2015-11-04


Słaboszów, dnia 04 listopada 2015 roku

ROŚI.271.3.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.Na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: ”Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słaboszów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka  z o.o.
ul. Barska 12
30-307 Kraków

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, którego ofertę wybrano spełnia warunki udziału w postępowaniu określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W postępowaniu Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
   1.cena 98%
   2.kryterium środowiskowe 2%
Wybrana oferta uzyskała 98 punktów.

2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka  z o.o.
ul. Barska 12
30-307 Kraków
Liczba punktów: 98

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
4.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy
5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia na podstawie art.94 ust.1 pkt 2

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content