2018-10-03


Słaboszów dnia 02.10.2018 r.

Gmina Słaboszów 

32-218 Słaboszów

Znak: FN: 2710.1.2018                                             

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

            Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm./ zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  1.130.000,00 zł prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odbytego w dniu  14.09.2018 r:

wybrano ofertę, której przyznano 100 punktów w dwóch kryteriach – oprocentowanie i prowizja, złożoną przez Pieniński Bank Spółdzielczy 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 .

Uzasadnienie

Na realizację zamówienia wpłynęły dwie oferty , które w pełni odpowiadały wymaganiom zawartym w specyfikacji zamówienia. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ. Oferta złożona przez Pieniński Bank Spółdzielczy 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 według kryterium wyboru dla w/w zadania jest ofertą najkorzystniejszą i uzyskała najwyższą liczbe punktów. Wykonawca przedłożył wymagane dokumenty.

O udzielenie zamówienia ubiegali sie następujacy Wykonawcy, których ofertom przyznano nastepującą punktację:

  1. Pieniński Bank Spółdzielczy 34-450 Krościenko n/D, ul. Rynek 12 – oprocentowanie 70 punktów, prowizja 30 punktów. Łączna liczba punktów 100.
  2. Krakowski Bank Spółdzielczy 31-150 Kraków Rynek Kleparski 8 – oprocentowanie 68,41 punktów, prowizja 30 punktów. Łączna liczba punktów 98,41.

 Wójt Gminy

 Marta  Vozsnak

Skip to content