2016-12-16


                                                                        Słaboszów dnia 15.12.2016 r.

Znak:ROŚI.6845.1.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kropidło.

I.Przedmiotem  przetargu jest nieruchomość zabudowana oznaczona  jako   część  działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 m² wraz  z częścią budynku magazynowego  o powierzchni 34 m² usytuowanego  na tej działce (od strony wschodniej) .

 

Wyżej wymieniona nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres  trzech lat z przeznaczeniem pod organizowanie i prowadzenie punktu skupu trzody chlewnej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta położona jest  w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

II.Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi :

 270,00 zł plus  23% podatek VAT.

Dzierżawca we własnym zakresie będzie ponosił koszty pobieranej energii elektrycznej , wywozu nieczystości stałych , wywozu nieczystości płynnych , poboru zimnej wody.

III. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW nr 40679  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie –Wydział Ksiąg Wieczystych  która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

IV.Przetarg odbędzie się w dniu  18 stycznia  2017 r. o godz.1000 (środa )w siedzibie  Urzędu Gminy w Słaboszowie /sala posiedzeń /.

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 200, 00 zł (słownie :dwieście    złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie  nr.konta 80859100070190077008820026 w Banku Spółdzielczym w Słaboszowie  najpóźniej do dnia  13 stycznia 2017 r./liczy się dzień odnotowania  środków na rachunku Urzędu Gminy w Słaboszowie/.

VI.Wadium wpłacone  przez uczestnika przetargu , który przetarg  wygrał , zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego  ,zaś pozostałym uczestnikom  przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później  niż przed upływem 3 dnia od dnia  zamknięcia  przetargu .

VII.Wadium przepada na rzecz Gminy Słaboszów w razie uchylenia  się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy dzierżawy. Umowa  dzierżawy zostanie zawarta

na okres trzech lat.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej

wywoławczej kwoty  miesięcznego  czynszu dzierżawnego. 

IX.Termin zawarcia umowy dzierżawy  zostanie  ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  

 X.Szczegółowe informacje  można uzyskać Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XI.Wójt  Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu  z ważnych powodów.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsank

Skip to content