2018-11-07


Znak:ROŚI.271.6.2018                                                              2018-11-07 r. Słaboszów

 

Ogłoszenie nr 645230-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. 

Gmina Słaboszów: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słaboszów, krajowy numer identyfikacyjny 29101067100000, ul. Słaboszów  57 , 32218   Słaboszów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 847 900, e-mail gminaslaboszow@wp.pl, faks 413 847 915. 
    Adres strony internetowej (URL): www.slaboszow.pl 
    Adres profilu nabywcy: 
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
www.slaboszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.slaboszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy składać w formie pisemnej 
Adres: 
Urząd Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów 
Numer referencyjny: ROŚI.271.6.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów zgodnie z przepisami : > ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) > rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r.. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych > rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji > rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. > Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, uchwała Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego > Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów przyjętego uchwałą Nr XIV/95/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. 2. Wspólny słownik zamówień CPV: – 90.00.00.00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, – 90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami, – 90.53.30.00- 2 usługi gospodarki odpadami, – 90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów – 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych /zmieszanych/ o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych. Szacunkowa ilość odpadów zmieszanych około 210 ton rocznie. 2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny i ich zagospodarowanie takich jak: papier i tektura w tym opakowaniowe, szkło, w tym opakowaniowe, tworzywa sztuczne, w tym opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, metal, w tym opakowaniowe, odpady budowlane i rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szacunkowa ilość odpadów segregowanych około 120 ton na rok. 3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych: -szacunkowa ilość pojemników o pojemności 120l i 240 l – sztuk około 900. -szacunkowa ilość worków na selektywne zbieranie odpadów komunalnych frakcji suchej o pojemności 120 l – 4000 sztuk w ciągu miesiąca. 4.Wykonawca jest zobowiązany do: a) uzyskania następujących poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia łącznie papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła w 2019 r.- 40 % b) uzyskania następujących poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2019 r. – 60 % c) nieprzekroczenia dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania tj. poziomu 40% w 2019 r. w stosunku do wynoszącej 186,6 Mg/rok masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na terenie Gminy Słaboszów. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania stopnia osiągnięcia każdego z powyższych poziomów za rok 2019 w terminie do 31 stycznia 2020 r. IV. Charakterystyka gminy Słaboszów 1. Powierzchnia gminy Słaboszów wynosi 77 km2 2.Przyjmuje się, że systemem zostanie objętych szacunkowo 3600 osób: – zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej / 3 budynki/ Dziaduszyce –dom Nauczyciela – 15 osób Rzemiędzice –budynek komunalny -6 osób Dziaduszyce- budynek komunalny -10 osób – nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słaboszów obejmującej 20 sołectw : Buszków, Dziaduszyce, Grzymałów, Ilkowice, Janowice, Jazdowice, Kalina Wielka, Kropidło, Maciejów, Nieszków, Raszówek, Rędziny-Borek, Rędziny Zbigalskie, Rzemiędzice, Słaboszów, Śladów, Słupów, Święcice, Wymysłów, Zagorzany. V. Zakres odbierania odpadów. – Odbiór odpadów zmieszanych, odpadów segregowanych oraz odpadów specyficznych: a) odbiór odpadów zmieszanych. 1. Usługa obejmuje wyposażenie nieruchomości w znormalizowane pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych odbiór i wywóz odpadów gromadzonych w tych pojemnikach. 2. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych wg zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów przyjętego uchwałą Nr XIV/95/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. – 1 raz w miesiącu. 3. Ustala się jeden pojemnik na jedno gospodarstwo domowe o pojemności 120l lub 240 l . Szacowana ilość odpadów zmieszanych bez uwzględnienia segregacji odpadów około 210 ton rocznie. 4. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.01.2019 r. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ustalonego przez siebie harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych z poszczególnych nieruchomości Zamawiającemu do dnia 01.01.2019 r. oraz każdorazowo informowania i uzgadniania z Zamawiającym zmian w ww. harmonogramie. 7. Pozostałe szczegółowe wymagania wymieniono w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów” stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. 8. Zebrane odpady zmieszane należy dostarczyć do jednej z instalacji wskazanej, dla regionu do którego należy Gmina Słaboszów w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Dla Województwa Małopolskiego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o konieczności wywozu odpadów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wywozu odpadów, nie później niż wciągu 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zebranych odpadów i przedstawiać informacje o ilości i jakości zebranych odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 11. Rozliczenie finansowe z wykonawcą następować będzie w systemie miesięcznym za dany miesiąc faktycznego odbioru. Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z kartami przekazania zmieszanych odpadów komunalnych do właściwej regionalnej instalacji. 12. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia określony w ust. 1-11 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć. b) odbiór odpadów zbieranych selektywnie w workach . 1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zbieranych selektywnie systemem workowym na terenie gminy Słaboszów: odpady komunalne z papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, wielomateriałowe (w tym opakowaniowe) zbierane selektywnie odbierane: w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – 1 raz w miesiącu, 2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik 120 l na jedno gospodarstwo domowe na odpady które nie da się wysegregować oraz następujące rodzaje i kolory worków do gromadzenia odpadów segregowanych: a) worek niebieski oznaczony napisem „Papier” – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury jeden worek na jedno gospodarstwo domowe na miesiąc, b) worek zielony oznaczony napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkł, jeden worek na jedno gospodarstwo domowe na miesiąc, c) worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – dwa worki na jedno gospodarstwo domowe na miesiąc, d) worek brązowy oznaczony napisem „Bio” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów /według zapotrzebowania/ e) worek pomarańczowy – z przeznaczeniem do zbierania pieluch jednorazowych typu „pampers”/według zapotrzebowania/ 3. Szacowana ilość odpadów segregowanych około 120 ton na rok. 4. Ilość potrzebnych worków (o poj. 120 l ) dostarczanych dla gospodarstw domowych w ciągu miesiąca wynosi szacunkowo 4000 sztuk. 5. Ww. worki winny być wykonane z materiału zapewniającego wytrzymałość na dany rodzaj zbieranego odpadu oraz posiadać nadruk informujący o rodzaju zbieranych w nich odpadów. 6. Worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą być dostarczone do właścicieli nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie do 01.01.2019 r., a następnie przy każdym odbiorze danego rodzaju odpadu. Worki powinny spełniać następujące wymagania: – posiadać pojemność 120 l, – być odporne na rozerwanie – wytrzymałość minimum 30 kg, – być odporne na działanie niskich temperatur oraz środków chemicznych, 7. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania właściwości segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości, zgodności zbierania odpadów z przedłożoną przez właściciela nieruchomości deklaracją. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o nieprawidłowościach dotyczących segregacji odpadów w przypadku każdej stwierdzonej nieprawidłowości. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ustalonego przez siebie harmonogramu odbioru odpadów segregowanych z poszczególnych nieruchomości Zamawiającemu do dnia 01.01.2019 r. oraz każdorazowo informowania i uzgadniania z Zamawiającym zmian w ww. harmonogramie. 9. Zebrane posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu lub odzysku podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o konieczności wywozu odpadów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wywozu odpadów, nie później niż wciągu 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zebranych odpadów i przedstawiać informacje o ilości i jakości zebranych odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 12. Rozliczenie finansowe z wykonawcą następować będzie w systemie miesięcznym za dany miesiąc faktycznego odbioru. Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z kartami przekazania poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych do właściwego posiadacza odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 13. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia określony w ust. 1-12 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć. c) odbiór odpadów specyficznych. 1. Odbiór z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku (wiosną i jesienią) powstałych na terenie nieruchomości wyselekcjonowanych odpadów komunalnych następujących rodzajów: a. odpady wielkogabarytowe i zużyte opony, b. zużyte baterie i akumulatory, c. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, d. inne odpady niebezpieczne (np. puszki po lakierach, opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane leki ). 2. Odbiór na indywidualne zamówienie odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji. 3. Szacowane ilości odpadów specyficznych: Rodzaj odpadów Ilość Odpady wielkogabarytowe 15 [Mg/rok] Odpady niebezpieczne 2 [Mg/rok] Odpady budowlane 15 [Mg/rok] 4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ustalonego przez siebie harmonogramu odbioru odpadów specyficznych z poszczególnych nieruchomości Zamawiającemu do dnia 01.01.2019 r. oraz każdorazowo informowania i uzgadniania z Zamawiającym zmian w ww. harmonogramie. Zamawiający udostępni Wykonawcy, który wygra przetarg przed zawarciem umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, wykaz posesji do obsługi. 5. Zebrane posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania określonych rodzajów odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o konieczności wywozu odpadów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wywozu odpadów, nie później niż wciągu 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zebranych odpadów i przedstawiać informacje o ilości i jakości zebranych odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 8. Rozliczenie finansowe z wykonawcą następować będzie w systemie miesięcznym za dany miesiąc faktycznego odbioru. Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z kartami przekazania poszczególnych rodzajów odpadów do właściwego posiadacza odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto wykonawca poda informację o pojemnikach lub workach zawierających odpady niezgodne z ich przeznaczeniem/ odpady zmieszane zamiast zbiórki selektywnej/ jak i dokładną lokalizację danego punktu odbioru odpadów , właściciela nieruchomości. 9. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia określony w ust. 1-8 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć. VI. Termin realizacji zamówienia. Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r 

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

90514000-3

90512000-9

90533000-2

90000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

 

2019-01-01

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania /w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na okres, co najmniej objęty przedmiotem zamówienia oraz aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2018, poz. 992 ze zm.) 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 180 000 zł, b) posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek). 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonywali, co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy lub wykonują usługi w tym zakresie (w przypadku oferty wspólnej co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się wymaganym doświadczeniem w zakresie powierzonego mu zakresu – w zakresie przedmiotu zamówienia). Do wykazu dołączą dokumenty potwierdzające usługi zostały wykonane. Dokumentami tymi jest poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. b.posiadają specjalistyczny sprzęt do wykonywania zamówienia (w przypadku oferty wspólnej warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców), c.Spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) (w przypadku oferty wspólnej warunek musi być spełniony przez wszystkich Wykonawców). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

-aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, -aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
– wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu/ów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), (w przypadku oferty wspólnej co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się wymaganym doświadczeniem w zakresie powierzonego mu zakresu – w zakresie przedmiotu zamówienia), – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (według wzoru – stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ); (w przypadku oferty wspólnej warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców). Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów, w tym przypadku zobowiązany jest przedstawiać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, – opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

– aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na okres, co najmniej objęty przedmiotem zamówienia oraz zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek) – oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 121) (według wzoru – stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) (w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek), – informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 200 000 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł / słownie: pięć tysięcy złotych/ 2.Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.11.2018 do godziny 9.30 Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art.45 ust. 6 pzp, w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego: Nr 80 85910007 0190 0770 0882 0026 Zwrot wadium nastąpi na zasadach zgodnych z art. 46 pzp. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 7 u Skarbnika Urzędu Gminy lub dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Zakres przewidywanych zmian dotyczy zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-11-20, godzina: 09:50, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

 

 

 

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content