2016-11-04


Słaboszów dnia 02.11.2016

 Znak:ROŚI.6840.2.2016

OGŁOSZENIE

WÓJT  GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość  zabudowana położona w obrębie Święcice  oznaczona  jako działki nr 499/1 o pow.0,1284 ha , nr 500 o pow.0,0596 ha, nr 501 o pow.0,0344 ha, nr 502/1 o pow.0,4648 ha, nr 503 o pow.0,0180, nr 504/1 o pow.0,3164 ha, nr 504/2 o pow.0,2128 ha –łącznie 1,2344 ha, uzbrojone w sieć energetyczną, wodociągową i telefoniczną , przylegające do drogi powiatowej Słaboszów-Książ Wielki. Nieruchomość jest własnością  komunalną gminy Słaboszów posiada założoną księgę wieczystą KW 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów nieruchomość ta jest położona w terenach obiektów produkcyjnych składów i magazynów-działki nr nr 500, 501,504/1, 504/2, 502/1(część), terenach zabudowy usługowej – działki nr nr 503 i 502/1 (część), terenach rolniczych –działka nr 499/1. Natomiast zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość  została oznaczona jako tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy inne, pastwisko III, pastwisko VI , nieużytki.

 

Opis:

W/w działki (jako kompleks) posiadają  regularny kształt  zbliżony do prostokąta, leżą w środkowej części wsi, Święcice, teren działek pochyły  ze spadkiem o wystawie południowej, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się  działki zabudowane budynkami stanowiącymi gospodarstwa  rolne, dojazd drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej , teren jest częściowo ogrodzony, częściowo utwardzony.

Działka nr 503 zabudowana jest budynkiem oficyny podworskiej , wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, niezamieszkałym , o powierzchni użytkowej 205 m2 , budynek w obecnym stanie nadaje się do rozbiórki bądź generalnego remontu. Działka nr 504/2 zabudowana jest nieczynnym budynkiem socjalno-gospodarczym obsługi stacji paliw, wolnostojącym, parterowym, nie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 26,8 m2, wraz z 2 podziemnymi zbiornikami paliwa i ogrodzeniem. Pozostałe działki są nie użytkowane.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.782/ posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 5 listopada  2016r. (nie później niż 19 grudnia 2016r.) na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo  przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce  nieruchomościami sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 168  984,00 zł (netto) słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych 00/100. Uwaga: działki  nr nr 500,501,502/1,504/1 podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości  można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 WÓJT GMINY

 /-/ Marta  Vozsnak

 

Skip to content