2018-12-13


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Janowicach

o wartości  nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro

 

Znak: SP. Jan. 261.1.2018

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Słaboszów – Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach

Janowice 50

32-218 Słaboszów

Strona internetowa Szkoły:  www.spjanowice.edupage.org

Adres do kontaktu:

e-mail: spjanowice1@wp.pl

tel. 41 3846001 , 501590255,  41 3847022

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

  Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Janowicach.

 

 • Rodzaj zamówienia:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.
  • Szczegółowy przedmiot zamówienia określają załączniki Nr 1 – 4, zawierające nazwy
   i opisy pożądanych pomocy dydaktycznych odpowiednio do: fizyki – Zał. Nr 1,
   biologii – Zał. Nr 2, chemii – Zał. Nr 3 i geografii – Zał. Nr 4.
  • Zaoferowane pomoce dydaktyczne muszą odpowiadać właściwościom tożsamym, określonym w przedmiocie zamówienia lub lepszym, większym, funkcjonalniejszym, itp.
  • Pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, bez wad i uszkodzeń oraz posiadać odpowiednio do asortymentu niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i higieny, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonym obowiązującym prawem w zakresie bezpieczeństwa użytkowania przez uczniów.
  • Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2018 r.
 2. Termin związania z ofertą:  30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 3. Opis sposobu przygotowania ofert:
  • Wykonawca może złożyć jedną ofertę – wzór formularza oferty stanowi Załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
  • Ofertę należy złożyć wraz załącznikami, których wzory stanowią załączniki do oferty Nr 1 – 4.
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej.
  • Oferta i załączniki są składane w oryginale, podpisane przez Dostawcę.
  • Treść oferty wraz załącznikami musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert wraz z jego załącznikami określającymi przedmiot zamówienia.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  • Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej w Janowicach, Janowice 50, 32-218 Słaboszów
   w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r..
  • Dopuszcza się przesłanie oferty podpisanej i zeskanowanej pocztą elektroniczną w w/w terminie,
    a następnie doręczenie zamawiającemu oryginału oferty wraz z oryginałami załączników
       do oferty  Nr 1 – 4 w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r..

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena realizacji zamówienia.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia:

8.1.   Zamawiający zawiadomi dostawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wyborze oferty,
                  drogą elektroniczną pisemnie na adres e-mail podany w ofercie..

8.2.  Umowa zostanie zawarta z Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana, niezwłocznie po jej
                  wyborze.

8.2. Umowa zostanie zawarta na warunkach wynikających z treści niniejszego zaproszenia
                  do składania ofert oraz oferty Dostawcy i jej załączników.

 

 1.  Procedura prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zaproszenia do składania ofert zamieszczonego na stronie internetowej Szkoły i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
oraz przesłanego pocztą elektroniczną do wybranych Dostawców, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
w Szkole Podstawowej w Janowicach oraz odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.) i zasadami gospodarowania środkami publicznymi określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), a w szczególności – w art. 44 ust. 3.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) w oparciu o jej art. 4 pkt 8.

 

 1. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu:
  • Przedmiot zamówienia – pomoce dydaktyczne do przedmiotów:

Zał. Nr 1 – fizyka

Zał. Nr 2 – biologia

Zał. Nr 3 – chemia

Zał. Nr 4 – geografia.

 • Wzór oferty dla Dostawcy.
 • Wykaz pomocy dydaktycznych, ich opis i cena ofertowa, załączany przez Dostawcę do oferty,
   w zakresie przedmiotów:

Zał. Nr 1  – fizyka

Zał. Nr 2 – biologia

Zał. Nr 3 – chemia

Zał. Nr 4 – geografia.

 

Janowice, dnia 12 grudnia 2018 r.

                                                                                                                             

DYREKTOR SZKOŁY

 

Janusz Schab

Skip to content