2015-10-13


Słaboszów dnia 12.10.2015 r.

Znak:ROŚI.6840.8.2015

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość niezabudowana położona w Buszkowie oznaczona jako działki nr.nr.497/3,497/4,497/5 o łącznej powierzchni 5,77 ha. Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr.40115 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. 

Zgodnie z ewidencją gruntów wsi Buszków powyższe działki zostały oznaczone w klasach:

– działka nr.497/3 o pow.0,41 ha jako nieużytki N-0,41 ha

-działka nr.497/4 o pow.0,72 ha jako nieużytki N-0,72 ha

-działka nr.497/5 o pow.4,64 ha jako wody stojące Ws IV-4,51 ha, rowy W-0,13 ha

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r powyższe działki są położone w terenach oznaczonych symbolem RU –tereny stawów rybnych

Opis :

Działki graniczą z niezabudowanymi gruntami użytkowanymi rolniczo oraz z rzeką Nidzicą , są zlokalizowane na lewym brzegu rzeki. Najbliższe zabudowania znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 497/5.

Warunki wodne i parametry hydrotechniczne stawów

-woda dyspozycyjna dla stawów – pełne pokrycie potrzeb

-jakość wody , charakter zlewni -woda zasilająca stawy ma charakter wody płynącej i pochodzi z rzeki Nidzicy , zlewnię rzeki stanowią pola uprawne o charakterze pszenno-buraczanym (gleba żyzna )

-sposób rozprowadzania wody–paciorkowy–stawy przepływowe

-warunki hydrotechniczne –stawy całkowicie spuszczalne

-intensywność użytkowania rybackiego–obecnie brak

Stan techniczny obiektu

-stan łowiska i rowów średni

-jakość grobli–zadawalająca–nieznacznie rozjeżdżone, brak utwardzenia grobli transportowych

-stan budowli hydrotechnicznych zadawalający (budowle czynne, ale wymagające

bieżących remontów)

-stan doprowadzalników i odprowadzalników-zadawalający(wymagający częściowej

konserwacji–wykoszenia roślinności oraz pogłębienia)

-lokalizacja-warunki dojazdu-dobre–bezpośredni dojazd drogą asfaltową o ruchu powiatowym

-wielkość obiektu –nieodpowiednia-obiekty o powierzchni znacznie poniżej 100 ha

występujące w kilku rozrzuconych w terenie kompleksach stawowych o przypadkowym

podziale powierzchni stawowej

-stan zaplecza rybackiego–nieodpowiedni –brak obiektów stanowiących podstawowe

zaplecze (rybaczówka , magazyny na pasze oraz narzędzia i sprzęt )

-możliwość prowadzenia dodatkowej działalności związanej z obiektem stawowym–zadawalająca-ograniczona możliwość prowadzenia w obiekcie stawowym innej niż

podstawowa działalność

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.782/ posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia15 października [i]2015 r.(nie później niż 27 listopada 2015 r. ) na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości. Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 161 738,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100 ) Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                         WÓJT GMINY

                                                                                                     /-/ Marta Vozsnak

 

 

 

Skip to content