2015-12-15


Słaboszów dnia 14.12.2015 r.

Gmina Słaboszów
32-218 Słaboszów
Znak: FN: 271.1.2015

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych

(t.j. Dz. U z 2013 r., poz.907, z późn. zm./ zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego  w wysokości 360.000, 00 zł prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 11.12.2015 r:
złożono jedną ofertę, wybrano ofertę, której przyznano 100 punktów w jednym kryterium – cena, złożoną przez KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 8.
Uzasadnienie
Na realizację zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta- w/w wykonawcy, która w pełni odpowiada wymaganiom zawartym w specyfikacji zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Wójt Gminy
Marta  Vozsnak

Skip to content