2015-02-11


Znak:ROŚI.6845.1.2015

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona we wsi Święcice oznaczona jako:

1.część działki nr.522/1 o powierzchni w tej części:
-0,48 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 95,00 zł
-0,56 ha -”-100,00 zł
-1,59 ha -”-265,00 zł
-0,87 ha -”-160,00 zł
2.działki nr.nr.496/4,492/2(część) o łącznej powierzchni 0,3188 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 95,00 zł
3.działkę nr.496/5 o powierzchni 0,7856 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 120,00 zł
4.działkę nr.496/3 o powierzchni 0,3888 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszyniż w wysokości 60,00 zł
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działki te położone są w terenach rolniczych i w terenach zabudowy mieszkaniowej–jednorodzinnej i zagrodowej.
Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów , posiada założone Księgi Wieczyste KW 38451 i KW 40684 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych , które nie są obciążone prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi Święcice wyżej wymieniona działki stanowią użytki rolne w klasie Rola II i Rola IIIa oraz gruntu zakrzaczone.
Wyżej wymienione działki zostały przeznaczone do dzierżawy na okres do 31 grudnia 2016 r. pod uprawy rolne z pierwszeństwem dla dotychczasowych dzierżawców. W przypadku rezygnacji z dzierżawy przez dotychczasowego dzierżawcę w/w nieruchomości rolne zostaną wydzierżawione innym zainteresowanym osobom. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

/-/ WÓJT GMINY
Marta  Vozsnak

Skip to content