2016-03-18


                                                                                                                                                                                       Słaboszów dnia 16.03.2016 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW

o g ł a s z a

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wynajem lokalu użytkowego

  1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy składający się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 85,04 m² znajdujący się w budynku nr 54 (remiza   OSP) w Kalinie Wielkiej stanowiącym własność Gminy Słaboszów , usytuowanym na działce nr.92/1 o powierzchni 0,1300 ha objętej księgą wieczystą KW 40686 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która to nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami .Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.Lokal został przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej –sklep spożywczo –przemysłowy. Szczegółowe warunki najmu określać będzie umowa najmu.

II.Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 8,90 zł za 1 m² +23% podatek VAT. Najemca we własnym zakresie będzie ponosił koszty pobieranej energii elektrycznej ,ogrzewania ,wywozu nieczystości stałych , odprowadzenia nieczystości płynnych ,poboru zimnej wody.

III. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów powyższa działka położona jest w całości w terenach oznaczonych jako UP1-tereny usług publicznych.

IV.Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r. o godz.1000 (czwartek))w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie /sala posiedzeń /.

V.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wpłacą wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100) gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Słaboszowie nr.konta 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Kalina Wielka  najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2016 r. /liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Urzędu   Gminy w Słaboszowie /.

VI.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał , zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu ,zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dnia od dnia zamknięcia przetargu na podane konto.

VII.Wadium przepada na rzecz Gminy Słaboszów w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał , od zawarcia umowy najmu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres trzech lat.

VIII.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej kwoty wywoławczej miesięcznego czynszu najmu.

IX.Termin zawarcia umowy najmu zostanie ustalony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

X.Szczegółowe informacje można uzyskać Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

XI.Wójt Gminy Słaboszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content