|||

ZAKUP WĘGLA W CENACH PREFERENCYJNYCH

Informujemy, iż z w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych rozpoczynamy przyjmowanie wniosków od mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla kamiennego po cenie preferencyjnej.

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

•    Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany).

•    Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

•    Mieszkańcy zainteresowani zakupem paliwa po 01.01.2023 r. zobligowani będą do złożenia nowego wniosku.

•    Mieszkańcy którzy dokonali zakupu paliwa na preferencyjnych warunkach czyli po cenie niższej niż 2000 brutto za tonę w okresie 01-04-2022 do 31-12-2022 będą uprawnieni do wnioskowania o zakup preferencyjny węgla po 01-01-2023.

•    Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. Ostateczna cena zostanie podana po określeniu warunków współpracy w zakresie dystrybucji węgla z podmiotami zewnętrznymi.

•    Do ceny nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Wnioski można złożyć: osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie. Wniosek można również złożyć elektronicznie za pomocą platformy.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie i warunkach dokonania wpłaty. Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym miejscu na terenie Gminy Słaboszów.

Uwaga! Urząd Gminy w Słaboszowie nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.

Wniosek do pobrania:

Na naszej stronie znajdą Państwo również przydatne linki celem uzyskania szerszych informacji:


https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady–pytania-i-odpowiedzi
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2236
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2237
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2238