2015-10-01


Słaboszów dnia 30.09.2015 r.

 

Znak:ROŚI.6840.3.2015

 

INFORMACJA

o wyniku przeprowadzonego przetargu

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 30 września 2015 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Święcice stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 482/1 o powierzchni 0,3420 ha , objęta Księgą Wieczystą KW nr KR1M/00040684/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba która wpłaciła wadium w terminie .Osób niedopuszczonych do przetargu nie było .Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 7115,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto piętnaście złotych 00/100 ) brutto. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przetargu jako nabywcę działki nr 482/1 ustalono Pana Piotra Rebes i Panią Agatę Rebes-małż. za cenę 7195,00 zł (słownie : siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych ).

 

 

                                                                                                     WÓJT GMINY

                                                                                                    /-/ Marta Vozsnak

Skip to content