2019-10-10


 

Słaboszów dnia 07.10.2019. r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2018

 

 

 

INFORMACJA

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu

 

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 04.10.2019 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Słaboszów stanowiącej własność komunalną gminy Słaboszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 271/1 powierzchni 0,0174 ha, objęta Księgą Wieczystą KW nr KR1M/000044469/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie. Zostało wpłacone w terminie jedno wadium.  Osoba która wpłaciła wadium była obecna na przetargu. Osób niedopuszczonych  do przetargu nie  było. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła 4238 00 zł (słownie:cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 00/100 ). Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W wyniku przetargu jako nabywcę działki nr 271/1 ustalono Panią Wiolette R.  za cenę 4288,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt  złotych 00/100 ) plus 23 % podatek VAT.

 

WÓJT GMINY
/-/Marta  Vozsnak

Skip to content