2015-06-24


Słaboszów, dnia 2015-06-24

Znak: ROŚI.271.2.2015

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm./  Gmina Słaboszów zawiadamia, że w wyniku odbytego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kropidło – do pól w km 0+000 – 0+500” wybrano ofertę Zakład Budowlano-Drogowy DUKT

Artur Piwowar, ul. Zakładowa 17, Wola Murowana , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 105.579,51zł, która według kryterium oceny ofert zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała 99 punktów.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przedłożył wymagane dokumenty.
Łącznie oferta najkorzystniejsza otrzymała  99 punktów /cena 95 punktów, gwarancja 4 punktów/.
O udzielenie zamówienia ubiegało się 6 wykonawców, których ofertom przyznano następującą punktację :
1.    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD”, Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-531    Skalbmierz za kwotę brutto 107.445,42zł  – 93,35 punktów, gwarancja 48 miesięcy – 4 punkty.
Łączna liczba punktów 97,35.
2.    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 3, 32-300 Olkusz za kwotę brutto 126.451,11zł  – 79,32 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punkty.
Łączna liczba punktów 84,32.
3.    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice za kwotę brutto 120.000,01zł – 83,58 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 88,58.
4.    Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar, ul. Zakładowa 17, Wola Murowana , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 105.579,51zł – 95,00 punktów, gwarancja 48 miesięcy – 4 punktów.
Łączna liczba punktów – 99,00.
5.    Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów za kwotę brutto 136.424,22zł – 73,52 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 78,52.
6.    Roboty ziemne, odwodnieniowe, wodnokanalizacyjne „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50 32-200 Miechów za kwotę brutto 114.702,91zł  – 87,44 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 92,44.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po otrzymaniu zawiadomienia prosimy o potwierdzenie odbioru.

 

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content