2015-06-24


Słaboszów, dnia 2015-06-24

Znak: ROŚI.271.1.2015

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm./  Gmina Słaboszów zawiadamia, że w wyniku odbytego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa drogi gminnej K140480 Maciejów Nowy – Święcice w km 0+000 – 1+278” wybrano ofertę Roboty ziemne, odwodnieniowe, wodnokanalizacyjne „MATEX”

Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50 32-200 Miechów za kwotę brutto 312.187,14zł, która według kryterium oceny ofert zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała 100 punktów.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przedłożył wymagane dokumenty.
Łącznie oferta najkorzystniejsza otrzymała  100 punktów /cena 95 punktów, gwarancja 5 punktów/.
O udzielenie zamówienia ubiegało się 6 wykonawców, których ofertom przyznano następującą punktację :
1.    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD”, Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530  Skalbmierz za kwotę brutto 357.510,82zł  – 82,96 punktów, gwarancja 48 miesięcy – 4 punkty.
Łączna liczba punktów 86,96.
2.    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice za kwotę brutto 315.853,61zł – 93,90 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 98,90.
3.    Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Artur Piwowar, ul. Zakładowa 17, Wola Murowana , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 314.248,15zł – 94,38 punktów, gwarancja 48 miesięcy – 4 punktów.
Łączna liczba punktów – 98,38.
4.    Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów za kwotę brutto 361.757,15zł – 81,98 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 86,98.
5.    Roboty ziemne, odwodnieniowe, wodnokanalizacyjne „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50 32-200 Miechów za kwotę brutto 312.187,14zł  – 95,00 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 100,00.
6.    Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce za kwotę brutto 364.056,30zł – 81,46 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 86,46.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po otrzymaniu zawiadomienia prosimy o potwierdzenie odbioru.

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content