2017-04-13


                                                                                                         Słaboszów dnia 12.04.2017r.

Znak:ROŚI.6840.1.2017

O G Ł O S Z E N I E

 WÓJT  GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana  położona w Buszkowie oznaczona jako działki nr.nr. 497/3, 497/4, 497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha.

Nieruchomość jest własnością  komunalną gminy Słaboszów, posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr 40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z ewidencją gruntów wsi Buszków powyższe działki zostały oznaczone w klasach:

– działka nr.497/3 o pow.0,41 ha jako nieużytki N-0,41 ha

-działka nr.497/4 o pow.0,72 ha jako nieużytki N-0,72 ha

-działka nr.497/5 o pow.4,64 ha jako wody stojące Ws IV-4,51 ha, rowy W-0,13 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r powyższe działki są położone w terenach oznaczonych symbolem RU –tereny stawów rybnych

Opis :

Działki graniczą z niezabudowanymi gruntami użytkowanymi rolniczo oraz z rzeką Nidzicą, są zlokalizowane na lewym brzegu rzeki. Najbliższe zabudowania znajdują się bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 497/5.

Warunki wodne i parametry hydrotechniczne stawów

– woda dyspozycyjna dla stawów – pełne pokrycie potrzeb

– jakość wody, charakter zlewni – woda zasilająca stawy ma charakter wody płynącej i pochodzi z rzeki Nidzicy, zlewnię rzeki stanowią pola uprawne o charakterze pszenno-buraczanym (gleba żyzna )

– sposób rozprowadzania wody–paciorkowy–stawy przepływowe

– warunki hydrotechniczne –stawy całkowicie spuszczalne

– intensywność użytkowania rybackiego–obecnie brak

Stan techniczny obiektu

– stan łowiska i rowów średni

– jakość grobli–zadawalająca–nieznacznie rozjeżdżone, brak utwardzenia grobli transportowych

– stan budowli hydrotechnicznych zadawalający (budowle czynne, ale wymagające

bieżących remontów)

– stan doprowadzalników i odprowadzalników-zadawalający(wymagający częściowej

 konserwacji–wykoszenia roślinności oraz pogłębienia)

– lokalizacja-warunki dojazdu-dobre–bezpośredni dojazd drogą asfaltową o ruchu powiatowym

– wielkość obiektu –nieodpowiednia-obiekty o powierzchni znacznie poniżej 100 ha

 występujące w kilku rozrzuconych w terenie kompleksach stawowych o przypadkowym

 podziale powierzchni stawowej

– stan zaplecza rybackiego–nieodpowiedni –brak obiektów stanowiących podstawowe

 zaplecze (rybaczówka , magazyny na pasze oraz narzędzia i sprzęt )

– możliwość prowadzenia dodatkowej działalności związanej z obiektem stawowym–zadawalająca-ograniczona możliwość prowadzenia w obiekcie stawowym  innej niż

podstawowa działalność

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 / posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 18 kwietnia 2017 r. (nie później niż 31 maja 2017r.) na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości. Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 161 738,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100 ) Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content