2021-12-13


               Słaboszów, dnia  10 grudzień 2021 roku

 ROŚI.6140.32.2021

  Wójt Gminy Słaboszów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słaboszów.

W ofercie należy podać wartość za usługę:

  1. Odławianie bezdomnych zwierząt wraz z transportem do schroniska oraz zapewnienie zwierzętom opieki w schronisku, w tym opieki weterynaryjnej wraz ze sterylizacją lub kastracją zwierząt przewiezionych do schroniska – stawka  stała od sztuki odebranej z terenu Gminy Słaboszów,
  2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (wskazanie konkretnego lekarza weterynarii zapewniającego opiekę).

Umowa planowana jest na okres jednego roku (01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.)

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto wykonania usługi.

Przy wyborze najkorzystniejszej ofert decydować będzie najniższa cena.

Oferta musi być opatrzona pieczątką i podpisana przez upoważnionego oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

Przed podpisaniem umowy przedsiębiorca powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słaboszów.

Oferty należy przesyłać do dnia 23.12.2021 roku na adres: Urząd Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów bądź na adres e-mail: gmina@slaboszow.pl (skan ofert)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                             /-/ Marta Vozsnak

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Skip to content