2015-10-01


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

O WARTOSĆI DO 30000 EURO

na dostawę zestawów komputerowych
do pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach

 

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół w Dziaduszycach

Dziaduszyce 23

32-218 Słaboszów

REGON: 000587672, NIP: 6591375797,

telefon/faks Nr 41 3847184, e-mail: slichosik@poczta.onet.pl

strona internetowa: www.zsdziaduszyce.szkolnastrona.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do Zespołu Szkół w Dziaduszycach 15 zestawów
   komputerów stacjonarnych z podstawowym oprogramowaniem i 15 monitorami oraz
   urządzeniami towarzyszącymi (klawiatury, myszki optyczne) wraz z instalacją w pracowni
   informatycznej i bezpłatnym serwisem gwarancyjnym.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
   uwzględniający minimalne parametry jakościowe, techniczne i funkcjonalne towarów,
   wymagane przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania towarów o innych
   parametrach, należy wykazać, że spełniają one wymagania Zamawiającego lub są
   jakościowo i funkcjonalnie lepsze, pod warunkiem spełniania takich samych funkcji, ich
   zgodności z wymaganym przeznaczeniem.
  • Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieeksponowany na wystawach
   lub imprezach targowych, sprawny technicznie /bez wad i uszkodzeń/, bezpieczny,
   kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2015 r. oraz
   musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne podane w opisie przedmiotu zamówienia.
  • Do oferty należy dołączyć dokumenty pozwalające ocenić jakość oraz właściwości
   techniczne, użytkowe i funkcjonalne oferowanych towarów (opisy, specyfikacje, test CPU
   Benchmark).
  • Wymaga się, aby instrukcje obsługi, licencje, gwarancje oraz inne dokumenty świadczące
   o jakości i funkcjonalności dostarczonych towarów były w języku polskim.
  • Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2, 30231300-0, 30200000-1.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
  warunków:
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadania wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia;
 • dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  • Oceniając spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zamawiający zwróci szczególną uwagę na zgodność rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
   z rodzajem przedmiotu zamówienia oraz posiadaną przez przedsiębiorcę wiedzę
   i doświadczenie w zakresie wyposażania pracowni informatycznych w szkołach.
  • Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli
   wykonawca udokumentuje prawidłowe wykonanie dostaw lub usług zgodnych z rodzajem przedmiotu zamówienia na rzecz dwóch podmiotów, o wartości odpowiadającej
   co najmniej połowie ceny ofertowej zamówienia, o które się ubiega.
  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedłożonych
   dokumentów potwierdzających ich spełnianie albo niespełnianie.
  • Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu i zdolności do należytego wykonania zamówienia zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
  • Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną także wykluczeni wykonawcy,
   w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono oraz
   wykonawcy, którzy złożą nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne z Załącznikiem Nr 2;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodny z Załącznikiem Nr 3.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
  do porozumiewania się z wykonawcami:

       W niniejszym postępowaniu zamawiający i wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem
      zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje – pisemnie faksem lub
      drogą elektroniczną. W sprawach dotyczących prowadzonego postępowania Aniela Kruczek –
      Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Słaboszowie udziela
      informacji drogą elektroniczną e-mail: zeasslaboszow@wp.pl  /Nr tel. 41 3847022/.

 

 1. Termin związania ofertą: 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert:
  • Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim – zgodną z wzorem formularza oferty, będącym Załącznikiem Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
  • W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia,
   z wyszczególnieniem jego wartości netto i podatku VAT.
  • Do oferty należy dołączyć „Arkusz rzeczowo-cenowy oferowanej dostawy” zgodny
   z Załącznikiem Nr 5, w którym należy opisać każdą główną część składową przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych oraz odpowiednio producenta, roku produkcji, modelu, wersji, a także ceny odrębnych części składowych zestawów komputerowych.
  • Opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę, wymagane dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą i zaakceptowanym projektem umowy stanowiącym Załącznik Nr 6.
  • Ofertę i oświadczenia należy złożyć w oryginale, a pozostałe wymagane dokumenty mogą być złożone w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
   (data, pieczęć i podpis wykonawcy).
  • Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia wraz z jego załącznikami.
  • Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  • Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmową oraz ją zaadresować:

                  „Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słaboszowie

                                         Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów”

      i oznaczyć napisem:

„Oferta na dostawę zestawów komputerowych

do pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach

                              Nie otwierać do dnia 09 października 2015 r. do godz. 10:15”.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Miejsce składania i otwarcia ofert: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
     w Słaboszowie.

       Termin składania ofert: do 09 października 2015 r. godz. 10:00, a otwarcia – godz. 10:15.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
  • Cena podana w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całego zamówienia, która nie ulegnie zmianie w okresie jego realizacji.
  • Cena oferty (brutto) stanowi sumę wartości netto i podatku VAT, która musi być podana
   w formularzu ofertowym w walucie polskiej (PLN) cyfrowo i słownie.
  • Cenę oferty stanowi suma zaoferowanych cen towarów, będących odrębnymi częściami
   składowymi zamówienia, podanych przez wykonawcę w Arkuszu rzeczowo-cenowym          oferowanej dostawy.
  • Przy obliczaniu ceny należy zastosować przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia
   11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,
           z późn. zm./, zgodnie z którym stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do dostaw
           zestawów komputerów stacjonarnych dla placówek oświatowych, przy zachowaniu
           warunków,   o których mowa w ust. 13-15.
  • Wraz z podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, zamawiający wyda Wykonawcy
   stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową,
            o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.  

 

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  • Oferty wykonawców podlegać będą kontroli formalnej, merytorycznej i finansowej.
  • Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli::
   • jest niezgodna z regulaminem;
   • jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
   • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o jej zwalczaniu;
   • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w dziale 4;
   • zawiera błędy w obliczeniu ceny;
   • wykonawca, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki, polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o przetargu publicznym, nie zgodził się na jej poprawienie;
   • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
   • wpłynie do zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
  • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100 punktów.
  • Spośród ofert ważnych tj. nie odrzuconych, ofercie z najniższą ceną przyznaje się
   100 punktów, a ofertom z wyższymi cenami – proporcjonalnie mniej, obliczone jako stosunek ceny najniższej do ceny oferty badanej, pomnożony przez 100, z zaokrągleniem do części setnych.
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego, pod warunkiem, że cena tej oferty nie przekroczy kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  • Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 • nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
 • oferta z najniższą ceną będzie przewyższać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
  wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
  wcześniej przewidzieć;
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
  niepodlegającej unieważnieniu umowy.
  • O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 • ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
  przed upływem terminu składania ofert;
 • złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
  • Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
   Gminy i Szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w ich siedzibach.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  • Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem jej wyboru oraz wykonawcach (nazwy i adresy), którzy złożyli oferty i punktacji przyznanej ich ofertom, a także wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
  • Informacje, o których mowa w pkt 12.1., za wyjątkiem informacji o wykonawcach wykluczonych z postępowania i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy i Szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w ich siedzibach.
  • Umowa o dostawę zestawów komputerowych do pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, niezwłocznie po jej wyborze.
  • Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym
Załącznik Nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 1. Procedura prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w drodze przetargu publicznego zgodnie
z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30000 euro oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) i zasadami gospodarowania środkami publicznymi
określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm./, a w szczególności – w art. 44 ust. 3.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm./ w oparciu o jej art. 4 pkt 8,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie.

 

 1. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:

Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw lub usług

Załącznik Nr 4 – Formularz oferty

Załącznik Nr 5 – Arkusz rzeczowo-cenowy oferowanej dostawy

Załącznik Nr 6 – Projekt umowy.

 

Słaboszów, dnia 01.10.2015 r.

Skip to content