zadania nr 1 i nr 2 – 6.000,00zł /słownie: sześć tysięcy złotych 00/100/,
 2. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia– nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w  SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

Termin zakończenia: 28.02.2020r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w SIWZ.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnionym jest – Marek Misior.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, JĘZYK W JAKIM NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY:

Oferty ,sporządzone w języku polski , należy składać siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Słaboszowie, 32-218 Słaboszów 57 /sekretariat/, do dnia 12.12.2019r. do godz. 9.30.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Otwarcie:  12-12-2019r. godz. 10.00, sala narad nr 15.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slaboszow.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 27-11-2019r.

Wójt Gminy

/-/ Marta Vozsnak

Infor. z otwarcia ofert.pdf

Kuchnia.zip

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Skip to content