2020-11-10


{nomultithumb} 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie ceny laptopów z oprogramowaniem i ich parametrów jakościowych (technicznych) w celu udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30000 euro na: „„Zakup laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej””.

I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SŁABOSZÓW
URZĄD GMINY W SŁABOSZOWIE
Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów
Tel. 413847900, 413847022
e-mail: gmina@slaboszow.pl , zeasslaboszow@wp.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego sprzętu informatycznego na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Pełna treść zapytania w załącznikach

Informacja o wyborze oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe – laptopy.pdf

Zał. Nr 2 Klauzula informacyjna.pdf

Załącznik Nr 1 – wzór oferty.doc

Załącznik Nr 1 – wzór oferty.pdf

Skip to content