2020-01-31


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słaboszów, krajowy numer identyfikacyjny 29101067100000, ul.
Słaboszów 57 , 32-218 Słaboszów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 847 900, e-mail
gminaslaboszow@wp.pl, faks 413 847 915.
Adres strony internetowej (URL): www.slaboszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
www.slaboszow.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów w powiecie miechowskim w
okresie od 01.03.2020 r. do 30.12.2020 r.

Numer referencyjny: ROŚI.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
– określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio ze wszystkich
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów położonej w powiecie miechowskim w
sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Odbiór odpadów obejmuje
odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny i zmieszany. Przedmiotem zamówienia objęte jest
1054 punktów odbioru nieruchomości zamieszkałych. We wskazanych nieruchomościach zamieszkuje
3537 mieszkańców. Ilość odebranych odpadów z rozbiciem na poszczególne frakcje określa załącznik nr
7 do SIWZ. Szczegółowy przedmiot zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ ( wzór
umowy) w którym uregulowano w sposób szczegółowy zakres sposobu spełnienia świadczenia w
zakresie odbioru i zagospodarowania odpadami.

II.4) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90511200-4
90533000-2

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 10 

Okres w miesiącach   Okres w dniach    Data rozpoczęcia   Data zakończenia
10                                                                2020-03-01            2020-12-31

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania/w przypadku oferty wspólnej każdy
Wykonawca musi spełnić warunek tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbioru odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach na okres, co najmniej objęty przedmiotem zamówienia oraz aktualne
zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, wydane na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) wykonawca musi
posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200000 zł b)
posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie
Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ( w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek)
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj.: a) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie-wykonywali, co najmniej jedną usługę w
zakresie odbioru odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy lub
wykonują usługi w tym zakresie ( w przypadku oferty wspólnej co najmniej jeden z Wykonawców
musi wykazać się wymaganym doświadczeniem w powierzonym mu zakresie- w zakresie przedmiotu
zamówienia). Do wykazu dołączą dokumenty potwierdzające że usługi zostały wykonane.
Dokumentami tymi jest poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. b)posiadają
specjalistyczny sprzęt do wykonywania zamówienia ( w przypadku oferty wspólnej warunek może być
spełniony łącznie przez Wykonawców) c) spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości ( w przypadku oferty wspólnej warunek musi być
spełniony przez wszystkich Wykonawców). Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w
ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

 Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego- wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, – aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat
wykonywania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu/ów potwierdzających, że usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie ( według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), w
przypadku oferty wspólnej co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się wymaganym
doświadczeniem w przedmiocie powierzonego mu zakresu. – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami ( według wzoru – stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), w
przypadku oferty wspólnej warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Wykonawca
może polegać na potencjale innych podmiotów, w tym przypadku zobowiązany jest przedstawić
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, – opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ( w przypadku oferty wspólnej każdy
Wykonawca musi spełnić warunek).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane
na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na
okres, co najmniej objęty przedmiotem zamówienia oraz zezwolenie na transport odpadów
komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ( w przypadku
oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełniać warunek, – oświadczenie o spełnieniu wymagań
zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
( według wzoru – stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), w przypadku oferty wspólnej każdy
Wykonawca musi spełnić warunek – informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 200000 zł wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł/ słownie: pięć tysięcy złotych/
2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 10.02.2020 r. o godzinie 10.00. Wadium może być
wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 Pzp, w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu – wpłata
przelewem na rachunek zamawiającego: 80859100070190077008820026 W przypadku
wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem
terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w pok. nr 7 u Skarbnika Urzędu Gminy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria                        Znaczenie
cena                             60,00
termin płatności faktury  40,00

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Zakres przewidywanych zmian
dotyczy zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-10, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie

infprmacja z otwarcia ofert.pdf

SIWZ i załączniki.zip

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zmiana SIWZ.pdf

Skip to content