2020-10-21


 

Słaboszów, dnia 2020-10-19

Znak: ROŚI.041.2.27.2019

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

                       

            Gmina Słaboszów z/s Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów” w formule zaprojektuj i wybuduj. Budowa obejmuje 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Buszków, Dziaduszyce, Grzymałów, Ilkowice, Janowice, Kropidło, Kalina Wielka, Maciejów, Nieszków, Raszówek, Rędziny Zbigalskie, Rędziny Borek, Rzemiędzice, Słaboszów, Słupów, Śladów, Świecice, Wymysłów oraz 1,5 km sieci wodociągowej w miejscowości Słupów.

Postępowanie obejmuje:

  1. przeprowadzenie procedury przetargowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy,
  2. opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z odpowiednimi załącznikami:

           a.) przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;

           b.) określenie warunków, jakie powinien spełniać wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego oraz kryteriów oceny ofert wykonawców;

          c.) przygotowanie projektu umowy na wykonanie zadania pn. ” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów”;

             d.) przygotowanie projektów oświadczeń oraz wzorów formularzy składanych przez oferentów;

        3. sporządzenie projektów odpowiedzi na ewentualne:

           a.) zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

           b.) pisma wnoszone do Gminy w trybie art. 181 Pzp, dotyczące kwestii merytorycznych i uzupełnień opisu przedmiotu zamówienia,

           c.) przygotowanie wezwań o uzupełnienie, wyjaśnienie dokumentów podmiotowych i przedmiotowych oraz pełnomocnictw,

         4. badanie i ocena złożonych ofert,

         5. przedłożenie propozycji wykluczenia danych wykonawców z postępowania, odrzucenia ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania wraz z uzasadnieniem,

         6. przygotowanie propozycji rozstrzygnięcia odwołań dotyczących wyboru oferty najkorzystniejszej,

          7. przygotowanie Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

          8. przygotowanie Protokołu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z Gminą na każdym etapie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie.

 Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

Termin zakończenia: 31.12 2020 r.

 Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zapisów w opisie przedmiotu zapytania, przygotowania oferty, przed terminem składania ofert prosimy o kontakt z Panią Kućmierz Agnieszka tel. 41 384 79 00 wew. 31.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Wypełniony formularz ofertowy,
  2. Referencje świadczące o przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (przeprowadzenie min. 4 postępowań w ciągu roku)

 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów  do dnia 03.11.2020 r. do godz. 900.

 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Gmina Słaboszów

Słaboszów 57

32-218 Słaboszów

 

Oferta w postępowaniu na:

 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej  w  miejscowości Słupów” w formule zaprojektuj i wybuduj.

 Nie otwierać przed dniem 03.11.2020 r. do godz. 1000.

 Na kopercie oprócz opisu j. w. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

                                                                                                                                                                       Wójt  Gminy

                                                                                                                                                                  /-/ Marta Vozsnak

Formularz oferty przetarg.doc

Informacja z otwarcia ofert.doc

Skip to content