2019-10-29


Słaboszów dnia 29.10.2019 r.

Znak:ROŚI.7151.3.2019

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

                 WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu :

.lokal użytkowy  o powierzchni  49,00  m2 znajdujący się w budynku komunalnym nr 25 w

Dziaduszycach  usytuowanym na działce nr 561/17.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów powyższe działki położone są w terenach oznaczonych jako UP1-tereny usług publicznych .

Lokale są wyposażone w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

Odpłatność za wynajem(miesięczny czynsz najmu) ustala się w wysokości  490,00 zł za  plus 23% podatek VAT.

Lokale zostały  przeznaczone do wynajmu z przeznaczeniem na prowadzenie apteki.

Uchwałą Nr  VIII/75/2019 z dnia  29.10. 2019 r Rada Gminy w Słaboszowie wyraziła zgodę  na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym  samym podmiotem , na wyżej wymienione  lokale  użytkowy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

Do wiadomości:

Pan Bogdan Dąbrowski;

Sołtys wsi Dziaduszyce

–celem poinformowania mieszkańców

wsi w sposób zwyczajowo przyjęty

 

     Wójt Gminy

/-/ Marta Vozsnak

Skip to content