2015-05-22


Słaboszów, dnia 2015-05-21

Znak: ROŚI.271.1.2015

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej K140480 Maciejów Nowy – Święcice w km 0+000 – 1+278”

 

1.    Nazwa /firma/ i adres Zamawiającego:
Gmina Słaboszów
32 – 218 Słaboszów 57
www.slaboszow.pl
E-mail: gmina@slaboszow.pl
Tel./faks /041/ 3847900, 3847915
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30
2. Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 30 000EURO
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
Na stronie internetowej : www.slaboszow.pl
Dokumenty do pobrania:
    – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr3. Formularz postanowień umowy.
Załącznik nr 4. Formularz cenowy /przedmiar robót + kosztorys ślepy/
Załącznik nr 5. Informacje na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników.
Załącznik nr 6. Oświadczenie o osobach i podmiotach, które będą wykonywać zamówienie.
Załącznik nr 7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych.
Załącznik nr 8. Potencjał techniczny.
Załącznik nr 9.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Załącznik nr 11. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, nr pok. 4 lub za zaliczeniem pocztowym.
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wspólny słownik zamówień CPV:
45-23-32-20-7

4.1. Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi gminnej K140480 Maciejów Nowy – Święcice w km 0+000 – 1+278”
Zakres robót obejmuje:
– roboty ziemne – koryto,
– odwodnienie,
– nawierzchnia z mieszanek miner.-bitum. + podbudowa,
– pobocza
Szczegółowy zakres robót określony jest w SIWZ.
4.2. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
a/  Zabezpieczenie i oznakowania terenu budowy.
b/  Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania
oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca.
c/  Wykonanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót wraz z wykonaniem oznakowania objazdów.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia prac podwykonawcom.
5. Termin wykonania zamówienia:
31.08.2015r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7 . Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości : 8.000 zł ( słownie : osiem tysięcy zł 00/100).    

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium – Waga
cena        –    95%
gwarancja    –    5%
Minimalny okres gwarancji wynosi 36m-cy, maksymalny 60 m-cy –  od daty odbioru końcowego zadania.
10. Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy w Słaboszowie
32 – 218 Słaboszów 57
Sekretariat Urzędu w terminie do dnia 12.06.2015r. do godz. 09.00
11. Termin związania z ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni.

/-/ Wójt Gminy

Marta Vozsnak

Skip to content