|

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY – Święcice

Słaboszów, dnia 25.05.2023 r.

Znak:ROŚI.6845.2.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona we wsi Święcice oznaczona jako:

1.część działki nr.522/3 o powierzchni w tej części:

-0,48 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości  288,00 zł

-0,56 ha -”-336,00 zł

-1,59 ha -”-954,00 zł

-0,87 ha -”-522,00 zł

2.działki nr.nr. 496/4,492/2(część) o łącznej powierzchni 0,3188 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 300,00 zł

3.działkę nr.496/5 o powierzchni 0,7856 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż

 w wysokości  468,00 zł

4.działkę nr.496/3 o powierzchni 0,3888 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż

 w wysokości  320,00 zł

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działki te położone są w terenach rolniczych i w terenach zabudowy mieszkaniowej–jednorodzinnej i zagrodowej.

Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów, posiada założone Księgi Wieczyste Kw KR1M/00038451/ 3  i Kw KR1/00040684/ 2  prowadzone przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych, które nie są obciążone prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi Święcice wyżej wymieniona działki stanowią użytki rolne w klasie Rola II i Rola IIIa oraz grunty zakrzaczone.

Wyżej wymienione działki zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/289/2023 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 27.04. 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na tą samą nieruchomość, zostały przeznaczone do dzierżawy na okres  jednego roku pod uprawy rolne z pierwszeństwem dla dotychczasowych dzierżawców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowielub pod numerem telefonu (041) 3847913.

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak