2016-08-10


Słaboszów, dnia 2016-08-09
Znak: ROŚI.271.2.2016   
Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2015.2164./  Gmina Słaboszów zawiadamia, że w wyniku odbytego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzemiędzice – do pól w km 0+000 – 0+500”

wybrano ofertę Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych „WALKOR” Lucjan Ordys, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce za kwotę brutto 124.605,08zł, która według kryterium oceny ofert zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała 100 punktów.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przedłożył wymagane dokumenty.
Łącznie oferta najkorzystniejsza otrzymała  100 punktów /cena 95 punktów, gwarancja 5 punktów/.
O udzielenie zamówienia ubiegało się 6 wykonawców, których ofertom przyznano następującą punktację :
1.    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 3, 32-300 Olkusz za kwotę brutto 157.442,98zł  – 75,18 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punkty.
Łączna liczba punktów 80,18.
2.    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD”, Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-531    Skalbmierz za kwotę brutto 132.898,43zł  – 89,07 punktów, gwarancja 48 miesięcy – 4 punkty.
Łączna liczba punktów 93,07.
3.    Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych „WALKOR” Lucjan Ordys, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce za kwotę brutto 124.605,08zł – 95,00 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 100,00.
4.    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki za kwotę brutto 129.706,70zł – 91,26 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 96,26.
5.    Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów za kwotę brutto 128.177,99zł – 92,35 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 97,35.
6.    Roboty ziemne, odwodnieniowe, wodnokanalizacyjne „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50 32-200 Miechów za kwotę brutto 148.405,65zł  – 79,76 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 84,76.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Po otrzymaniu zawiadomienia prosimy o potwierdzenie odbioru.

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content