2016-11-15


Znak:ROŚI.271.5.2016                                                               2016-11-15 r. Słaboszów

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów oraz utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słaboszów, krajowy numer identyfikacyjny 29101067100000, ul. Słaboszów  57, 32218   Słaboszów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 847 900, e-mail , faks 413 847 915.
    Adres strony internetowej (URL): www.slaboszow.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.slaboszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty nalezy składaćw formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów oraz utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów oraz utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z przepisami : > ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.) > rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych > rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, > rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r, w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. > Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Nr VII/111/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę nr XXV/398/12 z dnia 2 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami > Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów przyjętego uchwałą Nr XIV/95/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. 2. Wspólny słownik zamówień CPV: – 90.00.00.00-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, – 90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami, – 90.53.30.00- 2 usługi gospodarki odpadami, – 90.51.40.00-3 usługi recyklingu odpadów – 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych /zmieszanych/ o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach przy budynkach mieszkalnych. Szacunkowa ilość odpadów zmieszanych około 200 ton rocznie. 2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny i ich zagospodarowanie takich jak: papier i tektura w tym opakowaniowe, szkło, w tym opakowaniowe, tworzywa sztuczne, w tym opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, metal, w tym opakowaniowe, odpady budowlane i rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szacunkowa ilość odpadów segregowanych około 140 ton na rok. 3) utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) 1. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć i prowadzić na terenie gminy Słaboszów Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewniający odbiór co najmniej raz w miesiącu następujących odpadów komunalnych: a) opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny c) zużyte opony d) szkło e) baterie i akumulatory f) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu g) urządzenia zawierające freony h) odpady zielone i) odpady wielkogabarytowe j) tworzywa sztuczne k) mieszaniny metali 2. Zamawiający dopuszcza możliwość utworzenia i prowadzenia GPSZOK na terenie gminy sąsiedniej, na nieruchomości do której wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny. 4) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych: -szacunkowa ilość pojemników o pojemności 120l i 240 l – sztuk około 900. -szacunkowa ilość worków na selektywne zbieranie odpadów komunalnych frakcji suchejo pojemności 120 l – 4000 sztuk w ciągu miesiąca. 4.Wykonawca jest zobowiązany do: a) uzyskania następujących poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia łącznie papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła w 2017 r. – 20 %, w 2018 r.- 40 % b) uzyskania następujących poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. – 45 % , w 2018 50 % c) nieprzekroczenia dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania tj poziomu 45% w 2017 r. 40% w 2018 r. w stosunku do wynoszącej 186,6 Mg/rok masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na terenie Gminy Słaboszów. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania stopnia osiągnięcia każdego z powyższych poziomów za rok 2017 w terminie do 31 stycznia 2018 r., za rok 2018 w terminie do 31 stycznia 2018 r. IV. Charakterystyka gminy Słaboszów 1. Powierzchnia gminy Słaboszów wynosi 77 km2 2.Przyjmuje się, że systemem zostanie objętych szacunkowo 3710 osób: – zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej / 3 budynki/ Dziaduszyce –dom Nauczyciela – 15 osób Rzemiędzice –budynek komunalny -4 osoby Dziaduszyce- budynek komunalny -8 osób – nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słaboszów obejmującej 20 sołectw : Buszków, Dziaduszyce, Grzymałów, Ilkowice, Janowice, Jazdowice, Kalina Wielka, Kropidło, Maciejów, Nieszków, Raszówek, Rędziny-Borek, Rędziny Zbigalskie, Rzemiędzice, Słaboszów, Śladów, Słupów, Święcice, Wymysłów, Zagorzany. V. Zakres odbierania odpadów. – Odbiór odpadów zmieszanych, odpadów segregowanych oraz odpadów specyficznych: a) odbiór odpadów zmieszanych. 1. Usługa obejmuje wyposażenie nieruchomości w znormalizowane pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych odbiór i wywóz odpadów gromadzonych w tych pojemnikach. 2. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych wg zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów przyjętego uchwałą Nr XIV/95/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. – 1 raz w miesiącu. 3. Ustala się jeden pojemnik na jedno gospodarstwo domowe o pojemności 120l lub 240 l . Szacowana ilość odpadów zmieszanych bez uwzględnienia segregacji odpadów około 200 ton rocznie. 4. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.01.2017r. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ustalonego przez siebie harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych z poszczególnych nieruchomości Zamawiającemu do dnia 01.01.2017 r. oraz każdorazowo informowania i uzgadniania z Zamawiającym zmian w ww. harmonogramie. 7. Pozostałe szczegółowe wymagania wymieniono w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów” stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. 8. Zebrane odpady zmieszane należy dostarczyć do jednej z instalacji wskazanej, dla regionu do którego należy Gmina Słaboszów w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Dla Województwa Małopolskiego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o konieczności wywozu odpadów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wywozu odpadów, nie później niż wciągu 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. 10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zebranych odpadów i przedstawiać informacje o ilości i jakości zebranych odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 11. Rozliczenie finansowe z wykonawcą następować będzie w systemie miesięcznym za dany miesiąc faktycznego odbioru. Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z kartami przekazania zmieszanych odpadów komunalnych do właściwej regionalnej instalacji. 12. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia określony w ust. 1-11 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć. b) odbiór odpadów zbieranych selektywnie w workach . 1. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów zbieranych selektywnie systemem workowym na terenie gminy Słaboszów: odpady komunalne z papieru, tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, wielomateriałowe (w tym opakowaniowe) zbierane selektywnie odbierane: w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – 1 raz w miesiącu, 2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemnik 120l na jedno gospodarstwo domowe na odpady które nie da się wysegregować oraz następujące rodzaje i kolory worków do gromadzenia odpadów segregowanych: a) worek niebieski – z przeznaczeniem do zbierania makulatury /papier i tektura/jeden worek na jedno gospodarstwo domowe na miesiąc, b) worek zielony do zbierania – szkła i opakowań szklanych, jeden worek na jedno gospodarstwo domowe na miesiąc, c) worek żółty – z przeznaczeniem do zbierania tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań metalowych i wielomateriałowych – dwa worki na jedno gospodarstwo domowe na miesiąc, d) worek pomarańczowy – z przeznaczeniem do zbierania pieluch jednorazowych typu „pampers”/według zapotrzebowania/ e) worek brązowy – z przeznaczeniem do zbierania odpadów zielonych /według zapotrzebowania/ 3. Szacowana ilość odpadów segregowanych około 140 ton na rok. 4. Ilość potrzebnych worków (o poj. 120l ) dostarczanych dla gospodarstw domowych w ciągu miesiąca wynosi szacunkowo 4000 sztuk. 5. Ww. worki winny być wykonane z materiału zapewniającego wytrzymałość na dany rodzaj zbieranego odpadu oraz posiadać nadruk informujący o rodzaju zbieranych w nich odpadów. 6. Worki do selektywnej zbiórki odpadów muszą być dostarczone do właścicieli nieruchomości w nieprzekraczalnym terminie do 01.01.2017 r., a następnie przy każdym odbiorze danego rodzaju odpadu. Worki powinny spełniać następujące wymagania: – posiadać pojemność 120 l, – być odporne na rozerwanie – wytrzymałość minimum 30 kg, – być odporne na działanie niskich temperatur oraz środków chemicznych, 7. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania właściwości segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości, zgodności zbierania odpadów z przedłożoną przez właściciela nieruchomości deklaracją. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o nieprawidłowościach dotyczących segregacji odpadów w przypadku każdej stwierdzonej nieprawidłowości. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ustalonego przez siebie harmonogramu odbioru odpadów segregowanych z poszczególnych nieruchomości Zamawiającemu do dnia 01.01.2017 r. oraz każdorazowo informowania i uzgadniania z Zamawiającym zmian w ww. harmonogramie. 9. Zebrane posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu lub odzysku podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o konieczności wywozu odpadów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wywozu odpadów, nie później niż wciągu 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zebranych odpadów i przedstawiać informacje o ilości i jakości zebranych odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 12. Rozliczenie finansowe z wykonawcą następować będzie w systemie miesięcznym za dany miesiąc faktycznego odbioru. Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z kartami przekazania poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych do właściwego posiadacza odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 13. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia określony w ust. 1-12 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć. c) odbiór odpadów specyficznych. 1. Odbiór z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku (wiosną i jesienią) powstałych na terenie nieruchomości wyselekcjonowanych odpadów komunalnych następujących rodzajów: a. odpady wielkogabarytowe i zużyte opony, b. zużyte baterie i akumulatory, c. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, d. inne odpady niebezpieczne (np. puszki po lakierach, opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane leki ). 2. Odbiór na indywidualne zamówienie odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji. 3. Szacowane ilości odpadów specyficznych: Rodzaj odpadów Ilość Odpady wielkogabarytowe:15 Mg/rok Odpady niebezpieczne:3 Mg/rok Odpady budowlane:40 Mg/rok 4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ustalonego przez siebie harmonogramu odbioru odpadów specyficznych z poszczególnych nieruchomości Zamawiającemu do dnia 01.01.2017 r. oraz każdorazowo informowania i uzgadniania z Zamawiającym zmian w ww. harmonogramie. Zamawiający udostępni Wykonawcy, który wygra przetarg przed zawarciem umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, wykaz posesji do obsługi. 5. Zebrane posegregowane odpady należy przekazać do recyklingu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania określonych rodzajów odpadów oraz przedstawić informację o ilości zebranych i przekazanych do recyklingu odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o konieczności wywozu odpadów. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wywozu odpadów, nie później niż wciągu 2 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję zebranych odpadów i przedstawiać informacje o ilości i jakości zebranych odpadów do Urzędu Gminy w Słaboszowie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. 8. Rozliczenie finansowe z wykonawcą następować będzie w systemie miesięcznym za dany miesiąc faktycznego odbioru. Warunkiem płatności będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z kartami przekazania poszczególnych rodzajów odpadów do właściwego posiadacza odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto wykonawca poda informację o pojemnikach lub workach zawierających odpady niezgodne z ich przeznaczeniem/ odpady zmieszane zamiast zbiórki selektywnej/ jak i dokładną lokalizację danego punktu odbioru odpadów , właściciela nieruchomości. 9. Wykonawca oświadcza, że zakres zamówienia określony w ust. 1-8 nie budzi wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania zakresu lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć. VI. Termin realizacji zamówienia. Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90514000-3, 90512000-9, 90533000-2, 90500000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania /w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na okres, co najmniej objęty przedmiotem zamówienia oraz aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013, poz. 21 ze zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000zł, b) posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: a.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonywali, co najmniej jedną usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy lub wykonują usługi w tym zakresie (w przypadku oferty wspólnej co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się wymaganym doświadczeniem w zakresie powierzonego mu zakresu – w zakresie przedmiotu zamówienia). Do wykazu dołączą dokumenty potwierdzające usługi zostały wykonane. Dokumentami tymi jest poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. b.posiadają specjalistyczny sprzęt do wykonywania zamówienia (w przypadku oferty wspólnej warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców) określony w zestawieniu wymienionym w SIWZ, c.spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) (w przypadku oferty wspólnej warunek musi być spełniony przez wszystkich Wykonawców).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, – aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, -aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
– wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu/ów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), (w przypadku oferty wspólnej co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazać się wymaganym doświadczeniem w zakresie powierzonego mu zakresu – w zakresie przedmiotu zamówienia), -wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (według wzoru – stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ); (w przypadku oferty wspólnej warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców). Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów, w tym przypadku zobowiązany jest przedstawiać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, -opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

– aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na okres, co najmniej objęty przedmiotem zamówienia oraz zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek) – zezwolenie organu właściwego terytorialnie za zbieranie i magazynowanie odpadów w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, -oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 121) (według wzoru – stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) (w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca musi spełnić warunek), – informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 200 000 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert -formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), – w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika, dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł / słownie: pięć tysięcy złotych/ 2.Termin wniesienia wadium upływa dnia 25.11.2016 do godziny 9.30 Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art.45 ust. 6 pzp, w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego: Nr 80 85910007 0190 0770 0882 0026 Zwrot wadium nastąpi na zasadach zgodnych z art. 46 pzp. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 7 u Skarbnika Urzędu Gminy lub dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

liczba dni działania GPSZOK w miesiącu

20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy. Zakres przewidywanych zmian dotyczy zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/11/2016, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferty sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

 

 

 

 

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content