2020-07-30


Słaboszów dnia 30.07.2020 r.

Znak:ROŚI.6840.2.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zabudowana dworkiem wraz z drzewostanem parku podworskiego położona w obrębie Święcice oznaczona jako działka nr 522/2 o powierzchni 3,0645 ha.

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną księgę wieczystą nr  KR1M/00038451/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow.2,9104 ha, Bi(inne tereny zabudowane) o pow.0,0642 ha, Rola IIIa o pow.0,0899 ha.

Natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 522/2  położona jest w terenach oznaczonych jako  ZP2-tereny zieleni parkowej, urządzonej, park podworski w Święcicach, pozostała część jako R-tereny rolnicze.

Opis :  Działka posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, teren działki pochyły z niewielkim spadkiem w kierunku południowym, od strony wschodniej leżą zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz działki rolne, od strony północnej tereny rolne, od strony zachodniej tereny rolne oraz w dalszym otoczeniu tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony południowej działka przylega do drogi asfaltowej powiatowej relacji Słaboszów-Książ Wielki, która to jednocześnie stanowi bezpośredni dojazd. Teren w pobliżu uzbrojony jest w sieć wodociągową oraz energetyczną.

         W odległości około 140 metrów od drogi powiatowej w kierunku północnym, w centralnej części działki usytuowany jest budynek dawnego dworku, o wymiarach długość 38 m, szerokość 15 m, całkowita wysokość 9,8 m, powierzchnia zabudowy 490 m², powierzchnia użytkowa 842 m² w tym parter 477 m², poddasze 82 m², piwnice 283 m², kubatura 2992 m³. Budynek posiada jedną kondygnację nadziemną, poddasze użytkowe i jest częściowo podpiwniczony.  .

         Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (/t.jedn.Dz.U. z  2020 r. poz.65 ze zm / posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 31 sierpnia 2020 r.( nie później niż 14 września 2020 r.)  na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

nieograniczonego.

        Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 1 500 000,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 )brutto.

        Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

WÓJT GMINY

/-/ Marta Vozsnak

Skip to content