2016-09-28


                                                                                                     Słaboszów  26.09.2016 r.

Znak:ROŚI.6131.110.2016                  

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DREWNA

 Wójt Gminy Słaboszów

                                            ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z nieruchomości gminnej oznaczonej jako działka nr 121/19 w miejscowości Kalina Wielka.

 

 1. Sprzedaż drewna budowlanego (tartacznego).

 w tym :

poz.1 /modrzew/ –      2,08  m3      cena minimalna    1064,79 zł  brutto

poz.2 /modrzew –       0,41 m3      cena minimalna    156,87   zł     „

poz.3 /modrzew/ –       0,82 m3      cena minimalna    365,50   zł     „

 Odbiór drewna transportem i na koszt nabywcy, wyłonionego w przetargu w terminie do 7 dni od daty zapłaty ceny nabycia drewna.

Przyjmujemy oferty na całość lub na poszczególne grupy/pozycje jw/ drzew.

  1. 0ferty pisemne dot. sprzedaży drewna opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza / minimalna/drewna podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne- jako nie spełniające warunków ogłoszenia
  1. Wszelkich wyjaśnień udziela Pan Jarosław Kalarus pok.nr 3 tel.41 3847913 w godz.8.00-15.00.

4. Wadium w przetargu w wysokości 150,00 zł słownie sto pięćdziesiąt złotych/ należy wpłacić do dnia  11 października 2016 godz.14.00 na konto Gminy Nr 80859100070190077008820026 w Krakowskim Banku  Spółdzielczym 0ddział Kalina Wielka 5.0ferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

„0ferta na zakup drewna- nie otwierać przed przetargiem”

w sekretariacie Urzędu Gminy w Słaboszowie w terminie do 14 października 2016 do godz.9.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2016 o godz.9.30 na Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Słaboszowie. Komisja przetargowa dokona publicznego otwarcia ofert w zakresie sprzedaży drewna.

 6.0ferta pisemna dot. sprzedaży drewna musi zawierać:

1) ofertę złożoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia

2)dowód wpłaty wadium,

  1. Wzór oferty pisemnej znajduje się na stronie internetowej gminy www.slaboszow.pl lub można ją uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 3.

8.Wadium oferenta który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.0ferentom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

9.Wadium złożone przez 0ferenta który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie.

10.0głaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu z ważnych przyczyn.

 0ferenci przed złożeniem oferty pisemnej zobowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży.

 Wójt Gminy zaprasza do udziału w przetargu.

 /-/WÓJT GMINY

Marta Vozsnak

Skip to content