2016-11-28


                                 Słaboszów dnia 28.11.2016 r.

 Znak:ROŚI.6840.2.2016

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów , położonej w miejscowości Święcice.

I.Przedmiotem przetargu są działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 499/1 o pow. 0,1284 ha, nr 500 o pow. 0,0596 ha, nr 501 o pow. 0,0344 ha, nr 502/1 o pow. 0,4648 ha, nr 503 o pow. 0,0180, nr 504/1 o pow. 0,3164 ha, nr 504/2 o pow. 0,2128 ha –łącznie 1,2344 ha, położone w Święcicach uzbrojone w sieć energetyczną wodociągową i telefoniczną , przylegające do drogi powiatowej Słaboszów-Książ Wielki. Działka nr 503 zabudowana jest budynkiem oficyny podworskiej, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niezamieszkałym , o powierzchni użytkowej 205 m2, budynek w obecnym stanie nadaje się do rozbiórki bądź generalnego remontu. Działka nr 504/2 zabudowana jest nieczynnym budynkiem socjalno-gospodarczym obsługi stacji paliw, wolnostojącym , parterowym, nie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 26,8 m2, wraz z 2 podziemnymi zbiornikami paliwa i ogrodzeniem. Pozostałe działki są nie użytkowane.

II.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 168 984,00 zł (netto) słownie: sto  sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt  cztery  złotych 00/100.

Uwaga: działki  nr nr 500,501,502/1,504/1 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

III.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów nieruchomość ta jest położona w terenach obiektów produkcyjnych składów i magazynów -działki nr nr 500,501,504/1,504/2,502/1(część) , terenach zabudowy usługowej –działki nr nr 503 i 502/1 (część), terenach rolniczych –działka nr 499/1. Posiada założoną księgę wieczystą KW 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami

IV.Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 29 grudnia 2016r. ( czwartek) o godz. 1000 .

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych 00/100) na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr. konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia 23 grudnia  2016 roku do godz. 1400 /liczy się data uznania na rachunku urzędu/.

VI.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

VII.Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

VIII..Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

IX.Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

X.Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

XI.Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek i koszt kandydata na nabywcę.

XII.Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości  można uzyskać wUrzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XIII.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

/-/WÓJT  GMINY

Marta Vozsnak

Skip to content