2016-10-12


Słaboszów, dnia 2016-10-12

Znak: ROŚI.271.3.2016  

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm./  Gmina Słaboszów zawiadamia, że w wyniku odbytego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i przebudowa /modernizacja infrastruktury sportowej/ boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego infrastrukturą w Słaboszowie”

 

wybrano ofertę F.H.U.T. Anna Malik, Bolęcin, ul. Podleśna 6, 32-540 Trzebinia za kwotę brutto 534.036,95zł, która według kryterium oceny ofert zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała 100 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przedłożył wymagane dokumenty.

Łącznie oferta najkorzystniejsza otrzymała  100 punktów /cena 60,00 punktów, gwarancja 40,00 punktów/.

O udzielenie zamówienia ubiegało się 5 wykonawców, których ofertom przyznano następującą punktację :

  1. DRO-MAR Marcin Dróżdż, Makowiec, ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew za kwotę brutto 815.000,00zł  – 39,31 punktów,

gwarancja 60 miesięcy – 40,00 punkty.

Łączna liczba punktów 79,31.

  1. PHU GAWLIK Paweł Gawlik, ul. Gospodarcza 24/2, 32-600 Oświęcim

za kwotę brutto 797.321,00zł  – 40,19 punktów,

gwarancja 60 miesięcy – 40,00 punkty.

Łączna liczba punktów 80,19.

  1. P.H.U.P. MIKA, Nasiechowice 31, 32-200 Miechów

za kwotę brutto 664.482,20zł – 48,22 punktów,

gwarancja 60 miesięcy – 40,00 punktów.

Łączna liczba punktów – 88,22.

  1. WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Lucjan Ordys, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce

za kwotę brutto 594.020,44zł – 53,94 punktów,

gwarancja 60 miesięcy – 40,00 punktów.

Łączna liczba punktów – 93,94.

  1. F.H.U.T. Anna Malik, Bolęcin, ul. Podleśna 6, 32-540

za kwotę brutto 534.036,95zł – 60,00 punktów,

gwarancja 60 miesięcy – 40,00 punktów.

Łączna liczba punktów – 100,00.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content