2016-08-10


Słaboszów, dnia 2016-08-09
Znak: ROŚI.271.1.2016   
Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. 2015.2164./  Gmina Słaboszów zawiadamia, że w wyniku odbytego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jazdowice – do pól w km 0+000 – 1+100”

wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów za kwotę brutto 214.228,36zł, która według kryterium oceny ofert zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała 100 punktów.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przedłożył wymagane dokumenty.
Łącznie oferta najkorzystniejsza otrzymała  100 punktów /cena 95 punktów, gwarancja 5 punktów/.
O udzielenie zamówienia ubiegało się 6 wykonawców, których ofertom przyznano następującą punktację :
1.    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 3, 32-300 Olkusz za kwotę brutto 268.729,26zł  – 75,73 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punkty.
Łączna liczba punktów 80,73.
2.    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „SZAR-BUD”, Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530    Skalbmierz za kwotę brutto 235.252,32zł  – 86,51 punktów,
gwarancja 48 miesięcy – 4 punkty.
Łączna liczba punktów 90,51.
3.    Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych „WALKOR” Lucjan Ordys, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce za kwotę brutto 216.532,98zł – 93,99 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 98,99.
4.    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki za kwotę brutto 220.653,64zł – 92,23 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 97,23.
5.    Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów za kwotę brutto 214.228,36zł – 95,00 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 100,00.
6.    Roboty ziemne, odwodnieniowe, wodnokanalizacyjne „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50 32-200 Miechów za kwotę brutto 250.265,64zł  – 81,32 punktów, gwarancja 60 miesięcy – 5 punktów.
Łączna liczba punktów – 86,32.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content