2019-06-03


 

Słaboszów dnia 03.06.2019 r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2019

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność komunalną

gminy Słaboszów, położonej w miejscowości Wymysłów.

 

 

 

I. Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 107/4 o powierzchni 0,1523 ha, położona w Wymysłowie uzbrojona w sieć

 

energetyczną wodociągową i telefoniczną, przylegającą do drogi powiatowej Słaboszów-Książ Wielki.

 

Działka zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, parterowym z poddaszem

 

użytkowym częściowo podpiwniczonym nieczynnej Szkoły Podstawowej o wymiarach: długość 38,10 m, szerokość 9,12 i 15,67 m. Powierzchnia użytkowa

 

budynku wynosi: 469 m2, w tym powierzchnia piwnic 85 m2, powierzchni parteru 307 m2 powierzchnia poddasza w którym znajdują się lokale mieszkalne 77

 

m2 .

 

II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 131 230 ,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100 ) brutto.

 

III. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta jest położona w terenach oznaczonych UP1-tereny usług

 

publicznych. Posiada założoną księgę wieczystą KW nr KR1M/00002344/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami

 

rzeczowymi ani hipotekami

 

IV. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie/ sala posiedzeń/ w dniu 4 lipca 2019 r.( czwartek ) o godz.1000

 

V. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium

 

w wysokości 10 000 zł (słownie:dziesięć tysięcy złotych 00/100) na konto

 

Urzędu Gminy w Słaboszowie nr. konta 80859100070190077008820026 w

 

Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka najpóźniej do dnia

 

28 czerwca 2019 roku do godz.1400 /liczy się data uznania środków na rachunku urzędu/.

 

VI. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie

 

zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom

 

przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem

 

3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

VII. Wadium przepada na rzecz gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika

 

który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży.

 

VIII. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli

 

przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

IX. Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu jest płatna jednorazowo przed

 

zawarciem umowy notarialnej.

 

X. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

 

przetargu. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

XI. Ewentualne wznowienie granic lub rozgraniczenie może zostać wykonane na wniosek i koszt kandydata na nabywcę.

 

XII. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w

 

Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach

 

i godzinach pracy Urzędu.

 

XIII. Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

WÓJT GMINY

 

/-/Marta Vozsnak

Skip to content