|

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY – Buszków

Słaboszów dnia  25.05.2023 r.

Znak:ROŚI.6840.8.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WÓJT  GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana  położona w Buszkowie oznaczona jako działki nr.nr.497/3,497/4,497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha.

Nieruchomość jest własnością  komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczystą KR1M/00040115/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z ewidencją gruntów wsi Buszków powyższe działki zostały oznaczone

w klasach:

– działka nr.497/3 o pow.0,4100 ha jako nieużytki N-0,4100 ha

-działka nr.497/4 o pow.0,7200 ha jako nieużytki N-0,7200 ha

-działka nr.497/5 o pow.4,6400 ha jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

 Ws-4,5128  ha i grunty po rowami  W-ŁIV 0,1272 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r powyższe działki są położone w terenach oznaczonych symbolem RU –tereny stawów rybnych

Opis :

Działki graniczą z niezabudowanymi gruntami użytkowanymi rolniczo oraz z rzeką Nidzicą , są zlokalizowane na lewym brzegu rzeki. Najbliższe zabudowania znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 497/5.

Warunki wodne i parametry hydrotechniczne stawów

pozwolenie wodnoprawne -brak

-woda dyspozycyjna dla stawów – pełne pokrycie potrzeb

-jakość wody , charakter zlewni -woda zasilająca stawy ma charakter wody płynącej i pochodzi z rzeki Nidzicy , zlewnię rzeki stanowią pola uprawne o charakterze pszenno-buraczanym (gleba żyzna )

-sposób rozprowadzania wody–paciorkowy–stawy przepływowe

-warunki hydrotechniczne –stawy całkowicie spuszczalne

-intensywność użytkowania rybackiego–obecnie brak

Stan techniczny obiektu

-głębokość stawów-średniej głębokości

-stan łowiska i rowów niezadawalający

-jakość grobli stawowych–zła, nieregularne ,rozjeżdżone, brak konserwacji , porośnięte drzewami i krzewami

-stan budowli hydrotechnicznych zły (budowle nieczynne,  wymagające

 remontów kapitalnych)

-stan doprowadzalników i odprowadzalników-zły (wymagający

 konserwacji–wykoszenia roślinności oraz pogłębienia)

Organizacja przestrzenna

-lokalizacja-warunki dojazdu-dobre–bezpośredni dojazd drogą asfaltową o ruchu powiatowym

-wielkość obiektu –nieodpowiednia-obiekty o powierzchni znacznie poniżej 10 ha

 występujące w kilku rozrzuconych w terenie kompleksach stawowych o przypadkowym

 podziale powierzchni stawowej

-stan zaplecza rybackiego–nieodpowiedni –brak obiektów stanowiących podstawowe

 zaplecze (rybaczówka, magazyny na pasze oraz narzędzia i sprzęt )

-możliwość prowadzenia dodatkowej działalności związanej z obiektem stawowym–zadawalająca

-ograniczona możliwość prowadzenia w obiekcie stawowym  innej niż

podstawowa działalność

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.344 / posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia  01.06.2023  r.(nie później niż 14.07.2023 r. ) na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości. Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi  550 000,00 zł ( słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 )brutto.

Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak