2018-05-15


       Słaboszów, 2018-05-15

Znak: ROŚI.271.2.2018

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ( Dz. U. 2017r., poz. 2479).

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Słaboszów, z siedzibą: Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, tel. 0413847900, www.slaboszow.pl  ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017r poz. 1579 z późn. zm) na zadanie pn.:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów – do pól o długości
1.210mb”.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
I.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących
następujące zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów – do pól
o długości 1.210mb”.
II. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Zabezpieczenie i oznakowania terenu budowy,
2) Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca.
3) Wykonanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z wykonaniem oznakowania objazdów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

ZASADY I KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi wagami
procentowymi dla poszczególnych elementów oferty:
– cena „C”- 60%
– okres gwarancji i rękojmi „G” – 40%
2. Minimalny czas udzielonej rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy , maksymalny 60 miesięcy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót.
3. Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:
L = C obliczona + G obliczona
gdzie:
L – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami oceny ofert
4. Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu , o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
Warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu dotyczą w szczególności zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy tj.:
a)  posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda.
Przez robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie zrealizowanie umowy o roboty budowlane obejmującej zakresem wykonanie robót drogowych obejmujących:
− roboty przygotowawcze, podbudowę, nawierzchnię asfaltową.
b) posiadania osoby skierowanej do realizacji zamówienia umożliwiające jego realizację na odpowiednim poziomie jakości, to jest min.  jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  drogowej lub  uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w przypadkach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12)-23)
3. Zamawiający będzie stosował podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.5 pkt. 1,  8) ustawy PZP
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia- art. 24 ust. 12 ustawy PZP.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – o braku podstaw do wykluczenia na oraz w zakresie art.22 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
– o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.(załączniki 3 do specyfikacji).
2. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (zał. 6 do SIWZ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robo-
ty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej uprawnienia równoważne do powyższych, a  wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac podwykonawcom.
Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r poz. 1502, z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykonania robót ziemnych Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  7.000zł /słownie siedem tysięcy złotych 00/100/.
2. Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia– nie spełnia) na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w  SIWZ.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy
Termin zakończenia: 10.09.2018r.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w SIWZ.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnionym jest – Marek Misior.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, JĘZYK W JAKIM NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY:
Oferty ,sporządzone w języku polski , należy składać siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Słaboszowie, 32-218 Słaboszów 57 /sekretariat/ ,do dnia 05.06.2018r. do godz. 9.30.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Otwarcie:  05-06-2018r. godz. 10.00, sala narad nr 15.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slaboszow.pl.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 15-05-2018r.

Wójt Gminy
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content