2021-12-08


Słaboszów dnia 06.12.2021 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2021

  

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu :

lokal użytkowy o powierzchni 25,00  m2 znajdujący się w budynku komunalnym nr 57  w

Słaboszowie usytuowanym na działce nr 299/3 .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów powyższe działki położone są w terenach oznaczonych jako tereny usług publicznych zakresu administracji, opieki społecznej, socjalnej, opieki zdrowotnej.

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną.

Odpłatność za wynajem(miesięczny czynsz najmu) ustala się w wysokości 700,00 zł plus 23% podatek VAT.

Uchwałą Nr XXIV/189/2021 z dnia  25.11.2021 r Rada Gminy w Słaboszowie wyraziła zgodę  na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym  samym podmiotem, na wyżej wymieniony lokal użytkowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content