2015-10-21


Słaboszów, dnia 2015-10-20

Znak:ROŚI.271.3.2015

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot zamówienia:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów”

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słaboszów, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, woj. małopolskie, tel. 41 3847900, faks 41 3847915.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaboszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słaboszów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę Słaboszów odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W zakres zamówienia wchodzą : 1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych /zmieszanych / o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych. Szacunkowa ilość odpadów zmieszanych około 220 ton rocznie , 2)odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny i ich zagospodarowanie takich jak: papier i tektura w tym opakowaniowe, szkło w tym opakowaniowe, tworzywa sztuczne, w tym opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe , metal, w tym opakowaniowe, odpady budowlane i rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szacunkowa ilość odpadów segregowanych 120 ton na rok, 3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych: – szacunkowa ilość pojemników o pojemności 120l i 240 l- sztuk około 900 – szacunkowa ilość worków na selektywne zbieranie odpadów komunalnych frakcji suchej o pojemności 120 l -4000 sztuk w ciągu miesiąca..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł / słownie: pięć tysięcy złotych/ 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.10.2015 do godziny 9.30 Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art.45 ust. 6 pzp, w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego: Nr 80 85910007 0190 0770 0882 0026 Zwrot wadium nastąpi na zasadach zgodnych z art. 46 pzp. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 7 u Skarbnika Urzędu Gminy lub dołączyć do oferty..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania /w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek tj. posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na okres, co najmniej objęty przedmiotem zamówienia oraz aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013,poz.21), b. spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz.122) w przypadku oferty wspólnej warunek musi być spełniony przez wszystkich Wykonawców).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Wykonawcy spełnią warunek jeżeli posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi wykonywania zamówienia . W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie- wykonywali co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy ( w przypadku oferty wspólnej co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się wymaganym doświadczeniem w zakresie powierzonego mu zakresu- w zakresie przedmiotu zamówienia) i potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Dokumentami tymi jest poświadczenie /nie referencje/ lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Posiadają sprzęt do wykonywania zamówienia ( w przypadku oferty wspólnej warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców),
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 160 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 • IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1.cena – 98
  2.kryterium środowiskowe – 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www:slaboszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57,32-218 Słaboszów pok.Nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Słaboszowie,Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów Sekreariat  pok. nr 13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia(SIWZ)
– załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. załącznik nr 1 – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów,
2. załącznik nr 2 – formularz ofertowy,
3. załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków,
4. załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
5. załącznik nr 5 – wykaz usług,
6. załącznik nr 6 – wykaz narzędzi i urządzeń,
7. załącznik nr 7 – oświadczenie o spełnieniu wymagań Rozporządzenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)
8. załącznik nr 8 – projekt umowy.
9. załącznik nr 9-informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

 

Skip to content