2018-06-26


Słaboszów dnia 26.06.2018 r

.
Znak:ROŚI.6840.4.2017

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zabudowana położona w Słaboszowie oznaczona jako działka nr 884/5 o powierzchni 0,0983 ha.

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną księgę wieczystą nr KR1M/00044315/3  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych  która nie jest obciążona  prawami rzeczowymi  ani hipotekami.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta położona jest  w terenach  oznaczonych symbolem KDZ-drogi publiczne zbiorcze, jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu, część jako RZ-tereny obudowy biologicznej rzek i potoków, wyrobisk i terenów o dużych spadkach.
Opis :
Działka nr 884/5 leży w środkowej części wsi Słaboszów w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi  , na terenie działki istnieje sieć wodociągowa i energetyczna  , kształt działki  regularny zbliżony do prostokąta, teren działki płaski, na terenie działki znajduje się budynek stacji PKP wybudowany w 1931 roku obecnie wykorzystywany jako budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy. Od strony zachodniej do budynku dobudowane pomieszczenie gospodarcze. W części mieszkalnej znajdują się dwa pokoje, kuchnia, korytarz i spiżarnia, pomieszczenie gospodarcze. Powierzchnia zabudowy 112m² w tym części mieszkalnej 83,82m² ,powierzchnia użytkowa 75,00m²,kubatura 286,00m³. Budynek w obecnym stanie nadaje się do rozbiórki bądź generalnego remontu. Zużycie określa się w wysokości 70%.  
Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/223/2018  Rady Gminy w Słaboszowie  z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej położonej w Słaboszowie oraz udzielenie bonifikaty. sprzedaż działki  nr 884/5  nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz wdowy po emerycie który był najemcą budynku.
Cena powyższej nieruchomości wynosi  30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy ) brutto. Wartość gruntu działki: 4 300,00zł , wartość budynku i budowli: 25 700,00zł.
Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content